ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

43-а СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

    29 травня 2019 року                 с. Зеленьків                            №43-1/VII

   

Про встановлення місцевих

податків і зборів на 2020 рік 

 

Відповідно до статті 10,  пункту 12.3 статті 12, статтей 265, 266, 267, 268, 268-1, 291-295  Податкового кодексу України (далі - ПКУ)  із змінами, Закону України  «Про засади державної  регуляторної політики  у сфері  господарської діяльності», відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи, протокол №1 наради з суб'єктами  мікро та малого підприємництва села від 15.04.2019р.,  аналіз регуляторного впливу,  експертний висновок  постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів та пропозиції Державної регуляторної служби України від 17.05.2019 року, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити з 1 січня 2020 року на території  Зеленьківської сільської ради місцеві податки і збори:

 *1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно додатку 1.

 *1.2.транспортний податок, згідно додатку 2.

 *1.3. туристичний збір, згідно додатку 3.

 *1.4. збір за місця для паркування транспортних засобів, згідно додатку 4.

 *1.5. єдиний податок, згідно додатку 5.  

  1. Оприлюднити  це рішення  в  одному з районних друкованих ЗМІ  та на  інтернет-сайті сільської ради  у десятиденний строк після його прийняття та підписання, але не пізніше  1  липня цього року.
  2. Відповідно до п.п.12.3.3. п.12.3. статті 12 ПКУ, копію прийнятого рішення  надіслати  в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.
  3. Дане рішення набирає чинності з  дня  його оприлюднення, але не раніше 01.01.2020 року.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

 

 

Сільський голова                                                                       В.Деркач

                                                                                                           Додаток  1

                                                                        до рішення сільської ради

                                                                  від 29 травня 2019р. №43-1/VII 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Платники податку (п.266.1 ст. 266 ПКУ)

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2. Об’єкт оподаткування.

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Не є об’єктом оподаткування (згідно п.266.2 ст. 266 ПКУ ):

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Переліктаких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

3. База оподаткування (п.266.3 ст. 266 ПКУ)

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується (згідно п.266.4 ст. 266 ПКУ):

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2.Сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб (табл. 2 даного рішення).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

Сільська рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 4.1 та 4.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 4.1 цього пункту;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставка податку (п.266.5 ст. 266 ПКУ)

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської ради встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року згідно з таблицею 1 до цього рішення.

6. Податковий період (п.265.6 ст. 265 ПКУ)

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку (п.266.7 ст. 266 ПКУ)

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 4.1 пункту 4 цієї статті, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком (п.266.8 ст. 266 ПКУ)

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. (згідно п.266.9 ст. 266 ПКУ)

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Сільський голова                                                                          В.Деркач 

   Таблиця  1

до  додатка 1  про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Зеленьківської  сільської ради

від 29 травня 2019 р. №43-1/VII 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію з 01.01. 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124082801

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

с.Зеленьків  

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

-

 

 

-

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

-

 

 

-

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,100

 

 

0,100

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

-

 

 

-

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,100

 

 

0,100

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

-

 

 

-

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,100

 

 

0,100

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

-

 

 

-

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

-

 

 

-

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

-

 

 

-

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

-

 

 

-

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

-

 

 

-

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

-

 

 

-

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

-

 

 

-

 

 

1211.2

Мотелі

-

 

 

-

 

 

1211.3

Кемпінги

-

 

 

-

 

 

1211.4

Пансіонати

-

 

 

-

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,500

 

 

0,500

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

-

 

 

-

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

-

 

 

-

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

-

 

 

-

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

-

 

 

-

 

 

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

-

 

 

-

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,010

 

 

0,010

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

-

 

 

-

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

-

 

 

-

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

-

 

 

-

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,250

 

 

0,250

 

 

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,250

 

 

0,250

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

-

 

 

-

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

-

 

 

-

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,250

 

 

0,250

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,250

 

 

0,250

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,100

 

 

0,100

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,100

 

 

0,100

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

-

 

 

-

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

-

 

 

-

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

-

 

 

-

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

 

 

-

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

-

 

 

-

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

 

 

-

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

-

 

 

-

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

 

 

-

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

-

 

 

-

 

 

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

 

 

 

 

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,100

 

 

0,100

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

-

 

 

-

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

-

 

 

-

 

 

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

-

 

 

-

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

-

 

 

-

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

-

 

 

-

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

-

 

 

-

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,100

 

 

0,100

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,100

 

 

0,100

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

-

 

 

-

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

-

 

 

-

 

 

1252.6

Холодильники

-

 

 

-

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,100

 

 

0,100

 

 

1252.8

Склади універсальні

-

 

 

-

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,100

 

 

0,100

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,010

 

 

0,010

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

-

 

 

-

 

 

