GERB

 

 

 

 


                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

18.12.2014                                                                                    № 38-2/VІ

 

Про внесення змін до Регламенту

сільської ради щодо  регуляторної

діяльності

 

         Відповідно до  змін, внесених до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності»  щодо особливостей  розгляду сільською радою проектів регуляторних актів, керуючись  пунктом 1 частини 1 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  постановою Кабінету Міністрів України  від 23.09.2014  № 634 «Про порядок  підготовки пропозицій щодо удосконалення  проектів  регуляторних  актів, які  розробляються  органами місцевого самоврядування», сільська рада   ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до  розділу XIII« Повноваження  сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  Регламенту Зеленьківської  сільської ради, виклавши  його в новій редакції

( додається).

 

2.Сільській раді та виконавчому комітету при здійсненні регуляторної діяльності керуватись розділом ХІІІ Регламенту, затвердженого в редакції згідно пункту 1 цього рішення.

 

3. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення, але не раніше   

ніж з 01.01.2015 .

 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                               Рішення сільської  ради

                                                                               18.12.2014 № 38-2/VІ

 

ЗМІНИ ДО РОЗДІЛУ ХШ РЕГЛАМЕНТУ ЗЕЛЕНЬКІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ  ( нова редакція )

 

РОЗДІЛ XIII. Повноваження  сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

 

 Стаття 93. Реалізація повноважень  сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладається на постійну комісію сільської  ради «З питань планування  бюджету та  фінансів» - далі відповідальна  постійна комісія.

 

Стаття 94. Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводиться  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів на наступний календарний рікприймається сільською радою не пізніше

15 грудня поточного року.

 

Стаття 95. При підготовці проекту регуляторного акту у сфері господарської діяльності його розробник готує аналіз регуляторного впливу до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, а при одержанні їх  після опублікування проекту вирішує питання про їх урахування,  виходячи при цьому з вимог статей 8, 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

Стаття 96.     Кожен проект  регуляторного  акту,  що внесений на розгляд до

сільськоїради,  подається  до відповідальної постійної комісії для вивчення

та надання висновків про відповідність проекту регуляторного  акту

вимогам статей 4 та 8  ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

         Відповідальна постійна    комісія впродовж  5 робочих днів з дня подання  проекту регуляторного акта,    забезпечує    підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу направляється  до уповноваженого органу для підготовки у

встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

 

 Стаття 97.   На підставі     аналізу     регуляторного     впливу,    яким

супроводжувався проект регуляторного акта  при  його  внесенні  на

розгляд сесії  ради,  а також експертного висновку щодо регуляторного  впливу  цього  проекту та пропозицій уповноваженого органу,   відповідальна  постійна  комісія в тижневий термін з дня надходженняготує  свої висновки про відповідність  проекту  регуляторного  акта  вимогам статей 4 та 8   ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

        У  випадках,  визначених частиною другою статті 33   ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",  такі  висновки  готуються  на підставі експертного висновку  щодо  регуляторного  впливу та пропозицій уповноваженого органу.

     Висновки відповідальної  постійної   комісії   готуються   на

підставі  аналізу регуляторного впливу,  яким проект регуляторного

акта  супроводжувався  при  його  внесенні,  лише  у  разі,   якщо

експертний  висновок  щодо  регуляторного  впливу  не  був наданий

відповідальній постійній комісії  протягом  строку,  встановленого

для  його  підготовки.  Це  правило  не застосовується у випадках,

передбачених частиною другою статті 33 ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

 

 Стаття 98.    Висновки   відповідальної  постійної  комісії  та  пропозиції

уповноваженого   органу  передаються  для  вивчення  до  постійної

комісії,  до  сфери  відання  якої належить супроводження розгляду

проекту  регуляторного  акта  у  відповідній  раді (далі - головна

постійна   комісія),  за  винятком  випадків,  коли  відповідальна

постійна комісія є головною постійною комісією.

 

Стаття 99.  При представленні на пленарному засіданні сесії ради  проекту

регуляторного   акта   голова   відповідальної  постійної  комісії

доповідає  висновки  цієї  постійної  комісії  про   відповідність

проекту  регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 ЗаконуУкраїни "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а

також  пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної

комісії щодо їх врахування.

 

Стаття 100.   Порядок розгляду і прийняття сільською радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  та цим Регламентом. Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між сільською радою та суб'єктами господарювання.

 

Стаття 101. При розгляді  і  прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності сільська рада виходить з того, що згідно із Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним

органом влади та суб'єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, в порядку та у спосіб, встановлені Конституцією України  та законами України.

 

 Стаття 102.     Оприлюднення з   метою   одержання   зауважень  і  пропозицій до проектів  регуляторних   актів,     проводиться  до внесення цих проектів на розгляд сесії сільської ради.

     За рішенням сільської  або  відповідальної  постійної  комісії

 ради:

     оприлюднюються проекти    регуляторних    актів,    які    не

оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії відповідної ради;

     можуть повторно оприлюднюватися проекти  регуляторних  актів,

які  оприлюднювалися  до  внесення їх на розгляд сесії відповідної

ради.

 

Стаття 103.     У разі оприлюднення проектів регуляторних актів  за  рішенням сільської   ради  або  відповідальної постійної комісії  ради

функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які

внесли цей проект на розгляд сесії  ради,  якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

 

Стаття 104.     Зауваження і   пропозиції    щодо    оприлюдненого    проекту

регуляторного   акта,   внесеного   на   розгляд  сесії  ради,  та

відповідного аналізу регуляторного впливу надаються  фізичними  та

юридичними особами,  їх об'єднаннями розробникові цього проекту та

головній постійній комісії ради.

 

Стаття 105.  Регуляторний акт   не   може  бути  прийнятий  або  схвалений

сільською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений.

 

Стаття 106.   Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів,  прийнятих сільською  радою ,  забезпечується  виконавчимкомітетом  ради.

 

Стаття 107.      Звіт про  відстеження  результативності  регуляторного  акта,

прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення  цього  звіту  подається  до  головної  постійної комісії  ради.

 

Стаття 108.     Звіт про відстеження результативності регуляторних актів сільська рада оприлюднює на дошці оголошення сільської ради або на сайті сільської ради не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

 

Стаття 109. Не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта звіт подається до  постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів виконавчим комітетом сільської ради.

 

Стаття 110. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів або розробник проекту цього регуляторного акта.

 

Стаття 111.    Перегляд   регуляторного  акта, прийнятого  сільською   радою,   на   підставі    звіту  про відстеження його результативності забезпечує   розробник проекту цього регуляторного акта.

 

Стаття 112 .  Сільська рада  заслуховує щорічний  звіт  сільського голови

про  здійснення  державної  регуляторної політики  виконавчими  органами сільської ради.

 

Стаття 113.   Відповідальна постійна  комісія    ради  готує   і попередньо   розглядає   питання   щодо   звіту сільського головипро здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена законом до компетенції постійних комісій ради.

   Щорічний  звітсільського голови   оприлюднюються  шляхом  його  опублікування в друкованих  засобах  масової  інформації .

 

 

 

Сільський  голова                                                                        В.Деркач

 

 

                                                                                                               

 
  GERB

                                                                 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

18.12.2014                                                                                    № 38-3/VІ

 

Про перелік роботодавців та

види  громадських робіт,

які будуть проводитись у 2015 році

 

Відповідно до підпункту 1 пункту б частини 1  статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 31 Закону України „Про зайнятість населення”, Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175, з метою подальшого розвитку громадських робіт як одного із важливих напрямів у системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення та одночасного вирішення питань соціального розвитку села, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

 1. За попереднім погодженням з роботодавцями, затвердити перелік роботодавців та види громадських робіт, які будуть організовуватись та проводитись у 2015 році за кошти:

1.1. сільського  бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 1);

 1. роботодавців (додаток 2).

2. Взяти до відома, що фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та (або) працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі - Фонд) рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію. Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

 3. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення, але не раніше  ніж з 01.01.2015 .

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

Сільський голова

                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Додаток 1 

                                                                              до рішення сільської ради                                                                                         

                                                                      18.12.2014 № 38-3/VІ 

                                                            

Перелік роботодавців

та види громадських робіт, які будуть проводитись у 2015 році за кошти сільського  бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

 

Назва підприємства,  установи, організації

Види громадських робіт

 Зеленьківська  сільська  рада

 

Благоустрій території села Зеленьків;

підсобні роботи по ремонту об’єктів соціальної сфери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Н.Кобенко

 

 

 

                                                                              Додаток 2                                            

                                                                              до рішення сільської ради                                                                                         

                                                                      18.12.2014 № 38-3/VІ 

 

 

Перелік роботодавців та види громадських робіт, які будуть проводитись у 2015 році за кошти роботодавців ( за їх згодою)

 

 

Назва підприємства,  установи, організації

Види громадських робіт

ПСП « Зеленьківське «

Роботи із благоустрою території господарства

 

 

 

 

Секретар  сільської  ради                                                               Н.Кобенко

 

 

 

 

 

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

18.12.2014                                                                                    № 38-4/VІ

 

Про програму організації та фінансування

у 2015  році громадських робіт для жителів

села Зеленьків   

 

         Розглянувши  лист  Тальнівського  районного центру зайнятості  від 27.11.2014  № 1879 про розширення  переліку видів  громадських робіт з урахуванням  потреб внутрішньо переміщених осіб, відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру»,  врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА:

 

1. З метою тимчасової зайнятості громадян  затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт   на 2015 рік для жителів с.Зеленьків   ( далі – Програма) (додаток 1)  та заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населенняс.Зеленьків   у 2015 році             ( додаток 2)

 

2. Бухгалтеру сільської ради :

2.1 при розробці  проекту сільського бюджету на 2015 рік передбачити кошти на виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей;

 

 •   забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських

робіт для населення села Зеленьків   у 2015 році  в сумі 13630 гривень.

 

3. Дане рішення вступає в силу з дня його оприлюднення, але не раніше  ніж з 01.01.2015.

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування  бюджету та  фінансів .

 

 

Сільський голова                                                                                         В.Деркач  

 

 

                                                                                               Додаток 1

                                                                                   до  рішення  сільської  ради

                                                                                         18.12.2014 № 38- 4 / VІ

 

            Програма організації та фінансування у 2015 році громадських робіт

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

   Одним із важливих заходів підтримки осіб  з числа  безробітних у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

    Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012

№ 5067-V фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов»язкового  державного соціального страхування на випадок  безробіття пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.  

 

2. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є залучення широкого кола жителів села до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;

- соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;

- забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;

- взаємодія органів місцевого самоврядування, районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

 

3.Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення с.Зеленьків , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми – 2015 рік.

 

4. Перелік видів громадських робіт

 

4.1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів сільського бюджету, Фонду, роботодавців:

 

1. Благоустрій села.

2. Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

3. Підсобні роботи на ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти , культури і мистецтва).

4. Проведення робіт, пов’язаних ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

 

5. Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти сільського бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .

Обсяги видатків на виконання Програми з сільського бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій районного центру зайнятості .

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

- Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 6. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт у 2015 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи тощо

 

2015 рік

    Сільська  рада

2

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2015 рік

     

      Сільська  рада

3

Призначити відповідальних осіб за організацію громадських  робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з  районним центром зайнятості

2015 рік

Сільський  голова

4

Надавати консультативно-методичну допомогу громадянам з організаційних і нормативно-правових питань щодо організації громадських робіт

2015 рік

     Сільська  рада

5

Визначити обсяги громадських робіт

 

2015 рік

      Сільська  рада

6

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

 

2015 рік

      Сільська  рада  

7

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2015 рік

      Сільська  рада

 

                          7. Контроль за ходом виконання Програми

 

      Контроль за ходом виконання Програми покладається на  сільську  раду .

 

 8. Очікуваний кінцевий результат Програми

 

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм території сільської  ради , ремонтом об’єктів соціальної сфери тощо.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                               Н.Кобенко

 

 

 

                                            

 
  GERB

                                                                

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

18.12. 2014                                                                             №   38-5/VІ 

 

Про надання дозволу  Плахотному В.В.

на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для  будівництва і обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд

у власність із земель комунальної власності

Зеленьківської сільської ради

 

      Розглянувши заяву Плахотного Василя Васильовича  від 16.12.2014  , технічний паспорт на жилий будинок, договір купівлі – продажу жилого будинку від 08.10.2008 , викопіювання ( графічний матеріал) із зазначенням  бажаного місця розташування  та розміру земельної ділянки,  враховуючи  запис № 0400-1 в погосподарській книзі № 8 на 2011-2015 роки  та те, що громадянин Плахотний В.В.  не використав свого права на отримання у власність земельної ділянки за цим видом  цільового призначення,  керуючись статтею 50  Закону України «Про землеустрій», статтею 12, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1. Надати дозвіл Плахотному  Василю Васильовичу  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у власність із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться  до категорії земель – землі  житлової та  громадської забудови, з функціональним  використанням  забудовані землі , орієнтовною площею 0,25 га, що знаходиться за адресою вул.Київська,2, с. Зеленьків, Тальнівського району Черкаської області .

 

2. Попередити Плахотного В.В. про необхідність подання  розробленого проекту відведення земельної ділянки  на затвердження сільською радою.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

 

 

                                                      

 

 

 
  GERB

                                                               

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

18.12. 2014                                                                                   № 38-6/VI

   

Про надання дозволу  Бондарю Б.К.

на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для  будівництва і обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд

у власність із земель комунальної власності

Зеленьківської сільської ради

 

      Розглянувши заяву Бондаря Бориса Карповича   від 08.12.2014 ,  жителя с. Зеленьків,  викопіювання ( графічний матеріал)   із зазначенням  бажаного місця розташування  та розміру земельної ділянки,  враховуючи, запис

№ 0346-1  у погосподарській книзі № 7 на 2011-2015 роки, рішення сільської ради від 25.01.1985 № 01 про приватизацію земельної ділянки, керуючись статтею 50  Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1. Надати   дозвіл Бондарю Борису Карповичу  на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у власність із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться  до категорії земель – землі  житлової та  громадської забудови, з функціональним  використанням  забудовані землі , орієнтовною площею 0,24 га, що знаходиться за адресою вул.Жовтнева,22,  с. Зеленьків, Тальнівського району Черкаської області .

 

2. Попередити Бондара Б.К.  про необхідність подання  розробленого проекту відведення земельної ділянки  на затвердження сільською радою.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.Деркач          

 

 

 

 
  GERB

           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                    РІШЕННЯ

 18.12.2014                                                                                     № 38-7/VI

 

Про розгляд заяви Фурдуй Н.В. щодо

надання земельної ділянки для

ведення особистого селянського

господарства

 

         Розглянувши заяву Фурдуй Надії Василівни від 05.12.2014, яка зареєстрована за адресою : с.Зеленьків , вул.Гагаріна, 77, про надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, в якій не вказано бажане місце розташування земельної ділянки, на яких умовах заявниця бажає її одержати та не додано графічний матеріал, керуючись статтями  12, 33, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України , пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Відмовити Фурдуй Надії Василівні , жительці с.Зеленьків , вулиця Гагаріна,77 , у задоволенні заяви щодо надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в розмірі 2,0 га у зв»язку

з тим , що не подані документи , передбачені пунктом 6 статті 118 Земельного Кодексу України ,  не вказано бажане місце розташування земельної ділянки та згідно схем землеустрою, техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель, проектів

землеустрою вільна земельна ділянка для вказаних цілей використання відсутня.

 

2.Секретарю сільської ради Кобенко Н.М. направити відповідь Фурдуй Н.В.

та копію цього рішення.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                            В.Деркач

 

 

 

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

 

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

18.12.2014                                                                                    № 38-8/VІ

 

Про розгляд заяви  Сокуренко С.М.

щодо  надання  допомоги  на  лікування

 

 Розглянувши заяву  Сокуренко Світлани Миколаївни про  надання допомоги  на  лікування, клопотання сільського  голови Деркач В.Є., акт  обстеження матеріально-побутових умов заявниці від  17.12.2014, довідку про склад сім’ї заявника, довідки  про доходи сім’ї  заявника, документ  з лікувальної установи, висновок бухгалтера сільської ради по трудовій  угоді  Панчук О.М. про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність від 17.12.2014, врахувавши  рішення  сільської  ради  від 16.07.2014  № 34- 2/ VІ  «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової  матеріальної  допомоги  громадянам «, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Надати  одноразову  грошову  матеріальну  допомогу  жительці села Сокуренко  Світлані  Миколаївні  у розмірі 2,0 тисячі гривень  на  лікування.

 

2. Бухгалтеру  сільської  ради  Панчук О.М.   виплатити  заявнику  кошти, зазначені  у пункті 1  даного  рішення.

 

3.Секретарю сільської ради Кобенко Н.М. направити відповідь Сокуренко С.М.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
  GERB

                                                                                   

                                

                                        ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

10.12.2014                                                                              № 37-1/VІ

 

Про звіт сільського голови Деркач В.Є.

щодо  діяльності  виконкому  сільської ради

у 2014  році

 

          Заслухавши  звіт  сільського  голови  Деркач В.Є.  про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2014 році , сільська  рада  відмічає , що  протягом 2014 року  відбулося  13  засідань  виконкому , на  яких  розглянуто                     42  питання , прийнято  42 рішення.  Протягом  року  працювали  об”єкти  соціальної  сфери  : сільська  рада, дитсадок , сільська бібліотека , будинок  культури  Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам , що  фінансуються  з  сільського  бюджету , Повністю  проведено  розрахунки  за  електроенергію , природний газ .

       У 2014 році  проведена певна  робота  по виконанню  плану  соціально-економічного та культурного   розвитку  села

       Керуючись  підпунктом  9   частини 1  статті   26  Закону  України   “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1. Звіт  сільського голови  Деркач В.Є.  про  діяльність  виконкому  сільської  ради  у  2014році  взяти  до  відома .

