ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                   Розпорядження сільського голови

                                                                                      25.02.2015  № 8

                                                                               

                                                ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 на перевірку знання Конституції України, Законів України "Прослужбу в органах місцевого самоврядування", «Про державну службу»,"Про засади  запобігання і протидії корупції", « Про  місцеве  самоврядування  в Україні»,« Про  оренду  землі», Бюджетного  кодексу України

 

I. Питання на перевірку знанняКонституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України

(стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання ЗаконівУкраїни  « Про службу  в органах  місцевого самоврядування «, "Про державну службу"

1. Основні  принципи  служби  в органах  місцевого самоврядування

( стаття 4 ).

2. Право  на  службу  в органах  місцевого самоврядування  ( стаття 5)

3. Прийняття  на  службу  в органи  місцевого  самоврядування 

( стаття 10).

4. Класифікація  посад  в органах  місцевого самоврядування ( стаття 14 ).

5. Ранги  посадових  осіб  місцевого  самоврядування ( стаття 15 ).

6. Кадровий  резерв  служби в органах  місцевого самоврядування 

( стаття 16 ).

7. Атестація  посадових  осіб  місцевого самоврядування ( стаття 17 ).

8. Граничний вік  перебування  на службі  в органах  місцевого самоврядування ( стаття 18 ).

9. Підстави  припинення  служби  в органах  місцевого самоврядування 

( стаття  20 ).

10. Відповідальність  посадової  особи  місцевого самоврядування

( стаття 24).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на державну  службу ; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців  (статті 15,18,19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Відставкадержавного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державнимслужбовцям(стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"

 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування

(стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності та систематизація відомостей про  корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

IУ. Питання  на  перевірку знання Закону України« Про  місцеве  самоврядування  в Україні «

 

1. Поняття місцевого самоврядування  ( стаття 2 ).

2. Основні принципи місцевого самоврядування  ( стаття 4 ).

3. Система місцевого самоврядування( стаття 5 ).

4. Виключна компетенція сільських, селищних, міських  рад( стаття  26 ) .

5. Повноваження  у  сфері  соціально-економічного  і     культурного розвитку, планування та обліку  ( стаття 27).

6. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін ( стаття 28).

7. Повноваження   в   галузі   житлово-комунального  господарства, побутового,  торговельного   обслуговування,  громадського  харчування,   транспорту і зв'язку ( стаття 30 ).
8. Повноваження у галузі будівництва   ( стаття  31 ).

9.Повноваження  у  сфері освіти,  охорони здоров'я,  культури, фізкультури і спорту( стаття  32 ).

10.Повноваження   у   сфері  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього природного  середовища  ( стаття 33 ).
11.Повноваження у сфері соціального захисту населення( стаття 34).

12. Повноваження   щодо   забезпечення   законності,  правопорядку, охорони прав, свобод і законних  інтересів громадян  ( стаття 38 ).

13.Повноваження  сільського,   селищного,  міського голови  ( стаття  42 ).

14.Порядок формування  рад   ( стаття  45 ).
15. Сесія ради   ( стаття  46 ).

16.Постійні комісії ради ( стаття  47 ).

17. Депутат  ради ( стаття  49 ).

18.Виконавчий комітет сільської,  селищної, міської,  районної у місті     ради ( стаття 51 ).
19. Акти   органів   та   посадових  осіб  місцевого   самоврядування ( стаття 59  ).

20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та  посадових осіб  ( стаття 71 ).

21Обов'язковість актів і законних вимог органів  та  посадових осіб      місцевого самоврядування  ( стаття  73 ).

22.  Відповідальність  органів   та   посадових   осіб   місцевого самоврядування   перед  територіальними   громадами ( стаття  75 ).
23.  Відповідальність  органів   та   посадових   осіб    місцевого самоврядування  перед державою( стаття  76 ).

24Відповідальність   органів   та  посадових  осіб  місцевого    самоврядування  перед  юридичними  і  фізичними особами ( стаття  77 ).

 

V. Питання  на  перевірку знання Закону  України   « Про  оренду  землі»

 

1. Орендодавці  землі ( стаття 4 ).

2. Орендарі  землі ( стаття  5 ).