1261.3

Цирки

-

 

 

-

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,500

 

 

0,500

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

-

 

 

-

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

-

 

 

-

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

-

 

 

-

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

-

 

 

-

 

 

1262.3

Технічні центри

-

 

 

-

 

 

1262.4

Планетарії5

-

 

 

-

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

-

 

 

-

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

-

 

 

-

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

-

 

 

-

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

-

 

 

-

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

-

 

 

-

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

 

 

-

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

-

 

 

-

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

-

 

 

-

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

-

 

 

-

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

-

 

 

-

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

-

 

 

-

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5                      

-

 

 

-

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

-

 

 

-

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

-

 

 

-

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

-

 

 

-

 

 

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

-

 

 

-

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

-

 

 

-

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

-

 

 

-

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

-

 

 

-

 

 

1265.5

Тири

0,010

 

 

-

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,010

 

 

-

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

-

 

 

-

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

-

 

 

-

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

-

 

 

-

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

-

 

 

-

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

-

 

 

-

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

-

 

 

-

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

-

 

 

-

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

-

 

 

-

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

-

 

 

-

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

-

 

 

-

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

-

 

 

-

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

-

 

 

-

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

-

 

 

-

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

-

 

 

-

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

-

 

 

-

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

-

 

 

-

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

-

 

 

-

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,100

 

 

0,100

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

-

 

 

-

 

 

                 Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні приміщення, до яких                    0                                                   0  

                належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби,

                навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

 

Сільський голова                                                               В.Деркач

 Таблиця  2

до  додатка 1  про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  Зеленьківської сільської ради

     від 29 травня 2019р.  №43-1/VII 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020  рік та вводяться в дію  з 01.01.2020  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

71

Код району

240

Код згідно з КОАТУУ

7124082801

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

 

  1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості,

в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи

 - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

  1. Релігійні організації України, статути (положення) яких

зареєстровані у встановленому законом порядку, та

використовуються для забезпечення діяльності, передбачені              100%

такими статутами.

 

Сільський голова                                                                  В.Деркач  

  

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Додаток 2

до рішення ради

від 29 травня 2019р. №43-1/VII 

2. Транспортний податок

2.1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 1.2.2 є об’єктами оподаткування. (згідно п. 267.1 ст. 267 ПКУ)

2.2. Об’єкт оподаткування (п. 267.2 ст. 267 ПКУ)

2.2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

2.3. База оподаткування (п. 267.3 ст. 267 ПКУ)

2.3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1.

2.4. Ставка податку (п. 267.4 ст. 267 ПКУ)

2.4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.2.1.

2.5. Податковий період

2.5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року (згідно п. 267.5 ст. 267 ПКУ).

2.6. Порядок обчислення та сплати податку (згідно п. 267.6 ст. 267 ПКУ)

2.6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

2.6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

2.6.3. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

2.6.4. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.6.5. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

2.6.6. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

2.6.7. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".

2.7. Порядок сплати податку ( п. 267.7 ст. 267 ПКУ)

267.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.8. Строки сплати податку (п. 267.8 ст. 267 ПКУ)

2.8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

 

Сільський голова                                                                    В.Деркач

Додаток 3

 до рішення ради

від 29 травня 2019р.  №43-1/VII 

3.Туристичний збір

3.1.  Платники збору (п. 268.2ст. 268ПКУ)

3.1.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Зеленьківської сільської ради та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

3.1.2.  Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму у селі;

б) особи, визначені підпунктом "в" підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 3.4.1 пункту 3.4 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення, визначені відповідно до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового Кодексу України, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 3.4.1 пункту 3.4 цього Положення, що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

3.2. Ставка збору(п. 268.3ст. 268ПКУ)

3.2.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі 0,1 % - для внутрішнього туризму та  1 % - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

3.3. База справляння збору.

3.3.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.4.1 пункту 3.4 цього Положення(згідно п. 268.4 ст. 268 ПКУ)

 

3.4. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

3.4.1.Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

3.4.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 Податкового Кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 3.4.1 цього Положення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 3.4.1 пункту 3.4 цього Положення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради.

3.5. Особливості справляння збору(п. 268.6ст. 268ПКУ)

3.5.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням Зеленьківської сільської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території сільської ради, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

3.5.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового Кодексу України та рішення сільської ради.

3.5.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір на території сільської ради, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим Кодексом України порядку.

3.6.Порядок сплати збору встановлений п. 268.7. статті 268 ПКУ.

3.7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Сільський голова                                                                 В.Деркач

Додаток 4

до рішення сільської ради

від 29 травня 2019р.  №43-1/VII 

4. Збір за місця для паркування транспортних засобів

4.1. Платники збору (п. 267.1 ст. 267 ПКУ)

4.1.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

4.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської ради про встановлення збору.

Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I цього Кодексу.

4.2. Об’єкт і база оподаткування збором (п. 267.2, 267.3 ст. 267 ПКУ)

4.2.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської ради, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

4.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.3. Ставки збору

4.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.3.2. При визначенні ставки збору сільська враховуює місцезнаходження спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів, площу спеціально відведеного місця, кількість місць для паркування транспортних засобів, спосіб поставлення транспортних засобів на стоянку, режим роботи та їх заповнюваність.

4.4. Особливості встановлення збору

4.4.1. Ставка збору та порядок сплати збору до бюджету встановлюються відповідною сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

4.5. Порядок обчислення та строки сплати збору (п. 267.8.1 ст. 267 ПКУ)

4.5.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

4.5.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.

4.5.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу (згідно п. 267.5.1 ст. 267 ПКУ).

 

 

Сільський голова                                                                            В.Деркач

Додаток 5

до рішення ради

від 29 травня 2019р.  №43-1/VII 

5. Єдиний податок

5.1. Платниками податку є юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою (п. 291.3 ст. 291 ПКУ).

5.1.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

5.1.2 При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене цим Кодексом. (п. 291.4.1 ст. 291 ПКУ)

5.2.  Не можуть бути платниками єдиного податку першої - другої груп особи які вказані в п.291.5. статті 291 ПКУ.

5.3.  Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються  види послуг, вказані в п. 291.7 статті 291 ПКУ. 

5.4. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - другоїгруп вказаний в  статті 292ПКУ.

5.5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої груп є календарний рік;

5.6.  Відповідно до п. 293.1. статті 293 ПКУ, ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

  5.7. Відповідно до п.293.2. статті 293 ПКУ, фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими радами  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

5.8. Податковий (звітний) період вказаний в статті 294 ПКУ;

5.9. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податкувказані в статті 295 ПКУ.

5.10. Встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

Розмір ставок для платників єдиного податку 1 групи –

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осібта обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує  300 000грн.

                        

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 1 групи у відсотках до  розміру прожиткового мінімумудля працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  харчовими  продуктами

10%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  текстильними  виробами,  одягом  і  взуттям

10%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках  іншими  товарами

10%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

81.30

Надання ландшафтних послуг

10%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

10%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

10%

13.96

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

13.99

Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у.

10%

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

10%

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

10%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

10%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

10%

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

10%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

10%

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та ін. м-лів

10%

15.20

Виробництво взуття

10%

16.23

Виробництво  інших  дерев'яних  будівельних  конструкцій  і  столярних  виробів

10%

16.29

Виробництво  інших   виробів  з  деревини:  виготовлення  виробів  з  корка,  соломки  та  рослинних  матеріалів  для  плетіння

10%

25.12

Виробництво  металевих  дверей  і  вікон

10%

25.72

Виробництво  замків  і  дверних  петель

10%

25.99

Виробництво  інших  готових  металевих  виробів, н..в.і.у.

10%

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

10%

31.01

Виробництво меблів  для  офісів  і  підприємств  торгівлі

10%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

10%

31.09

Виробництво  інших  меблів

10%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

45.40

Торгівля  мотоциклами,  деталями, приладдям  до  них,  техобслуговування  і  ремонт 

10%

52.21

Допоміжне  обслуговування  наземного  транспорту

10%

95.23

Ремонт взуття

10%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

10%

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10%

95.25

Ремонт годинників

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10%

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

10%

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

10%

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

81.21

Загальне прибирання будинків

10%

81.22

Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів

10%

81.29

Інші види діяльності з прибирання

10%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10%

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів

10%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

97.00

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги

10%

 

5.11. встановити фіксовані ставки єдиного податку   для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць  для другої групи платників єдиного податку - у  відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати.

                   Розмір ставок для платників єдиного податку 2 групи -

фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб

або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,

одночасно не перевищує 10 осіб та обсяг доходу яких протягом календарного року  не перевищує 1 500 000 грн. 

 

Код

КВЕД

2010

Види господарської діяльності відповідно

до КВЕД - 2010

Розмір ставки для платників єдиного податку 2 групи у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої  на 1 січня податкового звітного року