 

2. Рекомендувати  сільському  голові  Деркач В.Є., членам  виконкому  :

 • проводити  широку  роз”яснювальну  роботу  серед  населення  по 

недопущенню  в  селі  правопорушень ;

 • сприяти  в  організації  роботи  громадських  формувань.

 

3. Запропонувати сільському  голові  Деркач В.Є., членам  виконкому  брати  участь у  рейдах-перевірках  відвідування  неповнолітніми  у  вечірній  час  дискотек, торгових точок .

 

4. Вважати  першочерговим  завданням  сільської  ради , виконавчого комітету , керівників установ ,  трудових  колективів  забезпечення  економічного і  соціального розвитку села.

 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської ради  з  питань  депутатської  діяльності  та  етики .

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

     

 
  GERB

                                                                                                

                            ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

10.12.2014                                                                                № 37-2/VІ 

 

Про затвердження  Порядку надання

у користування на умовах  оренди

водних об'єктів, розташованих   на

території села Зеленьків,та поновлення

договорів оренди

 

        Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 20.06.2014  № 167 «Про Методичні рекомендації

з надання в користування на умовах оренди  водних об'єктів, розташованих на території області»,Водного та Земельного кодексів України, керуючись  п.34.ч.1статті26Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні», статтею  11 Закону України „Про аквакультуру", з метою раціонального та ефективного використання водних ресурсів на території села,упорядкування надання водойм у користування на умовах оренди, сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Порядок  надання у користування на умовахоренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення

договорів оренди  ( додається ).

 

2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  здійснювати ведення реєстру наданих в оренду водних об'єктів та подавати інформацію Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів щоквартальнодо

05 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

 

3. Взяти до відома, що проект цього рішення було оприлюднено згідно з правилами  прийняття актів,  що носять регуляторний характер та  надіслано для ознайомлення та внесення можливих поправок  Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації ,  обласному управлінню водних ресурсів .

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради з питань агропромислового комплексу, земельних  ресурсів, екології, комунального  майна, соціального розвитку  села.

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

                             

                                                                                                  Додаток

                                                                                     до рішення сільської  ради

                                                                                         10.12.2014 №37-2/VІ 

 

 

                                            ПОРЯДОК

надання у користування на умовах оренди водних об'єктів, розташованих на території села Зеленьків, та поновлення договорів оренди,

І. Загальні положення

  

    Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про аквакультуру», Водного, Земельного, Бюджетного та Податкового кодексів України.

    Порядок визначає механізм надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під нимта поновлення договорів оренди.

     Відповідно до статті 51 Водного кодексу України у користування на умовах оренди можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт.

    Не підлягають передачі у користування на умовах оренди:

водосховища комплексного призначення (водосховище, яке відповідно до паспорта використовується для двох і більше цілей (крім рекреації);

водні об'єкти для рибогосподарських потреб, що використовуються для питних потреб, а також водні об'єкти, які розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд» (крім водних об'єктів, які призначені для ведення господарської діяльності).

     Водні об'єкти надаються у користування в комплексі із земельними ділянками під водними об'єктами, гідротехнічними спорудами, іншими          об' єктами інфраструктури.

 

  II. Права та обов'язки орендарів водних об'єктів

 

 2.1. Орендарі водних об'єктів мають право:

-використовувати орендований водний об'єкт відповідно до його призначення та умов договору оренди;

-з дозволу орендодавця вносити зміни до складу орендованого майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості;

-самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого водного об'єкта;

-мати інші права , передбачені договором оренди водного об'єкта.

2.2.Орендарі водних об'єктів зобов'язані:

-вчасно і в повному розмірі сплачувати орендну плату;

-економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод, здійснювати заходи з охорони та поліпшення екологічного стану водного об'єкта;

-експлуатувати водосховища та ставки відповідно до режимів роботи, встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства;

-оформити право користування гідротехнічними спорудами, зазначеними у пунктах 3 та 4 Типового договору оренди водних об'єктів,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року за № 420;

-отримати дозвіл на спеціальне водокористування відповідно до статей

48 та 49 Водного кодексу України;

- встановити умови загального водокористування, погодити їх з сільською радою  та довести  до відома населення;

- передбачити місця безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство) відповідно до  статті 47 Водного кодексу України;

-дотримуватись норм Зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України , встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 січня 2013 року № 45 «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2013 року за № 240/22772 (для водних об'єктів наданих для рибогосподарських потреб та рибогосподарських технологічних водойм);

- використовувати водні об'єкти відповідно до цілей та умов їх надання;

- дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин і встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скидання забруднюючих речовин, а також санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території;

- не допускати порушення прав, наданих іншим водокористувачам, а також заподіяння шкоди господарським об'єктам та об'єктам навколишнього природного середовища;

- безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію;

- своєчасно інформувати відповідні органи влади та сільську раду  про виникнення надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- здійснювати невідкладні роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій на водних об'єктах;

- виконувати інші обов'язки щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів згідно з законодавством.

 

2.3. Обмеження прав Орендарів водних об'єктів

    У разі маловоддя, загрози виникнення епідемій та епізоотій, а також в інших передбачених законодавством випадках права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування з метою забезпечення охорони здоров'я людей та в інших державних інтересах. При цьому  пріоритетність надається використанню вод для питних і побутових потреб населення.

     Права водокористувачів обмежуються також під час аварій або за умов, що можуть призвести чи призвели до забруднення вод, та при здійсненні невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.

    Права водокористувачів, які здійснюють спеціальне водокористування, можуть бути обмежені органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування або в оренду.

    Права вторинних водокористувачів можуть бути обмежені первинними водокористувачами за погодженням з органом, який видав дозвіл на спеціальне водокористування чи надав водний об'єкт у користування.

     У межах села  забороняється обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених законом.

 

III. Умови та порядок надання водних об'єктів на умовах оренди

 

    3.1. Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

     Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України орендодавцями водних об'єктів, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів, є сільськарада.

    3.2.Підготовка документів на земельні торги (проект землеустрою, паспорт водного об'єкта тощо) водних об'єктів, що розташовані в  межахнаселеногопункту, покладається на виконавчий комітет сільської ради.

    Земельні торги проводяться  виконавцем земельних торгів у порядку, встановленому Земельним кодексом України.

    Виконавець земельних торгів обирається на конкурсній основі комісією сільської ради з проведення конкурсу відповідно до статей  135-139  Земельного  кодексу  України ,  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012  № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р. за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах».

    Підготовка проекту договору оренди водних об’єктів здійснюється виконавцем земельних торгів за погодженням з  обласним управлінням водних ресурсів , відповідно до типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420, з урахуванням зазначених рекомендацій.

   Невід’ємними частинами договору є:

 - план або схема об’єкта оренди;

 - кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

 - акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

 - акт приймання-передачі об’єкта оренди;

 - проект відведення земельної ділянки;

 - паспорт водного об’єкта, а у разі надання в оренду рибогосподарської технологічної водойми - паспорт та/або технічний проект рибогосподарської технологічної водойми.

    3.3.Від імені сільської ради  договори підписуються сільським головою  за погодженням з  органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

    3.4.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається в порядку, визначеному земельним законодавством України.

    3.5.Підставою для укладення договору оренди водного об'єкта є рішення орендодавця відповідно до заяви зацікавленої особи, визначеної на земельних торгах, наявності проекту відведення земельної ділянки або технічної документації та паспорта водного об'єкта.

    Порядок розроблення паспорта водного об'єкта затверджений наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307.

     Замовником робіт із розроблення паспорта вільного водного об'єкта є орендодавець- сільська рада.Кошти на розробку  паспорта вільного водного об’єкта, що розташований  в межах села, передбачаються в сільському бюджеті на відповідний рік.

     3.6.Паспорт водного об'єкта підлягає перегляду кожні 5 років, якщо інше не передбачено договором оренди водного об'єкта, та у разі змін технічних параметрів водного об'єкта і гідротехнічних споруд, зміни гідрологічного режиму річки (водотоку) - і відповідному коригуванню.

    Коригування паспорта водного об'єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

    Паспорт водного об'єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

    3.7. Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

   Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

     3.8. Водні об'єкти надаються в користування на умовах оренди без обмеження права загального водокористування, крім випадків, визначених статтею 47 Водного кодексу України.

     Умови загального водокористування встановлюються водокористувачем за погодженням з орендодавцем– сільською радою, про що зазначається у договорі оренди водного об'єкта.

     Інформація про заборону або обмеження загального водокористування доводиться до відома населення орендарем.    

    3.9. Заборона загального водокористування водними об'єктами, наданими в користування на умовах оренди, та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди.

     3.10.Користувач може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

 

    1У. Умови та порядокпереукладання (поновлення) договорів оренди

 

    4.1. Договори оренди, термін дії яких закінчився, переукладаються (поновлюються)  з урахуванням положень Закону України «Про аквакультуру»,  Водного кодексу України, Земельного кодексу України , а також даного Порядку.

      Відповідно до статті 122 Земельного кодексу України орендодавцем водних об'єктів у межах населених пунктів,договори оренди на які поновлюються ,  є сільськарада.

      У разі відсутності договору оренди водних об'єктів та за наявності укладеного договору оренди землі водного фонду, право користування водними об'єктами на умовах оренди оформляється шляхом укладання договору оренди водних об'єктів, без проведення земельних торгів.

      4.2. Передача в оренду водних об'єктів із земельною ділянкою (поновлення  договорів оренди) здійснюється на підставі рішення орендодавця- сільської ради  шляхом укладання договору оренди водного об'єкту.Типовий договір оренди водних об'єктів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів».

    4.3. Орендар, який добросовісно виконував умови договору оренди земельної ділянки під водним об’єктом або договору оренди водного об’єкту, звертається до сільської ради за 90 днів до закінчення терміну дії договору  оренди із заявою про дозвіл на виготовлення паспорта водного об’єкта.

    4.4. Орендодавець – сільська рада за згодою орендаря, який добросовісно виконував умови договору оренди, надає дозвіл на  розробку паспорта водного об’єкта  за кошти орендаря. При цьому орендар не звільняється від сплати обов’язкового розміру орендної плати.

    Орендар, зацікавлений  в одержанні в оренду водного об'єкта,звертається із заявою до сільської ради після розроблення та затвердження паспорта водного об’єкта .

До заяви додаються:

-план або схема об'єкта оренди;

-кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб у її використанні і встановлених земельних сервітутів;

-акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

-документація із землеустрою;

-копії завірених у встановленому порядку:установчих документів (для юридичних осіб); документа, що посвідчує особу (для громадян), свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб -підприємців), витягу з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);

- копія діючого договору оренди земельної ділянки, зайнятої водним об'єктом;

-паспорт водного об'єкта. 

    4.5. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.  Сплата орендної  плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної  плати за земельну ділянку під цим об'єктом.Методика визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрована в Міністерстві юстиції України               17 червня 2013 року за № 986/23518.

    Розмір орендної плати за користування земельною ділянкою водного фонду визначається грошовою оцінкою земель водного фонду відповідно до Закону України «Про оцінку земель» та Податкового кодексу України.

    4.6. Орендар  може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об'єкта, державної реєстрації цього договору згідно з актом приймання-передачі та отримання дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 44 та 48 Водного кодексу України.

     Витрати, пов'язані з державною реєстрацією договору оренди водного об'єкта, покладаються на орендаря.

     Передача орендарем права на оренду водного об'єкта іншим суб'єктам господарювання забороняється.

    4.7. По закінченню терміну дії договору, якщо від орендаря не надійшло заяви про продовження його дії, орендодавець обстежує та приймає водний об'єкт від орендаря згідно з актом приймання-передачі.

    4.8.Спори, пов'язані з користуванням водними об'єктами, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

     4.9. Державний контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунками за оренду здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                  Н.Кобенко

 

 

 

 

 

 
  GERB

                                                                                                        

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ 

                             

                                                Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2014                                                                         № 37-3/VІ

 

Про   затвердження  ставокземельного

податку та розміру орендної плати на 2015рік

 

           Керуючись статтями 269, 271, 272- 280, 286, 288 Податкового Кодексу України ,  пунктом  34 частини 1 статті  26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Зеленьків Зеленьківської сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  12.06.2013 

№ 25/3 , врахувавши зміни, внесені згідно Закону України від 27.03.2014 р.№1166  до статті 288 Податкового кодексу України щодо мінімального розміру орендної плати, сільська рада  ВИРІШИЛА  :

 

1.Взяти до відома, що:

 

1.1.відповідно  пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, яким доповнено кодекс згідно Закону № 4834-У1 від 24.05.2012 року, норми рішення ради щодо затвердження  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  застосовуються в разі, коли воно було офіційно  оприлюднене  до

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується  використання  нормативної грошової оцінки земель;

 

1.2.рішення сільської ради від  12.06.2013 № 25/3  «Про затвердження технічної документації з нормативної  грошової оцінки земель села Зеленьків Зеленьківської   сільської ради»  офіційно оприлюднене в мережі  Інтернет 14.06.2013  , на дошці оголошень  сільської ради 14.06.2013 , повідомлення про оприлюднення  опубліковано  в  районній  газеті  « Колос Тальнівщини».

 

2. Ставки  земельного податку та розмір орендної плати  у  2015  році  будуть застосовуватись  згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села Зеленьків ,проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавством України  на 2015рік .

 

3. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських

 

угідь  (незалежно від місцезнаходження) у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

3.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

41 е    5037 х 3,2 х 1,756  х 0,1%  = 28,31

49 е    3900 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  21,92

50 е    2925 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  16,44

51 е    2356 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  13,24

53 е    5281 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % = 29,68

55 е    4468 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  25,11

56 е    3412 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 19,18

57 е    2681 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  15,07

133 е   3981 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 22,37

209 е   5524 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 31,05

210 е   4225 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 23,74

 

сіножаті  ,пасовища                        

53 е   , 133 е   1816 х 3,2 х 0,1 % = 5,81

55 е       1536 х 3,2 х 0,1 % =4,92

56 е       1006 х 3,2 х 0,1 % = 3,22

57 е       782 х  3,2 х 0,1 % = 2,50

141        251 х  3,2 х 0,1 % = 0,80

209 е     2011 х 3,2 х 0,1 % = 6,44

210 е     1564  х 3,2 х 0,1 % =5,00

 

3.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03 ; в тому числі по агрогрупах :  

41  е    7036 х 3,2 х  0,03 %  = 6,75

49 е     5515 х  3,2 х  0,03 %   = 5,29

50е      3423 х  3,2  х  0,03 %   = 3,29

51 е     2471 х  3,2 х  0,03 %   = 2,37

53 е     5610 х  3,2 х  0,03 %  = 5,39

55е     4754 х  3,2 х  0,03 %   = 4,56

56 е    3518 х  3,2 х  0,03 %   = 3,38

57 е    2758 х 3,2 х  0,03 %  = 2,65

 

3.3. за  землі   під  будівлями і  спорудами   :

671 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 64,42

5,00 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 48,00

 

3.4  за  землі  комерційного  призначення   :

15,98 х 3,2 х 1 % х 10000 = 5113,60

8,75 х 3,2 х 1 % х 10000 = 2800,00

 

3.5   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

2,31 х 3,2 х 1 % х 25 % х 10000 = 184,80 грн. / га     

 

3.6.  за  землі  громадського призначення :

4,93 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1577,60

4,70 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1504,00

3,68 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1177,60

4,05 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1296,00

2,57 х 3,2 х 1 % х 10000 = 822,40

 

3.7.  за  землі  житлової  забудови  :

27,29,30,32,33,34,35,39     7,05 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 67,68

31, 57                                  6,69 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,22

28,36,38                              6,71 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,42

12,13,15,21, 25, 40,47        5,25 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 50,40

26,48                                   5,36 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 51,46

10,11,14, 16                        5,10 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 48,96

18,49,50,52                         5,79 х  3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 55,58

 •                                      5,51 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  52,90

19,51                                   5,62 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  53,95

1 , 3 , 53, 59                        3,94 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,82

2,4,6,8                                 3,86 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,06

54,55                                   4,04 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 38,78

 

3.8. за  землі  технічної  інфраструктури :

3,10 х 3,2 х 1 % х 10000 = 992,00

 

4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження),

та вказаних в пунктах 5, 6, 7 цього рішення.

 

5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

 

6.Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

 

7. Затвердити на 2015 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) та земельні ділянки під водним фондом  3 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

7.1. Орендна плата за надані в оренду водні об'єкти встановлюється в розмірі визначеному згідно  Методики,  затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 28 травня 2013 року № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об'єкти», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 986/23518.

 

7.2.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.        Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.

 

8. Затвердити на 2015  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

9.Орендна плата за землі промисловості справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

10.Повторне відстеження результативності регуляторного акту провести до 01.12.2015року .

 

11.Секретарю сільської ради  Кобенко Н.М. забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформаціїта на  сайті  сільської  ради  .

 

12.Землевпоряднику сільської ради  Удачній  О.М.  після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

 

13. Рішення набирає чинності після його оприлюднення, але  не раніше  ніж з  01.01.2015 .

 

14. Визнати  таким , що  втратило  чинність з 01.01.2015 року, рішення сільської ради  від  03.02.2014  № 30-10/VІ  « Прозатвердження ставокземельногоподатку та розміру орендної плати на 2014рік»

 

15. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради  з питань планування  бюджетута  фінансів.

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

 

 

                                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

                                                                 РІШЕННЯ

                                                          

10.12.2014                                                                                    №37-4/VІ  

 

 Про звіт щодо здійснення державної

 регуляторної політики Зеленьківською

 сільською радою у 2014 році

 

         Заслухавши  звіт сільського голови  Деркач В.Є. щодо здійснення державної регуляторної політики сільською радою  у 2014 році, на виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до статтей 42,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою забезпечення додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради,  врахувавши пропозиції постійної комісії  сільської ради  з питань планування бюджету і  фінансів, сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Звіт сільського голови Деркач В.Є. щодо здійснення державної регуляторної політики Зеленьківською  сільською радою  у 2014 році взяти до відома   згідно з додатком  1.