3. Суборенда  земельних  ділянок  ( стаття 8 ).

4. Поняття договору оренди землі. Форми договору  оренди землі

( стаття 13, 14 ).

5. Порядок  укладення  договору  оренди  землі  ( стаття 16 ).

6. Орендна  плата  за  землю ( стаття 21 ).

7. Права  та  обов’язки  орендодавця ( стаття 24 ).

8. Права  та  обов’язки  орендаря ( стаття 25 ).

9. Відшкодування  збитків, завданих  орендарю ( стаття 28 ) .

10. Припинення  договору  оренди  землі  ( стаття 30 ) .

11. Поновлення  договору  оренди  землі ( стаття 33 ) .

12. Відповідальність  сторін за невиконання зобов’язань за  договором  оренди  землі  ( стаття 34 ) .

 

VІ. Питання  на  перевірку знання  Земельного кодексу України

 

1. Повноваження сільських, селищних, міських  рад  у  галузі  земельних  відносин ( стаття 12 ).

2. Категорії  земель ( стаття 19 ).

3. Земельні  ділянки  особистих  селянських  господарств ( стаття 33).

4. Право  на  землі  водного  фонду ( стаття 59 ).

5. Прибережні  захисні  смуги ( стаття  60 ).

6. Зміст  права власності  на землю ( стаття 78).

7. Право  власності  на  землю  громадян ( стаття 81 ).

8. Право  власності  на  землю  юридичних  осіб  ( стаття 82 ).

9. Право  власності  на  землю  територіальних  громад ( стаття 83).

10. Права  та  обов’язки власників  земельних  ділянок ( статті 90,91 ).

11. Право  оренди  земельної  ділянки ( стаття 93 ).

12. Права  і  обов’язки  землекористувачів ( статті 95, 96  ).

13. Порядок  безоплатної  приватизації  земельних  ділянок  громадянами

( стаття 118 ).

14. Норми  безоплатної  передачі земельних  ділянок  громадянам

( стаття  121 ).

15. Підстави  припинення  права  користування  земельною  ділянкою

( стаття 141 ).

16. Способи  захисту  прав на  земельні  ділянки ( стаття 152).

17. Органи, що  вирішують  земельні  спори ( стаття  158).

18. Завдання  землеустрою ( стаття  183).

19. Зміст  землеустрою  ( стаття 184).

20. Відповідальність за порушення  земельного  законодавства

( стаття 211).

 

V11. Питання  на  перевірку знання  Бюджетного  кодексу України

 

1. Склад  бюджетного  законодавства ( стаття 4 ).

2. Класифікація  доходів  бюджету ( стаття 9).

3. Класифікація видатків  та кредитування бюджету ( стаття 10).

4. Джерела  фінансування  бюджету ( стаття 15 ).

5. Стадії  та  учасники  бюджетного процесу (  стаття  19).

6. Розпорядники  бюджетних  коштів  ( стаття 22 ).

7. Бюджетні  призначення  та  асигнування ( стаття 23).

8. Доступність  інформації  про бюджет ( стаття 28).

9. Бюджет розвитку місцевих  бюджетів ( стаття 71).

10. Позики  місцевим  бюджетам ( стаття 73).

11. Порядок  складання проектів  місцевих  бюджетів ( стаття75).

12. Проект рішення про  місцевий  бюджет  та  матеріали, що  до  нього  додаються  ( стаття 76 ).

13. Затвердження  місцевих  бюджетів ( стаття 77 ).

14. Виконання  місцевих  бюджетів  ( стаття 78).

15. Звітність  про виконання  місцевих  бюджетів  ( стаття 80).

16. Видатки, що  здійснюються  з Державного  бюджету України  ( стаття 87).

17. Видатки, що  здійснюються з  бюджетів  сіл, селищ, міст  районного  значення   ( стаття 88).

18. Порушення  бюджетного  законодавства ( стаття 116).

19. Нецільове  використання  бюджетних коштів ( стаття 119).

20. Зупинення  операцій з бюджетними  коштами ( стаття 120 ) .

21. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства ( стаття 121 )

22. Відповідальність  органів, що  здійснюють  казначейське  обслуговування бюджетних  коштів  ( стаття 123).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                  В.Деркач