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

15%

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

15%

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

15%

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

15%

01.25

Вирощування ягід,горіхів,інших фруктів

15%

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

15%

01.30

Відтворення  рослин

15%

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

15%

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

15%

01.46

Розведення свиней

15%

01.47

Розведення свійської птиці

15%

01.49

Розведення інших тварин

15%

01.50

Змішане сільське господарство

15%

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

15%

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

15%

01.63

Після урожайна діяльність

15%

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

15%

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

15%

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

15%

03.12

Прісноводне рибальство

15%

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

15%

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

15%

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

15%

10.51

Перероблення  молока,  виробництво  масла  та  сиру

15%

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

15%

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15%

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

15%

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

15%

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

15%

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

15%

13.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

15%

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

15%

14.12

Виробництво  робочого  одягу

15%

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

15%

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

15%

14.20

Виготовлення виробів із хутра

15%

15.20

Виробництво взуття

15%

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

15%

16.21

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

15%

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

15%

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

15%

18.11

Друкування газет

15%

18.12

Друкування іншої продукції

15%

20.14

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

15%

22.11

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

15%

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас

15%

23.11

Виробництво листового скла

15%

23.12

Формування й оброблення листового скла

15%

23.31

Виробництво керамічних плиток і плит

15%

23.32

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

15%

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

15%

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

15%

23.69

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

15%

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

15%

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

15%

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

15%

25.72

Виробництво замків і дверних петель

15%

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

15%

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

15%

31.02

Виробництво  кухонних  меблів

15%

31.09

Виробництво інших меблів

15%

32.30

Виробництво  спортивних  товарів

15%

32.40

Виробництво ігор та іграшок

15%

32.99

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.

15%

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

15%

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

15%

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

15%

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

15%

35.13

Розподілення електроенергії

15%

35.22

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

15%

35.30

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

15%

36.00

Забір, очищення та постачання води

15%

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

15%

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

15%

42.11

Будівництво доріг і автострад

15%

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

15%

43.21

Електромонтажні роботи

15%

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

15%

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

15%

43.31

Штукатурні роботи

15%

43.32

Установлення столярних виробів

15%

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

15%

43.34

Малярні роботи та скління

15%

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

15%

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

15%

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

15%

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів

15%

46.18

Діяльність  посередників,  що  спеціалізуються  в  торгівлі  іншими  товарами

15%

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

15%

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

15%

46.32

Оптова  торгівля  м'ясом  і  м'ясними  продуктами

15%

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування,  у т.ч.  рибою, ракоподібними і молюсками

15%

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

15%

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

15%

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування

15%

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

15%

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

15%

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

15%

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

15%

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

15%

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

15%

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

15%

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

15%

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

15%

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

15%

47.53

Роздрібна  торгівля  килимовими  виробами,  покриттям  для  стін  та  підлоги  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

15%

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

15%

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

15%

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

15%

47.64

Роздрібна торгівля  спортивним  інвентарем  у  спеціалізованих  магазинах

15%

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

15%

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

15%

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

15%

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

15%

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

15%

47.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

15%

47.77

Роздрібна торгівля годинниками

15%

47.78

Роздрібна  торгівля  іншими  невживаними  товарами  в  спеціалізованих  магазинах

15%

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

15%

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами

15%

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

15%

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

15%

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

15%

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

15%

49.32

Надання послуг таксі

15%

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

15%

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

15%

52.29

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

15%

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

15%

56.3

Обслуговування  напоями

15%

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

15%

56.29

Постачання інших готових страв

15%

58.11

Видання книг

15%

58.13

Видання газет

15%

62.01

Комп'ютерне програмування

15%

62.02

Консультування з питань інформатизації

15%

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

15%

63.11

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

15%

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

15%

65.11

Страхування життя

15%

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

15%

65.30

Недержавне пенсійне забезпечення

15%

66.21

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

15%

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

15%

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (земельних ділянок загальна площа яких не перевишує 0,2 га, житлові приміщення загальна площа яких не перевищує 100 кв. метрів, нежитлові приміщення(споруди,будівлі)та/або їх частини загальна площа яких не перевищує 300 кв.метрів)

15%

69.10

Діяльність у сфері права

15%

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку ; консультування з питань оподаткування

15%

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

15%

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

15%

73.11

Рекламні агентства

15%

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

15%

74.20

Діяльність у сфері фотографії

15%

75.00

Ветеринарна діяльність

15%

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

15%

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

15%

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

15%

78.30

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

15%

79.11

Діяльність туристичних агентств

15%

80.10

Діяльність приватних охоронних служб

15%

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

15%

81.30

Надання ландшафтних послуг

15%

82.19

Фотокопіювання,  підготовка документів  та  ін.  спеціалізована  допоміжна  офісна  діяльність

15%

82.92

Пакування

15%

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

15%

85.53

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів

15%

85.59

Інші види освіти, н. в. і. у.

15%

86.22

Спеціалізована медична практика

15%

86.23

Стоматологічна практика

15%

93.12

Діяльність  спортивних  клубів

15%

93.13

Діяльність  фітнес-центрів

15%

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

15%

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

15%

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

15%

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

15%

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

15%

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

15%

95.25

Ремонт годинників

15%

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

15%

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

15%

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

15%

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

15%

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

15%

 

Сільський голова                                                                В.Деркач