 

2.Виконавчому апарату  сільської ради  продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики сільською радою, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин на території сільської ради.

 

3. Сільському голові Деркач В.Є. звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Зеленьківською  сільською радою  у 2014 році оприлюднити.

 

4.Затвердити графік   відстеження регуляторних актів, прийнятих сільською  радою  у 2013 -2014 роках,  згідно  з  додатком  2.

 

5.Контроль за виконанням рішенняпокласти на сільського голову

Деркач В.Є.  та  на постійну комісію сільської  ради  з питань планування  бюджету і фінансів .

 

Сільський  голова                                                                            В.Деркач

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 1

                                                                                        до рішення сільської ради

                                                                                             10.12.2014 №37-4/VІ  

 

                                                Звіт

сільського голови   Деркач В.Є. щодо здійснення державної регуляторної політики  Зеленьківською  сільською радою  у 2014  році

 

        На виконання основних принципів державної регуляторної політики, передбачених  Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інших законодавчих актів,які регулюють даний вид діяльності,  сільською радою  постійно проводиться робота, спрямована на поліпшення умов для розвитку господарської діяльності, а також вдосконалення  правового регулювання  господарських і адміністративних відносин між регуляторними органами та суб"єктами господарювання.

      У  сільській раді  всі дії виконувались згідно порядку підготовки, прийняття,  відстеження регуляторних актів та процедур державної регуляторної політики, які виписані в Регламенті сільської ради.

      Зокрема пректи регуляторних актів:

розглядались на засіданнях постійної комісії  сільської ради з питань планування бюджету і фінансів, на яку покладено повноваження  у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

оприлюднювались шляхом публікації у районній газеті "Колос Тальнівщини" та на офіційному сайті  сільської ради для одержання пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб.

      Планування роботи з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності проводились  з урахуванням вимог частин 3 та 4 статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"  щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та отримання проектів регуляторних актів, а також змін до них. План діяльності з підготовки  сільською радою проектів регуляторних актів на наступний календарний рік приймається не пізніше

15грудня поточного року.      

      Затверджений план    діяльності    з    підготовки   проектів

регуляторних актів,  а також зміни до нього оприлюднюються не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

      З метою визначення , чи досягають регуляторні акти мети, заради якої їх було впроваджено, чи виконуються вимоги та процедури, встановлені цими актами, в установлений термін проводиться  відстеження результативності регуляторних актів.

       До проектів регуляторних актів розробниками готувалися аналізи регуляторного впливу з дотриманням вимог статей 7, 8, 9, 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

           Всього  сільською радою у  2014 році  прийнято4 регуляторних акти  :

1.  Про затвердження ставок земельного податку та розміру орендної плати  на 2014 рік;

 2.Про місцеві податки і збори ,ставки єдиного податку у 2015 році

 3.Прозатвердження ставокземельного податку та розміру орендної платина 2015 рік ;

 4.  Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктів та поновлення договорів оренди, розташованих на території села Зеленьків .  

        Станом на  10.12.2014   у   сільській раді є 8  діючих регуляторних акти, які розміщені на її офіційному сайті.

        Протягом 2014 року робота сільської ради  була направлена на забезпечення відповідності форм і рівня державного регулювання господарських відносин вимогам законодавства, а також відкритості прозорості процесу регуляторної діяльності.

        Особлива увага радою приділялася здійсненню державної регуляторної політики, вдосконаленню правового регулювання господарських відносин, недопущенню прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів.

        Сільська  рада планує у 2015 році продовжити роботу із забезпечення дотримання вимог чинного законодавства при здійсненні державної регуляторної політики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 В.Деркач 

 

 

 

                 

 
  GERB

                                                                              

                                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

10.12.2014                                                                                   №37-5/VІ 

 

Про план діяльності з  підготовки та

перегляду  проектів  регуляторних

актівЗеленьківської  сільської ради

на 2015 рік

 

        Відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання частини 1 статті 7 статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", врахувавши пропозиції постійних комісій сільської ради, сільська рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  план діяльності  з  підготовки та  перегляду  проектів регуляторних  актів Зеленьківської  сільської ради на 2015 рік згідно  з  додатком № 1.

 

2.Сільському голові Деркач В.Є. план діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2015 рік оприлюднити.

 

3.Конроль за виконанням плану діяльності з підготовки та перегляду  проектів регуляторних актів  сільської ради на 2015 рік покласти на сільського голову Деркач В.Є.  та на постійну комісію  сільської  ради  комісію з питань планування бюджету та фінансів .

Сільський голова                                                                           В.Деркач

 

 
  GERB

                                                                                  

                                 

                                        ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                           ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ

 

10.12.2014                                                                              № 37-6/VІ

 

Про  план роботи  сільської ради

на  І півріччя  2015 року

 

          Заслухавши  інформацію  секретаря сільської  ради Кобенко Н.М.   про  проект  плану  роботи   сільської  ради  на І півріччя 2015 року , керуючись  пунктом  7   частини 1  статті   26  Закону  України “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1.Затвердити  план  роботи  Зеленьківської  сільської  ради на І півріччя

2015  року ( додається )

 

2. Контроль  за  виконанням  плану  роботи сільської  ради  покласти  на  сільського  голову  Деркач  В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

 

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                 

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

10.12.2014                                                                                    № 37-8/VІ

 

Про розгляд заяви  Винника  О.Д.

щодо  надання  допомоги  на  лікування

 

 Розглянувши заяву Винника Олександра  Дмитровича про  надання допомоги  на  лікування, клопотання сільського  голови Деркач В.Є., акт  обстеження матеріально-побутових умов заявника  від  09.12.2014, довідку про склад сім’ї заявника, довідку про доходи  заявника, документ  з лікувальної установи, висновок бухгалтера сільської ради по трудовій  угоді  Панчук О.М.   про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність від 09.12.2014, врахувавши  рішення  сільської  ради  від 16.07.2014  № 34- 2/ VІ  «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової  матеріальної  допомоги  громадянам «, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Надати  одноразову  грошову  матеріальну  допомогу  жителю  села  Виннику  Олександру  Дмитровичу  у розмірі 2,0 тисячі гривень  на  лікування.

 

2. Бухгалтеру  сільської  ради  Панчук О.М.   виплатити  заявнику  кошти, зазначені  у пункті 1  даного  рішення.

 

3.Секретарю сільської ради Кобенко Н.М. направити відповідь  Виннику  О.Д.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

 
  GERB

                     

                                             ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                     

                                                                 Р І Ш Е Н Н Я

 

10.12.2014                                                                                    №37-9/VІ

 

Про припинення членства в  особистому

селянському господарстві Бондара Є.Б.

 

         Заслухавши та обговоривши інформацію спеціаліста-землевпорядника сільської  ради  Удачної О.М., розглянувши заяви Бондара  Бориса Карповича, Бондара  Євгенія  Борисовича, керуючись  ст.11 Закону України «Про особисте селянське господарство»,  Інструкцією  з  ведення  погосподарського  обліку  в  сільських , селищних  та  міських радах , затвердженою  наказом  Державного  комітету  статистики України  11.10.2010 № 418, Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції  депутатів  сільської ради,  сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1.Припинити членство в  особистому селянському господарстві

Бондару  Євгенію  Борисовичу  за адресою: с.Зеленьків, вул.Жовтнева,22 , у зв’язку  з  тим, що  він  з 2004 року по  даний  час  не проживає з  батьками за  даною  адресою ( мешкає у м.Тальне по вул.Свердлова, 71) ,  не здійснює господарську  діяльність в ОСГ по вул.Жовтневій,22 , не задовольняє  особисті  потреби  шляхом виробництва , переробки, споживання сільськогосподарської продукції , не реалізовує надлишків продукції, вирощеної  в селянському господарстві, не використовує  майно ОСГ.

 

2. Взяти  до відома, що згідно відомостей, зазначених  у заяві Бондаря Б.К.,  особисте  селянське  господарство  у с.Зеленьків по вул.Жовтневій,22  з  2004 року по даний  час  ведуть Бондар Борис Карпович  та його дружина Бондар Катерина  Іванівна .

 

3.Спеціалісту–землевпоряднику сільської ради Удачній О.М.  внести відповідні  зміни у  погосподарський облік  сільської ради та видати заявнику Бондару Є.Б.  відповідну  довідку у Тальнівський районний центр зайнятості.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                         ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

10.12.2014                                                                                    № 37-10/VІ

 

Про умови поновлення  договору

оренди  підприємцю Криворучку С.П.

 

        Заслухавши інформацію сільського голови  Деркач В.Є. про закінчення  терміну дії договору оренди земельної ділянки під водним об’єктом   від  16.12.2004 № 01  із  змінами  від 31.12.2009,  від 26.09.2011  площею

55,2396 га, що  розташована  у  межах  села Зеленьків, укладеного між Зеленьківською сільською радою і підприємцем Криворучком С.П. , керуючись Законом України  «Про аквакультуру», що вступив у силу з 01.07.3013 ,  статтею 51 Водного кодексу України, статтею 122 Земельного кодексу , постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року

№ 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів»,  наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307, пунктом  34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи, що Криворучко С.П. повідомив   про бажання поновити договір  за 3 місяці   до спливу строку договору оренди  землі, але  до листа-повідомлення  про  поновлення  договору не  додав проект додаткової угоди, врахувавши пропозиції депутатів сільської  ради , сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. З метою впровадження  внесених змін у  законодавстві України при поновленні договору  оренди землі під водним об’єктом та  укладання договору оренди водного об’єкта, узгодити з підприємцем Криворучком Сергієм Петровичем  наступні істотні умови договору :

   1.1.договір оренди водного об’єкта має бути  укладеним згідно Типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             29 травня 2013 року № 420 ;

   1.2. орендна плата має складатись із плати за земельну ділянку під водним об’єктом в розмірі 3 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки                    ( 92 200 грн за 1 га)   в розмірі  - 2 776  грн за 1 га і в загальній сумі –

12 732 грн.  67 коп. в місяць  та плати за водний об’єкт, розрахованої по формулі згідно  Методики , затвердженої наказом  Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 року № 236,  в сумі -  875 грн.,  всього орендна плата  складатиме -   13 607 грн. 67 коп. в місяць ;

   1.3. термін оренди  - 5 років ;

   1.4.цільове використання – для рибогосподарських потреб;

   1.5. водний   об'єкт  надається в  користування на умовах оренди без

обмеження   права   загального  водокористування, тобто  Орендар  зобов'язаний  передбачити місця для безоплатного  забезпечення    права    громадян    на   загальне водокористування  (купання,  плавання  на  човнах,  любительське  рибальство тощо).

     При  визначенні  таких  місць  перевага  надаватиметься  традиційно

розташованим місцям  відпочинку та любительського рибальства.

 

   1.6. заборона   загального   водокористування  водним  об'єктом,

наданим   в  користування  на  умовах  оренди,  є підставою для розірвання договору оренди.

 

    2. Взяти до відома, що згідно вимог  статті 33  Закону України  «Про оренду землі» :

    2.1. при поновленні договору оренди землі,  його умови  можуть  бути

змінені  за  згодою сторін.  У разі недосягнення домовленості щодо

орендної плати та інших істотних  умов  договору,   переважне  право

орендаря на поновлення  договору оренди землі припиняється;

 

    2.2. за  наявності заперечень ( відсутність згоди )  орендодавця або орендаря  щодо істотних умов договору   оренди  землі, у місячний  термін по закінченню дії договору, орендарю направляється лист-повідомлення про відмову у поновленні договору оренди землі.

 

    3. Направити підприємцю Криворучку С.П. лист із визначенням  істотних умов  договору оренди та надати  термін - 10 днів для повідомлення Зеленьківської сільської ради  про його погодження  або не погодження із запропонованими  істотними  умовами договору.

 

    4. В разі відмови Криворучка С.П. від запропонованих істотних умов договору оренди, які визначені чинним законодавством України, або не надання в установлений термін відповіді,  сільському голові Деркач В.Є. не пізніше ніж в місячний термін по закінченню договору оренди  надіслати йому  лист – заперечення  щодо поновлення договору оренди.

 

    5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради з питаньагропромислового комплексу , земельних  ресурсів , екології, комунального майна , соціального розвитку  села.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

15.10.2014                                                                                           №36-2/VI

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 3 лютого 2014 року №30-1/VI«Про

сільський бюджет на  2014 рік» із змінами,

внесеними рішеннями сільської ради від 03.02.2014

№30-2/VI, від 25.03.2014 №32-1/VI, від 16.04.2014

№33-2/VI, від 16.07.2014 №34-3/VI, від 20.08.2014

№35-5/VI

 

 

      Керуючись  пунктом 1 статті 72, пунктом 8 статті 78  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про сільський бюджет на  2014 рік», із змінами внесеними рішеннями сільської ради від 03.02.2014 №30-2/VI, від 25.03.2014 №32-1/VI, від 16.04.2014 №33-2/VI, від 16.07.2014 №34-3/VI, від 20.08.2014 №35-5/VI:

 

1.1. Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити  загальний  обсяг  видатків сільського  бюджету  на  2014 рік  в  сумі  1401,388 тис. грн,  в т.ч.  обсяг видатків загального фонду  в  сумі    1333,391 тис. грн.  та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  в сумі      67,997 тис. грн.  за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  та  головними розпорядниками коштів   (додаток № 3)».

 

2. Додатки № 2,3   до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач


 

 
  GERB

                   

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

15.10. 2014                                                                                №  36-1 / VІ 

 

Про   виконання сільського бюджету

за  9  місяців   2014 року

 

         Заслухавши  інформацію головного  бухгалтера  сільської  ради 

Сокуренко  С.М.  про  виконання сільського бюджету за  9  місяців 2014 року,

сільська  рада   відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  104 відсотки , видаткова  на  78,1 відсотка .

          Дохідна частина сільського бюджету перевиконана за рахунок орендної плати з юридичних осіб, орендної плати з фізичних осіб, фіксованого сільськогосподарського податку,  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, державного мита, податку на доходи фізичних осіб.

        За 9 місяців  2014 року   повністю виплачена заробітна плата працівникам дитячого садка, бібліотеки, будинку культури, сільської ради, проведено розрахунки за спожиту електроенергію, використаний газ.    

        Станом на 1 жовтня 2014 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 6794,63 грн. Заборгованість виникла  у зв’язку з тим, що платіжні доручення були подані до УДКСУ в Тальнівському районі у січні-вересні 2014 року, але не оплачені.

       Керуючись  пунктом  23  частини  1  статті  26  Закону  України “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА  : 

 

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  сільського бюджету  за 9  місяців  2014

року   згідно  з  додатками  1 , 2 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                             В.Дерк

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 
  GERB

    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

15.10. 2014                                                                                №  36-3 / VІ 

 

Про Програму мобілізаційної

підготовки та мобілізації

у  селі Зеленьків 

 

         Розглянувши розпорядження  голови Тальнівської РДА від 19.07.2014 №193 «Про організаційні  заходи територіальної оборони району», відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада   ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити Програму мобілізаційної підготовки та мобілізації у селі Зеленьків  ( далі – Програма)  /додаток 1/.

 

2. Затвердити   план заходів на 2014 рік, кошторис витрат на проведення заходів  у  2014 році  з реалізації  Програми  (додаток 2).

 

3.Головному бухгалтеру сільської ради Сокуренко С.М.  при внесенні змін до бюджету передбачити кошти в сумі  5,0 тис.грн. на реалізацію Програми у 2014 році

 

4.Контроль  за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та фінансів .

 

5.Дане рішення оприлюднити на дошці оголошень сільської ради та сайті  сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 1

                                                            до рішення ради 15.10. 2014 №  36-3 / VІ 

 

Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації

у селі Зеленьків 

 

 

  І. СКЛАД  ПРОБЛЕМИ  ТА ОБГРУНТУВАННЯ  НЕОБХІДНОСТІ  ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

 

Безпека людини,  її життя і здоров’я визнані Конституцією України найвищою соціальною цінністю.  Кожний громадянин України має конституційне право на безпечне життя. Захист Вітчизни,  незалежності  та  територіальної цілісності України, шанування її державних символів  є  обов'язком громадян України.

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, органів місцевого самоврядування  до переведення ( при необхідності )  з мирного на воєнний стан та відсічі збройній агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення  до оборони. Запобігання збройній агресії, зменшення збитків і втрат у разі її виникнення та ефективна ліквідація наслідків відповідно до вимог Законів України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу», є одним з пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Актуальність проблеми забезпечення безпеки населення і територій від збройної агресії зумовлена на даний час тенденціями зростання проявів терроризму . Ризики терористичної діяльності, сукупні масштаби прямих і опосередкованих втрат (людських, економічних, інтелектуальних та інших) від вражаючих факторів терористичної діяльності  останнім часом  зростають.

Програма розроблена на основі комплексного методу щодо підготовки суспільства на існування в умовах особливого періоду  та військового часу.


ІI. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Головною метою Програми є неухильне  виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності села, своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони , забезпечення життєдіяльності територіальної громади  в особливий  період .

      Також метою Програми є забезпечення виконання законодавства

з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації,  оборони  території села .

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні  комплексу заходів, спрямованих на :

 -  забезпечення життєво важливих інтересів населення при переведенні підприємств, установ, організацій  села ( незалежно від форм їх власності) на  функціонування  в особливий період, в умовах  можливого  виникнення  збройної агресії або збройного конфлікту;

 -  удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням мобілізації людських і транспортних ресурсів, територіальної оборони;

- посилення контролю  за станом мобілізаційної підготовки підприємств села;
- інформаційне забезпечення  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,  населення  з питань мобілізації;
- здійснення комплексу  спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період;

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію села, запобігати виникненню проявів терористичної діяльності, підвищити рівень готовності бази мобілізаційного розгортання до дій за призначенням. Виконання завдань Програми забезпечить суттєве підвищення рівня готовності населення, підприємств, установ, організацій села  незалежно від форм власності при виникненні збройної агресії або збройного конфлікту та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів.

 

ІІІ.  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

 

Основними завданнями Програми є :
1. Удосконалення системи  заходівмобілізаційної підготовки в селі.
2. Забезпечення гарантованого рівня  органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ села , економіки до переведення (при необхідності) з мирного на воєнний стан,  готовності до відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території до оборони.
3. Здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів у військові  структури. 
4. Створення сучасної, ефективної системи оповіщення населення  села  про мобілізацію людських і транспортних ресурсів, та заходи, що вживаються для запобігання втрат населення у разі збройної агресії.
5. Здійснення  заходів щодо запобігання виникненню терористичної діяльності на території  села.
      Перелік заходів Програми  зазначено в додатку 2 .

Усі роботи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою, проведенням відповідних заходів, веденням діловодства та контролем за ходом мобілізаційної підготовки, проводяться з дотриманням вимог Закону України «Про державну таємницю».


                                ІV. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

      Програма реалізується в один етап протягом 2014  року. У разі необхідності строк дії програми за рішенням ради може бути продовжений.
                    VФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

       Фінансування витрат на виконання заходів Програми проводиться за рахунок  сільського бюджету та інших джерел, не заборонених  чинним законодавством

України, з урахуванням реальних фінансових можливостей бюджету.

 

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ  ІПРАВЛІННЯ  ТА КОНТРОЛЮ  ЗА  ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Координацію роботи щодо виконання Програми здійснює виконавчий комітет  сільської  ради.

 

VIІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Виконання заходів Програми надасть змогу  забезпечити   неухильне  виконання комплексу заходів щодо підтримання  постійної мобілізаційної готовності села, своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави, забезпечення життєдіяльності територіальної громади села в особливий  період, та забезпечити виконання законодавства з питань мобілізаційної підготовки і мобілізації,  оборони України , державної таємниці   на території села.

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                             Н.Кобенко

 

 

                                                                                 Додаток 2                                                                                                        до рішення ради 15.10. 2014 №  36-3 / VІ 

 

 

ЗАХОДИ

до Програми мобілізаційної підготовки та мобілізації

в селі Зеленьків

 

п/п

Назва заходу

Виконавці  

Фінансування,

грн

1.

Посилити охорону приміщень установ та організацій села

Керівники установ та організацій

Власні кошти

2.

Створити недоторканий резерв

для населення : паливо-мастильні матеріали, медикаменти, товари першої необхідності (сірники, ліхтарики, свічки, засоби особистої гігієни, продукти харчування (сіль, цукор, крупи, макаронні вироби, олія, мука, вода питна)

 

Виконавчий комітет

5,0  тис.грн

3.

Залучити сформований загін самооборони до охорони стратегічних об»єктів (водозабори, артезіанські  свердловини, приміщення соціальної сфери)

командир загону

на громадських засадах

4.

Ознайомити жителів села з правилами поведінки у надзвичайних ситуаціях через  дошки оголошень

секретар сільської ради

-

 

           Матеріально відповідальною  особою за  збереження  недоторканого

        резерву  для населення  є сільський  голова  Деркач Валентина 

        Євгеніївна.

 

 

 

 

 

       Секретар сільської ради                                                         Н.Кобенко

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 
  GERB

               

                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

15.10. 2014                                                                                №  36-4 / VІ 

 

Про дозвіл на відчуження

внутрігосподарської  меліоративної

системи, що перебуває у комунальній

власності сільської ради

  

         Розглянувши лист  громадської організації « Тальнівське районне  об»єднання  «Майдан» від 12.09.2014 № 12/9  про реалізацію  труб внутрігосподарської  меліоративної системи, що перебуває у комунальній власності сільської ради та спрямування  виручених коштів на  закупівлю  військового спорядження, врахувавши лист Тальнівської районної ради від 28.08.2014 № 454/01  про те, що Зеленьківська меліоративна система не перебуває у спільній власності  територіальних  громад району, відповідно до норм Господарського Кодексу України, Цивільного Кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про керування об'єктами державної власності", "Про передачу об'єктів права державної і комунальної власності", "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", "Про оренду державного і комунального майна", «Про товарну біржу», Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року №803 "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної власності", керуючись рішеннями Зеленьківської сільської ради від 27.05.2008

№ 17/3 « Про прийняття  у комунальну власність сільської ради внутрішньогосподарської  меліоративної системи» , від 16.10.2013 № 27/5  

«   Про Положення про впорядкування умов  відчуження  майна, що перебуває в  комунальній  власності територіальної громади с. Зеленьків», сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

 1. Взяти до відома, що:

1.1 згідно акту приймання – передачі  внутрігосподарської меліоративної  системи від 19.05.2008 року Зеленьківській сільській раді було передано на баланс  :

- мережу водопроводів, довжиною -10187 погонних метрів;

- гідранти – 564 шт.

- колодязів – 14 шт.  

- засувки -       8 шт. , всього залишковою вартістю 62 405 грн.

 

1.2. труби внутрігосподарської меліоративної  системи  були самовільно  відкопані невідомими особами та частину їх викрадено, у зв’язку з чим правоохоронними органами проводиться  перевірка ;

 

1.3.  на збереження у ВАТ «Тальнівський  АТП 17137»  по  акту передано

труб  кількістю  332 ( триста тридцять  дві )   штук.

 

2.Дозволити  виконавчому комітету Зеленьківської сільської ради  вжити заходи щодо відчуження внутрігосподарської меліоративної  системи, що перебуває в комунальній власності, у порядку визначеному законодавством, та  Положенням про впорядкування умов відчуження  майна, що  перебуває у комунальній власності територіальної громади с. Зеленьків, затвердженим рішенням сільської ради від 16.10.2013 № 27/5 ( продаж через біржу, на аукціоні), після  завершення заходів, що проводяться правоохоронними  органами  у зв’язку з крадіжкою  частини  меліоративної системи.

 

3.Доручити сільському голові Деркач В.Є. одержати документ про закінчення будь-яких дій  правоохоронних органів в  зв’язку з крадіжкою  частини  меліоративної системи, після чого  за наявності :

- техніко-економічного обґрунтування доцільності відчуження майна;

 - акту інвентаризації майна комунальної власності, що підлягає відчуженню ;

-акту технічного стану майна, складеного на дату оцінки;

-звіту про незалежну оцінку вартості майна, пропонованого до відчуження,

розпочати процедуру  відчуження .

 

4. Початкова ціна продажу комунального майна визначається на підставізвіту про  незалежнуоцінку. Незалежна оцінка майна, що підлягає відчуженню, проводиться згідно Закону України « Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

 

5. З  метою  відбору біржі для проведення аукціону з продажу майна,  виконавчому   комітету сільської ради провести вивчення інформації  щодо  середньостатичної  вартості  послуг  по  проведенню  аукціону  нерухомого  майна  та  відповідні  документи,  що  посвідчують  право  на  зайняття  даним  видом  діяльності,  не менше як у трьох юридичних осіб. 

        За наслідками розгляду надісланих пропозицій щодо умов проведення аукціону ( торгів), виконкому  сільської  ради   рекомендувати сільській  раді юридичну особу для залучення на договірній основі  для продажу комунального майна.

 

6. Напрямки використання коштів , які передбачається одержати в результаті відчуження, розглянути окремо на сесії сільської ради, обговоривши можливість направлення їх як  субвенцію  під районну Мобілізаційну програму.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питаньагропромислового комплексу , земельних  ресурсів , екології, комунального майна , соціального  розвитку  села

 

8. Дане рішення оприлюднити  на  сайті Зеленьківської  сільської  ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               В.Деркач

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

15.10.2014                                                                                    № 36-5/VІ

 

Про розгляд заяви підприємця Криворучка С.П.

щодо  виготовлення паспорта водного об»єкта

 

        Розглянувши заяву підприємця  Криворучка Сергія  Петровича про  згоду  на  виготовлення за  власні  кошти  паспорта  водного  об»єкта  ( земельна  ділянка  під  водним  об»єктом  площею 55,2396 га, розташована  у  межах  населеного пункту, орендована ним згідно договору оренди землі  від  16.12.2004 № 01  із  змінами  від 31.12.2009, від 26.09.2011) , керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об'єктів». наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 березня 2013 року № 99 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об'єкта», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 року за №775/23307, пунктом  34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України „Про аквакультуру", відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 20.06.2014  № 167 «Про Методичні рекомендації з надання в користування на умовах оренди  водних об'єктів, розташованих на території області»,Порядком  надання у користування на умовах  оренди водних об'єктів , розташованих на території села Зеленьків та поновлення договорів оренди, врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1.Надати дозвіл  підприємцю  Криворучку Сергію  Петровичу  на розроблення за  власні  кошти  паспорта  водного  об»єкта  ( земельна  ділянка  під  водним  об»єктом  площею 55,2396 га, розташована  у  межах  населеного пункту в  адмінмежах  Зеленьківської  сільської  ради , орендована ним згідно договору оренди землі  від  16.12.2004 № 01  із  змінами  від 31.12.2009, від 26.09.2011).

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  сільської  ради з питаньагропромислового комплексу , земельних  ресурсів , екології, комунального майна , соціального розвитку  села

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                     В.Деркач

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

15.10.2014                                                                                    № 36- 6 /VІ

 

Про розгляд заяви  Поліщука  Б.І.

щодо  надання  допомоги  на  лікування

 

 Розглянувши заяву Поліщука  Бориса  Івановича  про  надання допомоги  на  лікування, клопотання сільського  голови Деркач В.Є., акт  обстеження матеріально-побутових умов заявника  від  07.10.2014, довідку про склад сім’ї заявника, довідку про доходи сім»ї заявника, документ  з лікувальної установи, висновок головного бухгалтера сільської ради Сокуренко С.М.  про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність від 10.10.2014, врахувавши  рішення  сільської  ради  від 16.07.2014  № 34- 2/ VІ  «Про Програму та Положення про надання одноразової грошової  матеріальної  допомоги  громадянам «, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради,  сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Надати  одноразову  грошову  матеріальну  допомогу  жителю  села  Поліщуку  Борису  Івановичу  у розмірі 2,0 тисячі гривень  на  лікування.

 

2. Бухгалтеру  сільської  ради  Сокуренко С.М.  виплатити  заявнику  кошти, зазначені  у пункті 1  даного  рішення.

 

3.Секретарю сільської ради Кобенко Н.М. направити відповідь  Поліщуку Б.І.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 


 

 
  GERB

                   

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

16.07. 2014                                                                                №  34-1 / VІ 

 

Про   виконання сільського бюджету

за  І  півріччя  2014 року

 

         Заслухавши  інформацію головного  бухгалтера  сільської  ради 

Сокуренко  С.М.  про  виконання сільського бюджету за  І  півріччя  2014 року,

сільська  рада   відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  104,5 відсотка , видаткова  на   68,5 відсотка .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури , бібліотеки ,  дитячого садка  , апарату  сільської  ради , проведено  розрахунки  за  енергоносії .

        Дохідна  частина сільського бюджету  перевиконана за  рахунок орендної 

плати  з  юридичних  осіб,  орендної  плати з  фізичних  осіб, фіксованого сільськогосподарського  податку ,  збору за провадження  деяких  видів  підприємницької  діяльності , державного  мита,  податку на  доходи  фізичних 

осіб.

       Станом на 1 липня 2014 року  кредиторська  заборгованість  по  загальному 

фонду  становить  67597,86 грн.,  по  спеціальному  фонду – 174,50 грн. Заборго-ваність  виникла у  зв»язку  з  тим, що платіжні  доручення подані  до УДКСУ в   Тальнівському  районі за період  з квітня 2013  по  травень 2014 року,

але  не оплачені.

       Керуючись  пунктом  23  частини  1  статті  26  Закону  України “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА  : 

 

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  сільського бюджету  за  І  півріччя  2014

року   згідно  з  додатками  1 , 2 .

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                             В.Деркач

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 
  GERB

                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                       

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

16.07.2014                                                                           № 34- 2/ VІ  

 

Про Програму та Положення про надання одноразової грошової  матеріальної  допомоги  громадянам

 

           З метою  матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення села  у 2014-2015 роках, керуючисьпідпунктом 1 пункту а частини 1 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  радисільська рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму про надання одноразової грошової  матеріальної допомоги громадянам, які проживають у  с.Зеленьків,   на 2014 -2015 роки (далі – Програма), що додається.

 

2.Затвердити Положення про надання одноразової грошової матеріальної   допомоги громадянам,  які проживають у  с.Зеленьків, що додається.

 

3.Для обстеження житлово-побутових умов заявників створити комісію з надання одноразової грошової матеріальної допомоги в складі :

Гаршина Неля Іванівна – голова комісії

Деркач Людмила Петрівна – заступник голови  комісії

Романенко Олена Вікторівна – секретар комісії

Удачна  Оксана Миколаївна – член комісії

Фурлета Катерина Володимирівна – член  комісії

 

4. Головному бухгалтеру сільської ради  Сокуренко С.М. при внесенні змін до сільського бюджету передбачити в бюджеті  сільської ради на П півріччя 2014 року  видатки на фінансування  Програми  у 2014 році  в сумі  10,0  тис.грн.

 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну   комісію сільської  ради  з питань депутатської діяльності та етики.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       Рішення сільської ради

                                                                                       16.07.2014 № 34/2-VІ

 

                                                 Програма

про надання одноразової грошової матеріальної

 допомоги громадянам, які проживають в с.Зеленьків

  на 2014-2015 роки

                                                І. Загальні положення

          Програма про надання одноразової грошової матеріальної  допомоги громадянам, які проживають в с.Зеленьків, розроблена з метою матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення села.

 

                                         ІІ. Мета та завдання програми.

          В окремих випадках за зверненнями громадян, які постійно проживають в селі, з метою поліпшення їх матеріального становища та підвищення рівня соціального захисту, пов’язаного з тяжкими хворобами, надається одноразова грошова матеріальна допомога.

          Адресна одноразова грошова матеріальна  допомога надається малозабезпеченим громадянам при наявності поважних причин, як правило у випадках необхідності тривалого лікування .

          До заяви громадян, яким необхідна допомога, що подається до сільської ради додаються: клопотання сільського  голови, акт обстеження матеріально-побутових умов, довідки про склад сім’ї  та їх доходи, на непрацюючих – довідка з районного центру зайнятості, довідка з лікувальної установи, якщо допомога потрібна для лікування.

          

                                  ІІІ. Фінансове забезпечення програми.

          Адресна одноразова грошова матеріальна  допомога найменш захищеним громадянам  надається з асигнувань , що передбачаються в сільському  бюджеті на відповідний рік для надання допомоги, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, якщо такі виникають в ході виконання сільського бюджету.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач


 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Рішення сільської  ради

                                                                                          16.07.2014 № 34/2-VІ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання одноразової грошової матеріальної  допомоги

громадянам,  які проживають у  с.Зеленьків

 

І. Загальні положення

Одноразова грошова  матеріальна допомога (далі - допомога) надається з асигнувань, що передбачаються в сільському  бюджеті на відповідний  бюджетний рік для надання допомоги, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, якщо такі виникають в ході виконання сільського бюджету.

Допомога  надається  онкохворим  громадянам  та  жителям  села, які  потребують  хірургічного  втручання з  тривалим  лікуванням.

Одноразова грошова матеріальна  допомога надається громадянину не частіше одного разу на рік.

До членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (стаття 3 Сімейного кодексу України).

 

ІІ. Порядок надання грошової матеріальної допомоги за заявою

2.1. Допомога призначається згідно рішення сільської ради .

2.2. Проект рішення ради  про надання допомоги готує секретар сільської ради  в  термін до 30 днів з моменту реєстрації заяви,  до якої додаються:

а) клопотання сільського  голови , на території якої проживає заявник;

б) акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;

в) довідка про склад сім’ї заявника;

г) довідки про доходи сім’ї заявника;

д) довідка з районного центру зайнятості на непрацюючих, але працездатних членів сім’ї заявника;

ж) довідка з лікувальної установи, якщо допомога потрібна для лікування;

з) висновок головного бухгалтера сільської ради  про фінансову можливість проведення виплати одноразової грошової матеріальної допомоги з сільського  бюджету, який подається  секретарю ради не пізніше 2 днів до проведення засідання ради ;

к) рішення комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги про надання допомоги, її   розмір  та доцільність.

 

Ш. Порядок роботи комісії з надання одноразової грошової матеріальної допомоги

Комісіяз надання одноразової грошової матеріальної допомоги, утворена рішенням сільської ради , проводить обстеження матеріально-побутових умов заявника, складає відповідний акт та вносить пропозиції сільській раді щодо

надання грошової матеріальної допомоги.

 

 

                         1У. Порядок виплати та обліку одноразової

грошової матеріальної допомоги

 

 Головний бухгалтер сільської ради  перераховує зазначену  в рішенні  суму допомоги .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                             В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.07.2014                                                                                           №34-3/VI

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 3 лютого 2014 року №30-1/VI«Про

сільський бюджет на  2014 рік» із змінами,

внесеними рішеннями сільської ради від 03.02.2014

№30-2/VI, від 25.03.2014 №32-1/VI, від 16.04.2014

№33-2/VI

 

      Керуючись  пунктом 1 статті 72, пунктом 8 статті 78  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про сільський бюджет на  2014 рік», із змінами внесеними рішеннями сільської ради від 03.02.2014 №30-2/VI, від 25.03.2014 №32-1/VI, від 16.04.2014 №33-2/VI:

 

1.1. Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити  загальний  обсяг  видатків сільського  бюджету  на  2014 рік  в  сумі  1401,388 тис. грн,  в т.ч.  обсяг видатків загального фонду  в  сумі    1333,391 тис. грн.  та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  в сумі      67,997 тис. грн.  за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  та  головними розпорядниками коштів   (додаток № 3)».

 

1.2. Пункт 3 викласти в новій редакції: «Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік: дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 246,749 тис.грн., субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 20,997 тис.грн., інші субвенції районному бюджету в сумі 154,0 тис.грн.»

 

2. Додатки № 2,3,4   до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                       

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

16.07.2014                                                                           № 34- 4/ VІ  

 

Про  звіт  депутата сільської ради Кобенко Н.М.

про роботу в раді та на виборчому  окрузі

 

          Заслухавши звіт  депутата сільської ради Кобенко Н.М. про роботу в раді та

на виборчому  окрузі, сільська  рада  відмічає, що  депутат  Кобенко Н.М. у  раді 

працює  на  постійній  основі  секретарем сільської  ради , також  здійснює 

повноваження  секретаря виконавчого комітету. Повноваження  здійснює  відповідно 

до  затверджених  посадових  інструкцій  секретаря  ради  та виконавчого комітету.

Вона  не суміщає  свою службову  діяльність  з іншою  посадою, не  займається  підприємницькою  діяльністю, нею  не скоєно  корупційних  діянь. Допомагає 

депутатам  сільської  ради  у  здійсненні  ними  повноважень.

         На  виборчому окрузі  депутат  сільської  ради  Кобенко Н.М. двічі  у  рік  проводить  обстеження  умов  проживання виборців   з  метою  вивчення  їх  потреби у  паливі, ліках, продуктах  харчування, одязі, взутті ,  щороку станом  на  1  січня проводить  перепис  худоби  та  птиці, що утримується у    господарствах виборців , у  червні  -  перепис посівів  сільськогосподарських  культур  у  домогосподарствах  населення , доводить  до  відома  виборців  про  прийняті  рішення  сільської  ради  та  виконавчого комітету . 

         Керуючись  пунктом 12  частини 1  статті 26 Закону України   “Про місцеве самоврядування в  Україні” , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Звіт депутата сільської ради Кобенко Н.М. про роботу в раді та на виборчому  окрузі  взяти  до  відома.

 

2. Рекомендувати  депутату  сільської  ради  Кобенко Н.М.  :

2.1.двічі  на  рікпроводити  обстеження  умов  проживання виборців   з  метою  вивчення  їх  потреби у  паливі, ліках, продуктах  харчування, одязі, взутті ;

 

2.2. двічі  на  рік  спільно  з виконкомом сільської ради, дирекцією Зеленьківської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  проводити обстеження умов  проживання  і  виховання  дітей  у  багатодітній  сім’ї  Семенець Р.О. , де  мати  попереджена  про  позбавлення  її  батьківських  прав  у разі невиконання  батьківських  обов»язків ;

 

2.3. доводити  до  відома  виборців прийняті   рішення  сільської  ради виконавчого  комітету, конференції жителів  села .

 

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань  депутатської  діяльності  та  етики.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

 

 

 

 
  GERB

                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                       

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

16.07.2014                                                                           № 34- 5/ VІ  

 

Про Порядок відбору виконавців робіт

із землеустрою, оцінки земель та продажу

права оренди земельних ділянок комунальної

власності територіальної громади для  товарного

сільськогосподарського виробництва

 

       Відповідно до статтей  135-139  Земельного  кодексу  України ,  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012      № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р.

за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконан ня робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», з метою упорядкування  надання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади в оренду для товарного сільськогосподарського виробництва, сільська рада   ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності територіальної громади для  товарного сільськогосподарського виробництва

( далі- Порядок) ( додається).

 

2. Надання в оренду вільних земельних ділянок комунальної власності територіальної громади ( відумерла спадщина) для товарного сільськогосподарського виробництва здійснювати згідно Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення.

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

Деркач  В.Є.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішення сільської ради

                                                                                  16.07.2014 №34/5-VІ

                                         ПОРЯДОК

відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності територіальної громади для  товарного сільськогосподарського виробництва

                                                                                  

I. Загальні положення

 

 1.1. Цей Порядок визначає процедуру відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та проведення земельних   торгів     у   формі   аукціону,  за результатами  якого укладається договір  оренди,  суперфіцію,  емфітевзису  земельної  ділянки  з учасником (переможцем) земельних торгів,  який запропонував  найвищу плату за користування земельною ділянкою , зафіксовану в ході проведення земельних торгів та  конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, що застосовується організатором земельних торгів ( сільською радою)  у процесі підготовки лотів до продажу  прав на земельну ділянку комунальної власності  (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, але фінансування відповідних послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів здійснюється за бюджетні кошти.

 

 1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 

 виконавці робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавці земельних торгів (далі - виконавці) - суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на провадження відповідних видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

 

 вихідні дані - сукупність даних (відомостей, документів), які надаються організатором земельних торгів виконавцю для проведення послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, для проведення земельних торгів;

 

 конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені умовами конкурсу, що подаються до конкурсної комісії;

 

 конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів;

 

 підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів, а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

 

 претендент - суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

 

 умови конкурсу - обов’язковий для претендентів перелік вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

 

 учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

 

П. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та  послуг з виконання земельних торгів

 

  2.1. Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та  послуг з виконання земельних торгів здійснюється відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012      № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 р.

за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною рішенням сільської ради.

 

      Комісія утворюється у складі  5 осіб, з числа яких призначаються голова комісії та секретар.

 

     До складу комісії входять представники організатора земельних торгів та представник територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою).

 

  2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та  послуг з виконання земельних торгів готується комісією і повинна містити:

 

 мету проведення робіт;

 дані про земельні ділянки ;

 місце розташування;

 орієнтовний розмір;

 цільове призначення;

 умови конкурсу;

 перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

 строк подання конкурсної документації;

 поштову адресу, за якою подаються документи;

 інформацію про проведення конкурсу;

 дату, час і місце проведення конкурсу;

 відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

 

   2.3. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується організатором ( сільською радою) на сайті Держкомзему України через його районний відділ, на сайті сільської ради ( за бажанням)  та у друкованих засобах масової інформації    місцевої сфери розповсюдження.

 

   2.4. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою" або "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель" або "На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

 

 У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 

 До підтвердних документів належать:

 

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, або  проведення земельних торгів за формою.;

 

 копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

 

згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);

 

 копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

 

 копія(ї) ліцензії(й);

 

 копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

 

 копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);

 

 інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

 

 проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які має надати сільська рада та які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

 

 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

 

 Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 

 Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

 

   2.5. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

 

   2.6. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників конкурсу.

 

  2.7. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

 

 кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною:

 

 3 бали - найбільша пропозиція;

 

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

 1 бал - інші пропозиції.

 

  2.8. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

 

 запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

 

 15 балів - найменша пропозиція;

 

 12 балів - друга за найменшою пропозиція;

 

 8 балів - третя за найменшою пропозиція;

 

 7 балів - інші пропозиції;

 

 запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

 

 5 балів - найменша пропозиція;

 

 4 бали - друга за найменшою пропозиція;

 

 3 бали - інші пропозиції;

 

 кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

 

 3 бали - найбільша пропозиція;

 

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

 1 бал - інші пропозиції;

 

 кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

 

 3 бали - найбільша пропозиція;

 

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

 1 бал - інші пропозиції.

 

  2.9. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

 

 Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців згідно з додатком 3 до цього Порядку.

 

   2.10. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

 

  2.11. За наявності одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів.

     При цьому претендент не може внести нову пропозицію та зобов’язаний підтвердити чинність попередньої пропозиції.

 

    2.12. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

 

   2.13. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує сільську раду  та інших учасників про результати конкурсу.

 

  2.14. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором               (сільською радою)  на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів та (у разі наявності) на офіційному веб-сайті  сільської ради , а також (за бажанням ) публікується у друкованих засобах масової інформації   місцевої сфери розповсюдження.

 

   2.15. За результатами конкурсу сільська рада  не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель або на проведення земельних торгів.

 

      Ш. Підготовка лотів для продажу на  земельних торгах

 

     3.1. Організатор земельних торгів  визначає  перелік  земельних

ділянок комунальної власності , які виставляються на земельні  торги  окремими  лотами.  Забороняється вносити  до  зазначеного переліку призначені під забудову земельні ділянки  без  урахування   у   випадках,   передбачених   законом, результатів громадського обговорення.

 

     У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної

ділянки,  її  цільове  призначення  (функціональне  використання),

площа, кадастровий номер, умови продажу.

 

  3. 2. Добір   земельних   ділянок      комунальної власності,  у тому числі разом з розташованими  на  них  об'єктами нерухомого  майна (будівлями,  спорудами)комунальної власності,  право  на які виставляються на земельні  торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації

та документації із землеустрою,  а також звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

 

      3. 3. Земельні ділянки,  включені до переліку земельних  ділянок

комунальної власності або прав на них, які виставлені на  земельні  торги,  не  можуть  відчужуватися,  передаватися   в заставу, надаватися у користування до завершення торгів.

 

    3. 4. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує

організатор земельних торгів.

 

     Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

 

     а) виготовлення,  погодження та затвердження в  установленому

законодавством   порядку   проекту   землеустрою  щодо  відведення

земельної ділянки (у разі зміни  цільового  призначення  земельної

ділянки  та  у разі,  якщо межі земельної ділянки не встановлені в

натурі (на місцевості);

 

     б) державну реєстрацію земельної ділянки;

 

     в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

 

     г) отримання витягу про нормативну грошову  оцінку  земельної

ділянки відповідно   до   Закону   України   "Про  оцінку  земель"

 у разі продажу на земельних  торгах  права  оренди  на неї;

 

     ґ) проведення  експертної  грошової  оцінки земельної ділянки

відповідно до Закону України "Про оцінку земель", крім

випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;

 

     д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка

щодо земель комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

 

     е) встановлення  стартового  розміру  річної  орендної плати,

який щодо земель комунальної власності не  може  бути меншим  розміру  орендної  плати,  визначеного Податковим кодексом України ;

 

     є) встановлення  стартової  ціни  продажу  прав  емфітевзису,

суперфіцію   земельної  ділянки,  яка  щодо  земель комунальної власності не може  бути  нижчою  за  ринкову  вартість відповідного   права,   визначену   шляхом  проведення  експертної грошової оцінки земельних ділянок;

 

     ж) визначення  виконавця  земельних  торгів,  дати  та  місця

проведення земельних торгів.

 

    3. 5. Підготовка    лотів   до   проведення   земельних   торгів

здійснюється за рахунок коштів організатора земельних торгів.

 

    Фінансування підготовки лотів до  продажу прав на земельні  ділянки

комунальної,  приватної  власності  (оренди,  суперфіцію,  емфітевзису) на земельних торгах також може здійснюватися  за  рахунок  коштів  виконавця  земельних торгів на підставі  договору  про   підготовку   лотів   для   продажу   між організатором  земельних  торгів  та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням  витрат  виконавцю  земельних  торгів  за

рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.

 

     3.6. Закупівля послуг з виконання робіт із землеустрою,  оцінки

земель у процесі підготовки лотів  до  продажу прав на  земельні  ділянки

 комунальної  власності  (оренди, суперфіцію,  емфітевзису)  на  земельних  торгах   та   визначення виконавця   земельних   торгів   організатором   земельних  торгів здійснюється у порядку,  визначеному законодавством про здійснення державних закупівель,  а у разі, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується,  - на конкурентних засадах у  порядку,  що визначається центральним органом виконавчої влади,

що забезпечує формування  державної  політики  у  сфері  земельних

відносин.

 

          1У. Підготовка до проведення та порядок проведення  земельних торгів

 

    4. 1. Організатор земельних торгів – сільська рада  не  пізніше  десяти  робочих днів  після  підписання договору про проведення торгів передає,  а

виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот.

 

   4. 2. Документація  щодо  кожного  лота  оформляється виконавцем

земельних  торгів  в  окрему  справу  і  після  закінчення  торгів

передається покупцеві.

     Із зазначених документації та матеріалів виконавець земельних

торгів формує інформаційну картку на лот.

   

   4. 3. Виконавець земельних торгів після отримання документів  та

матеріалів на лот публікує на сайті  Держкомзему та у друкованих засобах масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження  оголошення  із  зазначенням  дати проведення торгів та переліку лотів.

 

   4.4. В оголошенні зазначаються:

 

     а) найменування організатора земельних торгів;

 

     б) місце  розташування,  площа  земельної   ділянки   та   її

кадастровий номер;

 

     в) цільове  призначення,  а  для містобудівних потреб - також

види використання;

 

     г) умови  договору     оренди,   суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;

 

     ґ) стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;

 

     д) містобудівні умови і обмеження забудови земельної  ділянки

для  земельних  ділянок,  призначених  для  цілей,  пов'язаних  із

забудовою;

 

     е) місце і час проведення земельних торгів;

 

     є) розмір  реєстраційного  та   гарантійного   внесків,   які

сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

 

     ж) номер  рахунка  виконавця  земельних торгів,  відкритого в

банку, для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

 

     з) найменування  та  адреса   виконавця   земельних   торгів,

прізвище   та   посада,   номер   телефону  особи,  в  якої  можна

ознайомитися з документами на лот;

 

     и) текст договору,  що пропонується укласти  на  торгах,  без

визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря).

 

    

     4.5. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше

90 днів після оприлюднення оголошення.

 

     4.6.. Особа,  яка  бажає  взяти  участь  у земельних торгах,  не

пізніше ніж за три робочі дні до  їх  проведення  подає  виконавцю

земельних торгів:

 

     а) заяву про участь у земельних торгах;

    

     б) інформацію    про    найменування,   місцезнаходження   та

ідентифікаційний код юридичної особи  згідно  з  Єдиним  державним

реєстром   підприємств  та  організацій  України,  інформацію  про

державу,  в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання

засновники  (учасники) юридичної особи,  у статутному (складеному)

капіталі якої є частка іноземного капіталу; або прізвище, ім'я, по

батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків

або номер та серію паспорта (для фізичних  осіб,  які  через  свої

релігійні  переконання  відмовляються від прийняття реєстраційного

номера облікової картки платника податків та  офіційно  повідомили

про  це  відповідний  орган  державної  податкової  служби і мають

відмітку у паспорті) фізичної особи - підприємця.  Фізичні  особи,

які  не  є  підприємцями,  подають копію довідки про присвоєння їм

реєстраційного   номера   облікової   картки   платника   податків

(ідентифікаційного  номера фізичної особи - платника податків) або

копію паспорта  (для  фізичних  осіб,  які  через  свої  релігійні

переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера

облікової картки платника податків та офіційно повідомили  про  це

відповідний  орган  державної податкової служби і мають відмітку у

паспорті).  Для іноземних громадян  та  осіб  без  громадянства  -

прізвище,  ім'я  та  по батькові,  громадянство (підданство) іншої

держави,  постійне  місце  проживання   в   країні,   громадянином

(підданим)   якої   є   особа;  для  іноземних  юридичних  осіб  -

найменування,  місцезнаходження та держава,  в якій  зареєстрована

юридична особа.

 

     Копії засвідчуються підписом особи,  яка бажає взяти участь у

торгах;

 

     в) документи,  що  підтверджують  сплату  реєстраційного   та

гарантійного  внесків  (копії розрахункових документів,  виписки з

рахунків).

 

     Представник фізичної   чи   юридичної   особи   подає   також

документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів.

 

     4.7. Виконавець    земельних   торгів   приймає   документи   в

учасників - фізичних осіб та представників учасників  -  юридичних

осіб  і  видає  довідку про отримання документів із зазначенням їх

переліку.

      Виконавець земельних  торгів  після   отримання   документів,   заносить  до  книги реєстрації учасників торгів  порядковий  номер  учасника  і  номер

лота, який він виявив бажання придбати.

 

     Крім того, у книзі зазначаються:

 

     а) для  фізичних  осіб  -  прізвище,  ім'я  та  по  батькові,

зареєстроване місце проживання  (за  наявності)  та  реєстраційний

номер  облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер)

у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

 

     б) для юридичних осіб,  створених відповідно до законодавства

України,  - найменування,  місцезнаходження,  ідентифікаційний код

згідно з Єдиним  державним  реєстром  підприємств  та  організацій

України,  для  юридичних осіб,  у статутному (складеному) капіталі

яких є частка іноземного капіталу, - також інформація про державу,

в  якій зареєстровані або мають постійне місце проживання іноземні

засновники (учасники);

 

     в) для  іноземних  громадян  та  осіб  без   громадянства   -

громадянство  (підданство)  іншої  держави,  прізвище,  ім'я та по

батькові,  постійне  місце  проживання  в   країні,   громадянином

(підданим)   якої   є   особа;  для  іноземних  юридичних  осіб  -

найменування,  місцезнаходження та держава,  в якій  зареєстрована

така юридична особа.

 

     Після реєстрації  учаснику земельних торгів видаються вхідний

квиток,  інформаційна  картка  на  лот  та  картка  учасника   (із

зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів).

 

     Інформація про   особу   учасника   (його  представника),  що

міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім

випадків, установлених законом.

 

     4.8. У  день  проведення  торгів  виконавець реєструє присутніх

учасників.  Учасник  (його  представник)  зобов'язаний  пред'явити

паспорт  (довіреність  на вчинення дій під час торгів,  зокрема на

участь у торгах та підписання протоколу про результати  торгів,  і

паспорт).

 

     Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.

 

     Реєстрація починається  за  три  години  та  закінчується  за

20 хвилин до початку торгів.

 

     Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.

 

    4.9. У  процесі проведення торгів виконавець веде протокол,  у

якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота,

відомості  про  переможця,  номери  рахунків,  на  які  переможець

повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу

може   вноситися   й   інша   інформація.   Протокол  підписується

переможцем, ліцитатором та організатором земельних торгів або його

представником  негайно  після  закінчення  торгів  за лотом у двох

примірниках.

 

     Один примірник протоколу видається переможцю.

 

     4.10. Договір   оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і  переможцем торгів  укладається  безпосередньо в день проведення торгів.

 

     У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається

окремо на кожний з них.

 

    4.11. Право   на   земельну  ділянку,  набуте  за  результатами

проведення  торгів,  підлягає  державній  реєстрації  в   порядку,

визначеному законом.

 

     4.12. Гарантійний   внесок,  сплачений  переможцем  до  початку

торгів, зараховується до купівельної ціни.

 

     4.13. На  торгах  зобов'язаний   бути   присутній   організатор

земельних торгів або його представник,  уповноважений укладати від

імені  організатора  земельних  торгів  договір  оренди,  суперфіцію,  емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги ( сільський голова).

 

        

    У. Земельні торги

 

   5.1. Земельні   торги   проводяться   у   формі   аукціону,  за

результатами проведення якого укладається договір оренди,  суперфіцію,  емфітевзису  земельної  ділянки  з учасником (переможцем) земельних торгів,  який запропонував найвищу плату за користування земельною ділянкою комунальної власності , зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

 

  5.2. Продаж прав  на  земельні   ділянки     комунальної власності    (оренди,  суперфіцію,  емфітевзису) здійснюється  виключно  на  земельних   торгах,   крім   випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.

 

   5.3.  Не  підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних

торгах) право на  земельні ділянки   комунальної  власності   у разі:

 

     розташування на  земельних ділянках об'єктів нерухомого майна

(будівель,  споруд),  що  перебувають  у  власності  фізичних  або

юридичних осіб;

 

     використання земельних   ділянок  для  потреб,  пов'язаних  з

користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно

до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);

 

     використання релігійними  організаціями,  які  легалізовані в

Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

 

     будівництва об'єктів,  що в повному  обсязі  здійснюється  за

кошти державного та місцевих бюджетів;

 

     надання земельних    ділянок    державним    та   комунальним

підприємствам,   бюджетним   установам,   а   також  господарським

товариствам,  у  статутному  капіталі яких державна або комунальна

частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків;

 

     надання земельних   ділянок   підприємствам,   установам    і

громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі

національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;

 

     надання земельних  ділянок   в   оренду   для   реконструкції

кварталів  застарілої  забудови,  для  будівництва  соціального та

доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

 

     надання  земельної  ділянки, викупленої для суспільних потреб

чи  примусово  відчуженої  з  мотивів  суспільної необхідності для

забезпечення  таких  потреб; 

 

     надання земельної ділянки замість викупленої  для  суспільних

потреб  чи  примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності

та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи  його

спадкоємцю  (правонаступнику),  у  разі якщо така потреба відпала;

 

     будівництва, обслуговування та ремонту  об'єктів  інженерної,

транспортної,  енергетичної  інфраструктури,  об'єктів  зв'язку та

дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

 

     створення озеленених територій загального користування;

 

     будівництва об'єктів забезпечення  життєдіяльності  населених

пунктів  (сміттєпереробних  об'єктів,  очисних  споруд,  котелень,

кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);

 

     передачі громадянам    земельних    ділянок    для    ведення

фермерського    господарства,   ведення   особистого   селянського

господарства,  ведення садівництва,  будівництва та обслуговування

жилого   будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна

ділянка),   індивідуального   дачного   будівництва,   будівництва

індивідуальних  гаражів,  для сінокосіння і випасання худоби,  для

городництва;

 

     надання земельних  ділянок  особам  взамін   тих,   що   були

викуплені (примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів

суспільної  необхідності за рішенням органів державної влади та  органів  місцевого самоврядування; 

 

      поновлення договорів оренди землі;

 

     використання  земельних  ділянок  для  здійснення концесійної

діяльності; 

     передачі   в   оренду,   концесію   майнових  комплексів  або

нерухомого  майна,  розташованого на земельних ділянках державної,

комунальної  власності.

 

   5.4.. Земельні  торги  не  проводяться  при  наданні  (передачі)

земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34,

36  та  121  цього  Кодексу,  а  також  передачі земель загального

користування садівницькому товариству та дачному кооперативу.

 

     На земельних  торгах не може бути використане переважне право

купівлі.

 

     Продаж прав на земельні  діляни,   що   перебувають   у   приватній

власності (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи  власників земельної  ділянки.  У  такому  разі  земельні  торги  регулюються положеннями Земельного кодексу України,  якщо інше не  передбачено  законом  чи договором з виконавцем земельних торгів.

 

    5.5. Організатором  земельних  торгів  є  сільська рада, яка представляє інтереси територіальної громади-  власник  земельної  ділянки,     що  здійснює реалізацію  права  комунальної власності на земельні

ділянки,  яка  уклала  з виконавцем  земельних  торгів  договір  про  проведення  земельних торгів.

 

     Виконавцем земельних торгів є  суб'єкт  господарювання,  який

має   ліцензію   на   проведення   земельних  торгів  та  уклав  з

організатором земельних торгів договір про їх проведення.

 

 5.6.   Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа,  яка

подала  виконавцю земельних торгів відповідні документи,  сплатила  реєстраційний   та гарантійний  внески,  зареєстрована  у  книзі реєстрації учасників земельних торгів  і  відповідно  до  закону  може  набувати  право

користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.

 

    5.7. Проведення  земельних  торгів   щодо   земельних   ділянок

комунальної власності  здійснюється за рішенням організатора земельних торгів- сільської ради , у якому зазначаються:

 

     а) перелік  земельних  ділянок  ,   які виставляються на земельні торги окремими лотами;

 

     б) стартова ціна лота;

 

     в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі

набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;

 

     г) особа,  уповноважена  організатором  земельних  торгів  на

укладення    договору        оренди,   суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки,  право на яку виставляється на земельні торги.

 

     5.8. Земельні  торги  проводяться  відповідно  до  договору між

організатором земельних торгів та виконавцем земельних  торгів  за

рахунок   коштів,   що  сплачуються  організатором  як  винагорода

виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.

 

     Після опублікування  оголошення  про   проведення   земельних

торгів  виконавець  може відмовитися від договору лише у випадках,

якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від

нього причин.

 

   5.9. Винагорода  виконавцю  земельних  торгів,  яку  встановлює

організатор  земельних   торгів,   складається   з   видатків   на

організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.

 

     Винагорода виконавця   земельних   торгів   встановлюється  у

розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою  (у  разі  продажу  прав  на  земельну  ділянку (оренди, суперфіцію,     емфітевзису),    але    не    більш    як 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

 

   5.10. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і  не

може  перевищувати  50  відсотків  розміру  мінімальної заробітної

плати на  дату  публікації  оголошення  про  проведення  земельних

торгів.

 

   5.11. Розмір  гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків

стартового  розміру річної  плати  за  користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).

 

     5.12. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками

земельних  торгів  на  окремі  рахунки виконавця земельних торгів,

відкриті в банку.

 

     5.13. Сплачені  суми  реєстраційних   внесків   поверненню   не

підлягають.

 

     5.14. Сплачені  суми  гарантійних   внесків   повертаються

виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних  торгів,  які

не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня

проведення земельних торгів.

 

     5.15. Умови,  оголошені перед проведенням земельних торгів,  не

підлягають  зміні  під  час  укладення  договору  купівлі-продажу,

оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

 

   У1. Встановлення результатів торгів

 

     6.1. Земельні  торги за лотом вважаються такими,  що відбулися,

після  укладення  договору    оренди,  суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

 

     6.2. Земельні  торги  можуть бути скасовані або визнані такими,

що не відбулися, чи їх результати можуть бути анульовані.

   

   6. 3. Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором

земельних  торгів  у  разі  надходження  до нього документів,  які

тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної

документації  на  земельну ділянку або встановлення заборони на її

відчуження чи передачу в користування.

 

     Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного  дня

після  прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому

самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

 

     У разі  скасування  торгів  організатор  земельних  торгів  у

десятиденний  строк  після прийняття рішення про скасування торгів

відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені  витрати

на  підготовку  до їх проведення,  але не більше максимальної суми

винагороди,  що  встановлена  частиною  шостою  статті  135  цього

Кодексу, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені

ними  реєстраційні  та  гарантійні   внески   не   пізніше   п'яти

банківських днів з дати скасування.

 

    6.4. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

 

     а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника

(крім проведення повторних торгів);

 

     б) якщо жоден з  учасників  не  запропонував  ціну,  вищу  за

стартову ціну лота;

 

     в) відмови  переможця від підписання протоколу із зазначенням

результатів торгів.

 

     Рішення про  визнання  торгів  такими,   що   не   відбулися,

приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.

 

     6.5. У  разі , якщо  торги  не  відбулися  або   їх   результати

анульовано,  повторні  торги  можуть  бути проведені не раніше ніж

через місяць і не пізніше ніж через шість місяців з дня проведення

попередніх земельних торгів.

 

     Повторні торги   проводяться  у  порядку,  встановленому  для

проведення торгів.  До участі у повторних торгах  не  допускаються

переможці попередніх торгів,  які не сплатили в установлений строк

належної суми за  придбаний  лот  чи  відмовилися  від  підписання

протоколу із зазначенням результатів торгів.

 

     Якщо торги  визнано  такими,  що  не  відбулися,  з  підстави

наявності лише одного учасника і для  участі  у  повторних  торгах

зареєстрований  лише  той  самий  учасник,  він має право    набути   право   користування   (оренди, суперфіцію,   емфітевзису)  нею  за  стартовою  ціною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                        В.Деркач

 

 

 

 
  GERB

                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                       

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

16.07.2014                                                                           № 34- 6/ VІ  

 

Про затвердження Положення

про архівний підрозділ Зеленьківської

сільської ради в новій редакції

 

      Відповідно до  Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції  України від 02.06.2014  № 864/5, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  5 червня 2014 р. за № 592/25369, керуючись                         Правилами роботи  архівних підрозділів органів державної влади, місцевого   самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом  Державного комітету   архівів України 16.03.2001 № 16, зареєстрованими в Міністерстві   юстиції України  8 травня 2001 р.  за № 407/5598 , сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити  Положення про архівну установу Зеленьківської 

сільської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду в новій редакції ( додається ).

 

 2. Це рішення набуває  чинності з дня його офіційного оприлюднення на дошці оголошень сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову 

Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                            В.Деркач 

 

 

 

                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішення сільської ради

                                                                                  16.07.2014 № 34/6-VІ

 

                                          ПОЛОЖЕННЯ

про архівну установу Зеленьківської   сільської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду

 

 1. Архівна установа сільської ради (далі - Трудовий архів) створюється для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (далі - архівні документи).

 

 Архівні документи передаються до Трудового архіву у разі припинення діяльності юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, а також у випадках, визначених законодавством.

 

 2. Трудовий архів створюється за рішенням сільської ради  і утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів з інших надходжень, не заборонених законом.    Сільська рада  забезпечує архів необхідним приміщенням, обладнанням  і  кадрами.

 

  3. Трудовий архів підпорядковується сільській раді  та підзвітний і підконтрольний  архівному відділу районної державної адміністрації.

 

  4. У своїй діяльності Трудовий архів керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями і розпорядженнями органів місцевого самоврядування та положенням, затвердженим з урахуванням цього Типового положення.

 

 5. З питань організації та методики ведення архівної справи Трудовий архів керується нормативно-правовими актами, затвердженими Міністерством юстиції України, правилами, положеннями, інструкціями, методичними рекомендаціями Укрдержархіву,  державного архіву області.

 

 6. Основними завданнями Трудового архіву є:

 забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться;

 

                                                                                                                     2.

додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

 

 7. Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань:

 

 1) здійснює приймання документів з кадрових питань (особового складу) в упорядкованому стані за описами справ;

 

 2) здійснює приймання виборчої документації тимчасового строку зберігання відповідно до законодавства;

 

 3) здійснює приймання документів тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, строки зберігання яких на момент ліквідації не закінчилися;

 

 4) веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури, з метою контролю за впорядкуванням, забезпеченням збереженості архівних документів до передачі їх на зберігання до Трудового архіву;

 

 5) здійснює моніторинг збереження та впорядкування документів з особового складу в установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від форми власності;

 

 6) забезпечує відповідно до умов, визначених Укрдержархівом, тимчасове зберігання архівних документів ліквідованих юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, які здійснювали свою діяльність (були зареєстровані) на цій території;

 

 7) здійснює на підставі договору з юридичною особою, фізичною особою - підприємцем науково-технічне опрацювання документів, що підлягають подальшому зберіганню в Трудовому архіві;

 

 8) проводить експертизу цінності архівних документів, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертній комісії архівного відділу  районної державної адміністрації акти про вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися;

 

 9) веде облік документів, що зберігаються в Трудовому архіві, у тому числі шляхом створення та підтримання облікових баз даних;

 

 10) створює і вдосконалює довідковий апарат до архівних документів;

 

 11) здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до документів, що зберігаються у Трудовому архіві;

 

 12) організовує користування документами у службових, соціально-правових, наукових та інших цілях;

 

 13) інформує громадян, органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації про склад і зміст документів Трудового архіву;

 

 14) проводить роботи щодо встановлення місцезнаходження документів ліквідованих юридичних осіб, що не надійшли до Трудового архіву, інформує про це заінтересовані підприємства, установи, організації та громадян;

 

 15) видає архівні довідки, копії документів на запити фізичних і юридичних осіб;

 

 16) забезпечує збереження конфіденційності персональних даних, що обробляються в його інформаційних системах;

 

 17) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

 

 8. Для виконання покладених на Трудовий архів завдань йому надається право:

 

 1) одержувати від ліквідаторів відомості про кількість, склад і стан упорядкування документів для визначення вартості послуг, що здійснює Трудовий архів, відповідно до цін і тарифів, затверджених в установленому порядку, та інші необхідні відомості для роботи;

 

 2) надавати методичну допомогу ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції Трудового архіву;

 

 3) укладати договори, угоди з юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, що не суперечать чинному законодавству, а також цьому Типовому положенню;

 

 4) розробляти та застосовувати договірні ціни на роботи і послуги, визначені чинним законодавством;

 

 5) приймати на депоноване зберігання документи від діючих юридичних осіб;

 

 6) брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них документів, поданих Трудовим архівом;

 

 7) брати участь у нарадах, які проводять районна державна адміністрація, орган місцевого самоврядування, ліквідаційна комісія (ліквідатор) в разі розгляду на них питань роботи з документами;

 

 8) одержувати або приймати в користування на договірних засадах матеріальні цінності й ресурси, а також списувати їх з балансу (за винятком архівних фондів).

 

 9. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, який погоджується з відповідним архівним відділом районної державної адміністрації та затверджується керівником Трудового архіву. Примірник річного плану та звіту про його виконання надається відповідно , архівним відділам районної державної адміністрації.

 

 10. У Трудовому архіві зберігаються:

 

 1) документи тривалого строку зберігання з кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані) на цій території;

 

 2) виборча документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання відповідно до законодавства;

 

 3) документи з кадрових питань (з особового складу) тимчасового строку зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що розташовані на відповідній території, якщо інше не передбачено чинним законодавством;

 

 4) довідковий апарат, що розкриває склад і зміст документів.

 

 11. Трудовий архів очолює завідувач ( архіваріус), який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.

 

 12. Завідувач (архіваріус) Трудового архіву:

 

 1) організовує діяльність Трудового архіву, персонально відповідає за виконання покладених на архів завдань;

 

 2) контролює виконання службових обов’язків працівниками Трудового архіву;

 

 3) вирішує відповідно до законодавства питання щодо доступу користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;

 

 4) організовує ведення прийому громадян, розгляд звернень, що належать до компетенції Трудового архіву;

 

 5) представляє Трудовий архів з усіх питань, пов'язаних з його діяльністю.

 

 13. Службові обов'язки працівників Трудового архіву визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються сільським головою.

 

 14. Штатний розпис Трудового архіву затверджує сільський голова з урахуванням виконання всіх покладених на нього завдань, кількості документів, що знаходяться на зберіганні і підлягають зберіганню в архіві, обсягів довідкової роботи.

 

 15. Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами органу місцевого самоврядування визначає сільський голова.

 

16.  Експертиза цінності документів в установах

 

     Експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів

з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення

з  нього,  проведення  грошової  оцінки  документів  Національного

архівного   фонду,   віднесення   їх  до  категорії  унікальних  і

встановлення  строків  зберігання  документів,  що  не  підлягають

внесенню до Національного архівного фонду.

     Заборонено:

     знищувати документи без попереднього проведення експертизи їх

цінності;

     вилучати з Національного архівного фонду документи:

     створені у період до 1946 року;

     з мотивів   конфіденційності   чи  таємності  інформації,  що

містяться в них, з політичних чи ідеологічних міркувань.

 

   17. Принципи і критерії експертизи цінності документів

 

     17.1.  Експертиза  цінності документів проводиться за такими

принципами:

     об'єктивність -   проведення   оцінки  документів  на  основі

неупередженого підходу;

     історизм -  урахування  особливості  часу  і  місця створення

документів, загальноісторичного контексту;

     всебічність і комплексність - вивчення відповідних документів

з урахуванням їх місця в комплексі інших документів.

     17.2.  Експертиза  цінності документів проводиться за такими

критеріями:

     походження -   функціонально-цільове   призначення  юридичної

особи (фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача)

в житті суспільства, час і місце створення документа;

     зміст -  значущість  інформації,  що  міститься  в  документі

(унікальність і типовість),  її повторення в інших документах, вид

документа, оригінальність;

     зовнішні ознаки   -   форма   фіксації  та  передачі  змісту,

засвідчення  і  особливості  оформлення   документа,   стан   його

збереженості.

 

   18. Організація експертизи цінності документів в установі

 

     18.1. Установи  незалежно  від форм власності зобов'язані не

пізніше одного року з початку діяльності звернутися  до  одного  з

державних  архівів,  у зоні комплектування якого вони перебувають,

для проведення експертизи цінності документів з метою їх можливого

віднесення  до  Національного архівного фонду.

 

     18.2. Експертиза цінності документів в установі проводиться:

     у поточному  діловодстві під час складання номенклатур справ,

формування  документів  у  справи   і   перевіряння   правильності

віднесення документів до справ;

     під час підготовки справ до  наступного  зберігання,  у  тому

числі в складі Національного архівного фонду.

 

     18.3.  Експертиза цінності документів установ, їх відбір для

наступного зберігання здійснюються ЕК установ, що діють відповідно

до  положень про них, розроблених відповідно до Типового положення

про   експертну   комісію   державного  органу,  органу  місцевого

самоврядування,  державного та комунального підприємства, установи

та  організації,  затвердженого  наказом Держкомархіву України від

17.12.2007  № 183 , зареєстрованого в Мін'юсті України

11.01.2008  за  №  13/14704, та Примірного положення про експертну

комісію  об'єднання  громадян,  релігійної  організації,  а  також

підприємства,  установи  та  організації,  заснованої на приватній

формі  власності,  затвердженого наказом Держкомархіву України від

06.05.2008 № 83 .

 

        19. Основні завдання експертної комісії установи

 

     19.1.  Завданням  ЕК  є організація та проведення експертизи

цінності документів, що утворилися в діловодстві установи.

     ЕК установи  приймає  рішення про схвалення та подання до ЕПК

(ЕК) державної архівної установи,  архівного відділу міської  ради

проектів  таких  документів:  описи  справ  постійного зберігання,

внесених до Національного архівного фонду, описи справ з особового

складу,  номенклатури справ,  інструкції з діловодства,  положення

про служби діловодства,  архівні підрозділи та експертні  комісії,

анотовані  переліки  унікальних документів Національного архівного

фонду,  акти про вилучення для знищення документів, не внесених до

Національного  архівного  фонду,  акти  про вилучення документів з

Національного архівного фонду.

 

       20. Організація роботи експертної комісії установи

 

     20.1. До складу ЕК, який затверджується керівником установи,

включаються  керівники  служби  діловодства  і  архіву, працівники

структурних  підрозділів,  а також представники ЕПК (ЕК) державної

архівної   установи,   архівного  відділу  міської  ради,  у  зоні

комплектування  яких  перебуває  відповідна  установа.  Голову ЕК,

яким,  як  правило,  є  заступник  керівника  установи,  призначає

керівник установи.

 

     20.2. У   своїй  діяльності   ЕК   керується    Конституцією

 і законами України,  актами Президента України та

Кабінету   Міністрів   України,   наказами  Держкомархіву,  іншими

нормативно-правовими  актами.  З  питань  організації  та методики

проведення  експертизи цінності документів ЕК керується правилами,

інструкціями  і  рекомендаціями  Держкомархіву

 

     20.3. ЕК   працює   відповідно   до   річного   плану,  який

затверджується керівником установи,  і звітується  перед  ним  про

проведену роботу. Засідання ЕК проводяться не рідше одного разу на

рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві

третини  складу  членів  комісії. 

 

     20.4. Рішення ЕК з проведення експертизи цінності документів

приймається   більшістю  голосів,  оформляється  протоколом,  який

підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар

комісії,  та  набирає  чинності  з  моменту затвердження протоколу

засідання  комісії  керівником,  за  рішенням  якого була утворена

комісія.  У  разі  відмови  керівника установи затвердити протокол

засідання  комісії  з проведення експертизи цінності документів її

голова  може  звернутися із скаргою до ЦЕПК Держкомархіву, рішення

якої  є  остаточним. 

     Секретар ЕК  за  вказівками  її  голови  забезпечує скликання

комісії,  складає   протоколи   засідань,   доводить   до   відома

структурних  підрозділів і окремих посадових осіб установи рішення

комісії,  здійснює  облік  і  звітність  про   її   роботу,   веде

документацію ЕК і забезпечує її зберігання.

 

      21. Порядок проведення експертизи цінності документів

                   та оформлення її результатів

 

     21.1. Експертиза  цінності  документів  здійснюється щорічно

працівниками служби діловодства установи разом з ЕК під методичним

керівництвом  архіву  установи. 

 

     21.2. Під час проведення  експертизи  цінності  здійснюється

відбір   документів  постійного  та  тривалого  (понад  10  років)

зберігання для передання до архіву установи, визначення документів

тимчасового   зберігання   в   структурних  підрозділах  установи,

вилучення  для  знищення документів і справ за минулі роки, строки

зберігання  яких  закінчилися.  Одночасно  перевіряються  якість і

повнота чинної номенклатури справ, правильність визначення строків

зберігання    справ,    передбачених   номенклатурою,   дотримання

встановлених  правил  оформлення  документів  та формування справ.

     Відбір документів   постійного   зберігання   проводиться  на

підставі  типового,  відомчих  (галузевих)  переліків  документів,

типових  і  примірних  номенклатур справ із зазначенням строків їх

зберігання та індивідуальної номенклатури  справ  установи  шляхом

поаркушного   перегляду   кожної   справи.   Забороняється  відбір

документів  для  подальшого  зберігання  та  знищення  на підставі

заголовків  справ  в  опису або номенклатурі справ. { Абзац другий

підпункту  4.5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

комітету архівів № 188 .

     21.3. Справи з позначкою "ЕПК",  у яких експертизою цінності

встановлена наявність документів постійного зберігання, підлягають

переформуванню.  Документи  постійного  зберігання,   виділені   з

зазначених   справ,   об'єднуються   в   самостійні   справи   або

приєднуються  до  інших   однорідних   справ.   Оправлення   знову

сформованих  справ  здійснюється  тільки  по завершенні експертизи

цінності документів.

     Під час  проведення  експертизи цінності виявляються дублетні

документи, чернетки, неоформлені копії, що підлягають вилученню зі

справ постійного зберігання.

 

     21.4. У разі  встановлення  в  процесі  експертизи  цінності

фактів нестачі документів і справ,  що рахуються за номенклатурою,

відповідними структурними підрозділами  установи  здійснюється  їх

розшук. У разі негативного результату розшуку керівник установи за

поданням ЕК та архіву затверджує акт про  нестачу  архівних  справ

(документів)   ,   створює   комісію   зі  службового розслідування,  призначає службове розслідування і видає наказ про притягнення  до  відповідальності осіб, винних у втраті документів або  справ.  Довідка про причини відсутності документів або справ, підписана   керівником   відповідного   структурного   підрозділу, передається  до  архіву  установи. 

 

     21.5.   За   результатами  експертизи  цінності  в  установі

складаються  описи  справ  постійного,  тривалого (понад 10 років)

зберігання  та  з особового складу, а також акти про вилучення для

знищення  справ, не внесених до Національного архівного фонду. При

цьому  враховуються  такі примітки, як "Доки не мине потреба", "До

заміни   новими",   "Після   закінчення   строку  договору"  тощо.

Оформлення  та  описання  справ  здійснюється  відповідно до вимог

пунктів 5.1, 5.2 цих Правил.

     21.6. Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися,

та  складання  акта  про  вилучення  цих  документів  для знищення

(додаток 7) здійснюються після зведення описів справ  установи  за

відповідний період.  Зведені описи і акт розглядаються ЕК установи

одночасно.  Схвалені  ЕК  установи описи справ, акти про вилучення

для   знищення   документів   разом   подаються   на  розгляд  ЕПК

відповідного державного архіву.

     Схвалені ЕПК  описи  справ  постійного  зберігання,  а  також

погоджені нею описи справ з особового складу та акти про вилучення

для знищення документів затверджуються керівником установи,  після

чого установа-фондоутворювач має право знищувати документи.

     21.7.   Справи  включаються  в  акт  про  вилучення  їх  для

знищення, якщо передбачений для них строк зберігання закінчився до

1 січня року, у якому складений акт. Наприклад, справи з трирічним

строком  зберігання,  закінчені  у  2000 році, можуть включатися в

акт,  що буде складений не раніше 1 січня 2004 року, з п'ятирічним

строком  зберігання  -  не  раніше 1 січня 2006 року з урахуванням

приміток,  зазначених  у  відповідних  переліках  документів

     Акт  про вилучення документів для знищення складається в двох

примірниках  на  всі  справи  установи  в цілому. Назви однорідних

справ,  відібраних  до  знищення,  уносяться  в  акт під загальним

заголовком  із  зазначенням  кількості  справ, включених до кожної

групи.

     21.8.  Установи,  у діяльності яких не утворюються документи

Національного  архівного  фонду,  складають акти про вилучення для

знищення  документів  після  підготування  описів  справ тривалого

(понад  10 років) зберігання та з особового складу. Акти одночасно

з  описами  справ  подаються  на  розгляд  ЕК установи, після чого

схвалені  акти  про вилучення для знищення разом з описами справ з

особового  складу  подаються  на  погодження  ЕПК  (ЕК)  державної

архівної   установи,  архівного  відділу  міської  ради.  Знищення

документів   проводиться   після   затвердження   акта  керівником

установи. 

 

     21.9.  Акти  про  вилучення  документів  для  знищення мають

валову  нумерацію,  починаючи  з N 1.

 

     21.10. Справи,  відібрані  до знищення,  після погодження та

затвердження актів передаються організаціям із заготівлі вторинної

сировини   за  накладними,  у  яких  зазначається  вага  паперової

макулатури,  що передана для переробки.  Дата здачі документів, їх

вага   та   номер  накладної  вказуються  в  актах  про  вилучення

документів  для  знищення.  Ці  акти вміщуються в справу архівного

фонду установи та зберігаються в архіві установи.

     Якщо обсяг справ,  що виділені до знищення,  незначний,  вони

можуть бути спалені, про що в акті робиться позначка.

 

     21.11. Порядок знищення документів і  справ  з  грифом  "Для

службового  користування"  визначається  спеціальною  Інструкцією,

затвердженою  постановою  Кабінету  Міністрів   України   від                           27 листопада 1998 р. № 1893 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                       

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

16.07.2014                                                                           № 34- 7/ VІ  

 

Про  виконання програми соціально –

економічного та культурного розвитку

села  на 2014-2015 роки  за  І півріччя 

2014 року

 

          Заслухавши та обговоривши  інформацію сільського голови

Деркач В.Є.  про виконання  програми соціально – економічного  та  культурного  розвитку  с.Зеленьків  на  2014-2015 роки  за І півріччя 2014 року,  сільська  рада  відмічає , що у  2014 році натериторії  сільської  ради  працюють  об”єкти  соціальної сфери : будинок культури , сільська  бібліотека , дитячий  садок ,сільська рада.  Медичну допомогу  населенню  надає  Зеленьківська  амбулаторія  загальної

практики-сімейної  медицини. У  селі  функціонує загальноосвітня  школа

І-ІІІ ступенів.       

         У І півріччі 2014 року  виконавчий  комітет  брав   активну  участь  у  проведенні  організаційно-масових  заходів .

          Територія сільської ради перебуває  у задовільному  санітарному  стані. Протягом року  на  діючому кладовища працює упорядник. Одна особа працює підсобним робітником по прибиранню  території населеного пункту. Залучаються  до наведення санітарного  стану особи  з  числа  безробітних.

         Нині  за  кошти  спонсорів  проводиться  поточний  ремонт  приміщення дитсадка.

        Заплановане програмою соціально – економічного та культурного розвитку села не вдається виконати  через  не проведення проплат  УДКСУ в  Тальнівському  районі. Станом на 1 липня 2014 року  кредиторська  заборгованість  по  загальному  фонду  становить  67597,86 грн.,  по  спеціальному  фонду – 174,50 грн. Платіжні  доручення подані  до казначейства за період  з квітня 2013  по  червень 2014 року, але  не оплачені.

       Керуючись  пунктом 22  частини 1  статті 26 Закону України   “Про місцеве самоврядування в  Україні” , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Інформацію  сільського голови Деркач В.Є.  про  виконання  програми соціально - економічного та культурного  розвитку села  Зеленькова  на 2014-2015 за І півріччя 2014  року  взяти  до  відома.

 

2. Рекомендувати сільському голові  Деркач В.Є. за  умови  проведення фінансування  виконати  роботи, передбачені  і затверджені  програмою соціально – економічного та культурного розвитку села  на 2014-2015 роки.

 

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу , земельних ресурсів , екології , комунального  майна , соціального розвитку  села.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

 

 

 

 

 
  GERB

                   

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

20.08. 2014                                                                                №  35-1 / VІ 

 

Про Програму організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони  об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   Зеленьківської сільської ради    на 2014 – 2015 роки

 

           Заслухавши  сільського голову  Деркач В.Є., з метою забезпечення ефективного та надійного функціонування сільської ради,  установ, організацій, які розміщені в адміністративних будинках комунальної  власності територіальної громади , збереження і охорони майна, що перебуває на  балансі сільської  ради ,керуючись  пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони  об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   Зеленьківської сільської ради    на 2014 – 2015 роки, згідно з додатком .

 

2. Контроль за виконанням програми покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування  бюджету і фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення   сільської  ради

                                                                                      20.08.2014 №  35-1 / VІ

 

 

                                                  ПРОГРАМА

організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони  об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   Зеленьківської сільської ради                                      на 2014 – 2015 роки

 

    Ефективність роботи сільської ради , її установ  з виконання  завдань, функцій та повноважень,  покладених на них чинним законодавством, вимагає відповідних умов організації їх праці.

                    Об'єктами комунальної  власності територіальної  громади є адміністративні будинки сільської ради, дитячого садка, будинку культури , сільської  бібліотеки, які    потребують проведення необхідних  поточних та капітальних робіт щодо ремонту приміщень, систем водопостачання та водовідведення, енергопостачання та освітлення, опалення, ремонту допоміжних споруд.

      На баланс сільської ради передано меліоративну зрошувальну систему для її утримання , збереження та охорони.

                     Створення належних умов для здійснення  повноважень сільської ради   потребує проведення невідкладних заходів щодо приведення майна комунальної  власності територіальної громади та того, що перебуває на її балансі, в належний технічний, протипожежний, естетичний, санітарний стан та його збереження і охорони.

         При розробці програми враховані вимоги статей 142, 143 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

         Метою Програми є забезпечення ефективного та надійного функціонування сільської ради,  установ, організацій, які розміщені в адміністративних будинках комунальної  власності територіальної громади , збереження і охорона майна, що перебуває на  балансі сільської  ради ,   створення оптимальних умов для здійснення покладених державою повноважень. Зазначеної мети передбачається досягти шляхом вирішення основних завдань:

      виготовлення технічної документації на  будівлі комунальної власності ;

      відведення земельних ділянок та виготовлення технічної документації на земельні ділянки  під будівлями ;

      виготовлення свідоцтв на право власності на ці приміщення та земельні ділянки;

        проведення експертних оцінок  будівель та земельних ділянок комунальної власності  ;                                  

       

 

 

                                                            

       організація та проведення необхідних внутрішніх та зовнішніх капітальних та поточних ремонтів адміністративних будівель ,  що належать до комунальної  власності територіальної громади;

        утримання в належному стані та, при необхідності,  проведення поточних та капітальних ремонтних робіт систем водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання,

         охорона та збереження  об'єктів, що перебувають у комунальній власності та на балансі;

          приведення у відповідність системи пожежної безпеки;

вирішення питання призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку та експлуатацію адміністративних будівель з підсобними та надвірними спорудами;

           вирішення питання щодо матеріальної відповідальності за охорону та збереження об'єктів, що перебувають у комунальній власності та на балансі;

          організація та проведення благоустрою прилеглої території, утримання її в належному санітарному стані;

оновлення матеріально-технічної бази в адміністративних будинках.

 

         План заходів та кошторис витрат на виконання плану заходів Програми щорічно розробляються за участю постійних комісій , працівників виконавчого комітету сільської ради та подаються на затвердження  сільській раді.

 

                      ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок сільського бюджету та  інших джерел, не заборонених законодавством.

Виділення бюджетних коштів на виконання заходів  Програми проводиться в порядку , встановленому законодавством.

Головним розпорядником коштів Програми є сільська рада .

 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ

                                                           ПРОГРАМИ

Координування робіт з виконання заходів Програми здійснюється сільською радою.

Планування та освоєння бюджетних коштів забезпечується розпорядником коштів. Відповідне звітування про хід виконання Програми забезпечується виконавцями Програми згідно з переліком один раз на рік. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії сільської ради .

                                              

                      ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

 

Оформлення технічної документації та права власності на об’єкти комунальної власності , приведення їх  в належний технічний, протипожежний, санітарний, естетичний стан, охорона комунального майна та майна, що перебуває на балансі,    сприятиме створенню умов для здійснення повноважень  виконавчої влади та місцевого самоврядування , забезпечення збереження , належного утримання та використання майна комунальної  власності територіальної громади .

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                   Н.Кобенко

 

 

 

 
  GERB

             ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

20.08.2014                                                                                    № 35-2/VІ

 

 

Про план заходів та кошторис витрат з реалізації у 2014 році програми організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони  об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   Зеленьківської сільської ради    на 2014 – 2015 роки

 

       Заслухавши  сільського голову  Деркач В.Є., відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції депутатів  сільської  ради , сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити:

1.1  план заходів на 2014 рік з реалізації програми організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   Зеленьківської сільської ради    на 2014 – 2015 роки ,  згідно з додатком  1 ;

1.2 кошторис витрат на проведення заходів у 2014 році  з реалізації  програми організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   Зеленьківської сільської ради    на 2014 – 2015 роки ,згідно з додатком  2.

 

2. Встановити, що вказані в пункті 1 план заходів та кошторис витрат є додатками відповідної  Програми, затвердженої рішенням сільської  ради   від  20.08.2014

№ 35-1/VІ   .

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування  бюджету і фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач

 

Додаток 1

                                                                                                   до  рішення  сільської ради       

                                                                                                         20.08.2014 №35-2/VІ

                                                                                         

План заходів на 2014 рік

 

з реалізації програми організаційного , технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   Зеленьківської сільської ради    на 2014 – 2015 роки

 

 1. Виготовлення технічної документації на адміністративні будівлі  будинку культури, сільської  бібліотеки   ;

 

                                                                                Сільська рада – впродовж

                                                                                                                2014 року

 

 1. Відведення земельних ділянок та виготовлення технічної документації на земельні ділянки  під будівлями ;

 

                                                                                Сільська рада – впродовж

                                                                                                               2014 року

 

 1. Виготовлення документації  на право власності на приміщення, які  перебувають  у комунальній  власності  та земельні  ділянки;

 

                                                                               Сільська рада – впродовж

                                                                                                                2014 року

 

 

 

 1. Проведення експертних оцінок  будівель комунальної власності ;  

 

                                                                             Сільська рада – впродовж

                                                                                                                 2014 року

 

 1. Укладання та оплата договору з  виконання послуг по охороні  та збереженню 

майна меліоративної зрошувальної системи, що передана на баланс сільської ради та іншого комунального майна, перевезення труб меліоративної  системи   

 

 

 

 

 

        Секретар ради                                                                               Н.Кобенко                                                                                                               

 

 

                                                                     

 

                                                                                                                Додаток 2

                                                                                           до  рішення  сільської   ради

20.08.2014 № 35-2/VІ  

 

                                                                                        

Кошторис витрат

на проведення заходів в 2014 році  з  реалізації  Програми

організаційного, технічного і фінансового  забезпечення  заходів щодо оформлення, утримання, зберігання  та охорони об'єктівкомунальної власності   та тих, що перебувають на балансі   Зеленьківської сільської ради    на 2014 – 2015 роки

 

п/п

Найменування заходів

Загальна сума

( тис.грн.)

1

Виготовлення технічної документації на адміністративні будівлі  будинку культури , сільської  бібліотеки

10,0

2

Відведення земельних ділянок та виготовлення технічної документації на земельні ділянки  під будівлями

 

10,0

3

Виготовлення документації  на право власності на  приміщення, які  перебувають  у комунальній  власності  та земельні  ділянки

 

10,0

4

Проведення експертних оцінок комунальних будівель та споруд

5,0

5.

Оплата по договору з  виконання послуг по охороні  та збереженню  майна меліоративної зрошувальної системи, що передана на баланс сільської ради та іншого комунального майна, перевезення  труб меліоративної  системи

 

25,0

 

ВСЬОГО:

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Секретар сільської ради                                                                        Н.Кобенко          

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 
  GERB

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.08.2014                                                                                           №35-5/VI

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 3 лютого 2014 року №30-1/VI«Про

сільський бюджет на  2014 рік» із змінами,

внесеними рішеннями сільської ради від 03.02.2014

№30-2/VI, від 25.03.2014 №32-1/VI, від 16.04.2014

№33-2/VI, від 16.07.2014 №34-3/VI

 

      Керуючись  пунктом 1 статті 72, пунктом 8 статті 78  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про сільський бюджет на  2014 рік», із змінами внесеними рішеннями сільської ради від 03.02.2014 №30-2/VI, від 25.03.2014 №32-1/VI, від 16.04.2014 №33-2/VI, від 16.07.2014 №34-3/VI:

 

1.1. Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити  загальний  обсяг  видатків сільського  бюджету  на  2014 рік  в  сумі  1401,388 тис. грн,  в т.ч.  обсяг видатків загального фонду  в  сумі    1333,391 тис. грн.  та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  в сумі      67,997 тис. грн.  за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  та  головними розпорядниками коштів   (додаток № 3)».

 

2. Додатки № 2,3   до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

      

 

 


 

 

 
  GERB

                     

                                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                             

                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

15.01.2014                                                                                № 29-1/ VІ

 

Про   виконання сільського бюджету

за  2013 рік

 

        Заслухавши  інформацію головного бухгалтера  сільської  ради 

Сокуренко  С.М. про  виконання сільського бюджету за 2013 рік , сільська  рада  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на 108,5 відсотка, видаткова  на  85,6  відсотка .

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури ,бібліотеки , дитячого садка , апарату сільської  ради , проведено  розрахунки  за  енергоносії.

       Дохідна частина  сільського бюджету перевиконана за рахунок податку на  доходи   фізичних осіб,  плати за  землю,  фіксованого сільськогосподарського податку, збору за провадження деяких  видів  підприємницької  діяльності , державного мита.

       Станом  на 01.01.2014  кредиторська  заборгованість  по загальному  фонду  бюджету становить 117010,37 грн., по  спеціальному  фонду  бюджету 

174,50 грн. Заборгованість виникла у зв’язку  з  тим, що  у  квітні – грудні 2013 року платіжні  документи  були  подані  до УДКСУ в Тальнівському  районі, але  не  оплачені.

          Керуючись  пунктом 23  частини 1  статті 26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні « , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  вирішила  : 

 

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  сільського бюджету  за  2013 рік  згідно   з  додатками  1 , 2 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                             В.Деркач

 

                                                                       

 

 

 

 
  GERB

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

03.02.2014                                                                                           №30-1/VI

 

Про сільський бюджет на  2014 рік

 

              Заслухавши інформацію головного бухгалтера Сокуренко С.М. «Про сільський бюджет на 2014 рік», керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»,  пунктом 2 статті 76, пунктом 3 статті 77  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік  в сумі  1127,635 тис.грн., в т.ч. дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 248,639 тис.грн.

      Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити  у сумі

1068,639 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 58,996 тис.грн., у т.ч. бюджету розвитку – 30,0тис.грн. (додаток №1).

 

2.  Затвердити  загальний  обсяг  видатків сільського  бюджету  на  2014 рік  в  сумі  1127,635 тис. грн,  в т.ч.  обсяг видатків загального фонду  в  сумі         1068,639 тис. грн.  та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  в сумі           58,996 тис. грн.  за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  та  головними розпорядниками коштів   (додаток № 3).

 

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік:

дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі

248,639 тис.грн., субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 11,996 тис.грн., інші субвенції районному бюджету в сумі 132,0 тис.грн.

 

4. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 2,0 тис.грн.

 

5. Затвердити перелік об’єктів (додаток №7), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівникам бюджетної установи (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- забезпечення продуктами харчування (код2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- соціальне забезпечення (2700).

 

7. Розпорядникам  коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та  теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ по послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету  кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму

116,628 тис.грн. (додаток 8).

 

9. Додатки № 1-4,7,8  до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

10. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

03.02.2014                                                                                           №30-2/VI

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про

сільський бюджет на  2014 рік»

 

      Керуючись  пунктом 1 статті 72, пунктом 7 статті 78  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про сільський бюджет на  2014 рік» :

 

1.1. Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити  загальний  обсяг  видатків сільського  бюджету  на  2014 рік  в  сумі  1406,635 тис. грн,  в т.ч.  обсяг видатків загального фонду  в  сумі    1347,639 тис. грн.  та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  в сумі      58,996 тис. грн.  за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  та  головними розпорядниками коштів   (додаток № 3)».

 

1.2. Встановити дефіцит сільського бюджету в сумі 279,0 тис.грн., в т.ч.

загального фонду сільського бюджету 279,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити розподіл вільного залишку станом 01.01.2014 (додаток 6).

 

1.3. Внести зміни  по окремих позиціях у додатки 2,3 (додаються) до рішення

сільської ради від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про сільський бюджет на  2014 рік»

 

2. Додатки № 2,3,6  до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

                                            

 

 

 
  GERB

                                      ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 03.02.2014                                                                                  №  30- 4 /VІ

 

Про  преміювання та  надання допомог

сільському голові  Деркач В.Є.

 

         Відповідно достатті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,із змінами та доповненнями, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, сільська рада   В И Р І Ш И Л А  :

 

1. Здійснювати з  01.02.2014  преміювання  сільського голови  Деркач Валентини Євгеніївни, або особи,  яка  виконує  повноваження  сільського  голови у випадках, передбачених  ч.2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ( відпустка, хвороба, дострокове звільнення,  тощо) відповідно до її особистого вкладу  в загальні результати роботи,  щомісячно  в межах фонду преміювання,  в розмірі  75  відсотків від посадового окладу та економії фонду оплати праці,  в межах затверджених видатків на оплату праці.

 

2.Встановити, що розмір щомісячної премії сільському голові Деркач В.Є. або особі, яка виконує її повноваження,  на підставі цього рішення визначається розпорядженням сільського голови або особи, яка виконує її повноваження, з врахуванням вимог Положення про преміювання

та  надання  матеріальної  допомоги працівникам , що фінансуються з сільського бюджету.

 

3. З нагоди Міжнародного  дня - 8  Березня, Великодня, професійного свята – Дня  місцевого  самоврядування  на підставі клопотання профспілкового комітету з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи  сільському голові    Деркач В.Є. або особі, яка виконує повноваження сільського голови, виплачувати у 2014 році одноразову премію в розмірі  середньомісячної  заробітної плати  в  межах затверджених видатків на оплату праці.

 

4. Надавати у 2014  році сільському голові Деркач В.Є. або особі, яка виконує його повноваження, допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально – побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати один раз на рік.

 

5. Визнати  таким, що  втратило чинність з 01.02.2014, рішення  сільської  ради 

від  26.12.2012 № 21/3 “ Про преміювання  та надання  допомог  сільському                голові  Деркач В.Є.“

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                       В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  GERB

                          ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                       

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

03.02.2014                                                                           № 30- 5/ VІ  

 

Про  програму соціально - економічного

та культурного  розвитку села  на 2014-2015

роки, про виконання  показників за 2013 рік

 

          Заслухавши та обговоривши  інформацію сільського голови

Деркач В.Є.  про проект  програми соціально – економічного  та  культурного  розвитку  с.Зеленьків  на  2014-2015 роки  ,про виконання  показників за 2013  рік,  сільська  рада  відмічає , що у  2013 році натериторії  Зеленьківської  сільської  ради          працювали  об”єкти  соціальної сфери : будинок культури , сільська  бібліотека , дитячий  садок . Медичну допомогу  населенню  надавала  Зеленьківська 

амбулаторія  загальної практики-сімейної  медицини. У  селі  функціонує Зеленьківська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів.

         У 2013 році  проведена  певна  робота  по виконанню  плану  соціально-економічного  розвитку  села Зеленькова  :

 • завершено  вуличне освітлення  ;
 • проведено  поточний  ремонт  доріг вул.Леніна, вул.Першого Травня ;
 • пофарбовано  дах на  сільському  будинку  культури ;
 • проведено  поточний ремонт  приміщення дитячого  садка ;
 • пофарбовано  обеліск  у  центрі  села, арку  при  в»їзді  в  село ;
 • виготовлено паспорт  на  сміттєзвалище та  нормативно-грошову  оцінку земель  Зеленьківської  сільської  ради ;
 • придбано  сценічні  костюми  для  танцювального  колективу сільського

будинку культури .

         Виконавчий  комітет  брав  активну  участь  в  організації  та  проведенні  протягом  року  організаційно-масових  заходів : проведено  святкування  Міжнародного жіночого дня ,  Дня Перемоги , свята  Івана  Купала , Дня

незалежності України, Дня  працівника  сільського господарства , заходів  до

Нового  року. У  травні  проведено  святкові  заходи, присвячені  60-річчю 

утворення  Черкаської  області, 90-річчю з  дня  заснування Тальнівського району

та з нагоди  200-річчя  з дня  народження Т.Г.Шевченка.

          У 2014 році  сільська  рада  планує  провести  поточний  ремонт  сільських        доріг з  ґрунтовим  покриттям, ремонт  зупинки при  в»їзді  в  село, ремонт піднавісу   у  сільському будинку  культури, поточний  ремонт  у  приміщеннях  сільської  бібліотеки, дитячого  садка.

       Керуючись  пунктом 22  частини 1  статті 26 Закону України   “Про місцеве самоврядування в  Україні” , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити програму соціально - економічного та культурного  розвитку села  Зеленькова  на 2014-2015 ( додається ).

 

2. Інформацію  сільського голови  Деркач В.Є.  про виконання  показників плану  соціально – економічного та  культурного розвитку за 2013 рік   взяти  до відома.

  

3. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань агропромислового комплексу , земельних ресурсів , екології , комунального  майна , соціального розвитку  села.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  сільської  ради

                                                                                                                   03.02.2014 № 30-5/VІ

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

ТА КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ

СЕЛА  ЗЕЛЕНЬКОВА

НА 2014-2015 РОКИ

І. ВСТУП.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на                          2014-2015 роки

        Програма соціально-економічного розвитку села Зеленьків на 2014 – 2015 роки  (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні".

       У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2014 – 2015рр., спрямовані на розвиток села :  роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, розвиток житлово-комунального господарства, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення   села Зеленьків.

      Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів вільного залишку, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

         У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються  Зеленьківською  сільською  радою за поданням сільського голови або відповідних постійних  комісій сільської  ради.

         Звітування про виконання Програми здійснюється двічі на  рік.

Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт у 2014 році:

-  проведення  поточного  ремонту  сільських  доріг з  ґрунтовим покриттям; -  проведення поточного  ремонту  приміщень  дитячого садка , бібліотеки;            -  проведення  ремонту  зупинки  при  в»їзді в село ;                                                   -  проведення  ремонту  піднавісу у сільському  будинку культури .

         Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою населеного пункту, розвиток  культурних  закладів,  розвиток житлово-комунального господарства.

 

ІІ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

2.1. Демографічна ситуація

       Демографічна ситуація, що склалась в селі, характеризується зменшенням населення за останні роки. Це пояснюється  тим, що в населеному пункті відсутня робота  особам  працездатного  віку  , молодь  залишає село, залишаються проживати  переважно особи пенсійного віку, смертність перевищує народжуваність.

       Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селі, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи , поліпшення економічного стану населення  призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення.

      Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. Рішенням сільської  ради була затверджена   сільська програма "Турбота" на 2013-2015роки,  яка передбачає здійснення заходів щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають у сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

       Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім”ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

       Основним напрямом діяльності  буде  стабілізація  демографічної ситуації.

      Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями  передбачається:

- стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

-проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

-створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством.

 

2.2. Завдання сільської ради та  соціальних служб:

-всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та

 

збереження репродуктивного здоров’я;

- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- cприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку , чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства.

 

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

      У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

     Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей .

      У цілому діяльність  соціальної служби  характеризується стабільним рівнем забезпечення умов  надання безкоштовних соціальних послуг на території сільської  ради, в першу чергу, категоріям дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних, проблемних або кризових ситуаціях. З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, реалізується соціальна програма

      Основні завдання та заходи  сільської  ради щодо  демографічної  політики   на 2014 – 2015   :

- подолання негативних тенденцій відтворення населення;

- допомога  малозабезпеченим та кризовим сім'ям.

 

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

     У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у Тальнівському районному центрі зайнятості, у тому числі:

-залучення до громадських робіт безробітних громадян;

-посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

-підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про

 

стан регіональних ринків праці;

-зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

Основні завдання та заходи на 2014-2015роки:

- сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття;

- сприяння розвитку підприємництва;

 

ІІІ. ГУМАНІТАРНА СФЕРА

3.1. Охорона здоров’я

   На території сільської ради діє одна  медична установа – це  Зеленьківська  амбулаторія загальної практики - сімейної медицини, яка обслуговує населення  сіл. Зеленькова  та  Вищнополя.  Амбулаторія знаходиться на утриманні районного бюджету. У приміщенні проводиться поточний ремонт, протягом  року  воно підтримується у задовільному стані. Амбулаторія  має  телефон, в  осінньо-зимовий  період  використовуються  електрообігрівачі. Система  газового  постачання протягом  останніх                      3 років  не використовується.

Основні завдання та заходи на 2014-2015роки:

-здійснювати допомогу на нагальні потреби  амбулаторії  за рахунок меценатів та шляхом  субвенції з  районного бюджету.

 

3.2. Освіта

      На території  Зеленьківської сільської ради функціонує загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад «Веселка». Школа перебуває на балансі Тальнівської районної  ради . Сільська рада не стоїть осторонь шкільних проблем, із сільського бюджету виділяється субвенція на ремонт школи, на придбання необхідних матеріалів, на  заробітну  плату  працівникам.

     Дитячий  садок  "Веселка" потребує проведення  ремонту приміщення та  заміни  старих дерев"яних вікон  на сучасні металопластикові,  енергозберігаючі.

     У рамках регіональних програм розвитку освіти передбачається:

-  охоплення всіх  дітей дошкільною освітою;

- відновлення іміджу та престижу  навчальних закладів  ;

Основні завдання та заходи на 2014-2015роки:

- здійснювати допомогу на нагальні потреби школи за рахунок меценатів та шляхом  субвенції  з районного, сільського  бюджетів;

- здійснювати утримання дошкільного навчального закладу «Веселка»  за рахунок  сільського  бюджету.

3.3. Культура та духовність

   На території села  Зеленьків  розташовані  наступні заклади культури та духовності:

1. Церква  Різдва  Пресвятої  Богородиці Московського патріархату                        (   у  пристосованому  приміщенні ) ;

2. сільський будинок культури;

 

3. сільська бібліотека.

   Будинок  культури, бібліотека  є  комунальною власністю  сільської ради,  їх  фінансування  проводиться  з  сільського  бюджету.

      У 2013  році  виконавчий  комітет , працівники  сільського будинку культури, бібліотеки, школи  брали  активну  участь  в  організації  та  проведенні

організаційно-масових  заходів : проведено  святкування  Міжнародного жіночого

дня , Дня Перемоги, свята  Івана  Купала ,Дня незалежності України, Дня  села, 

Дня  працівника  сільського господарства , заходів  до Нового  року. У  травні  проведено  святкові  заходи, присвячені  60-річчю  утворення  Черкаської  області,

90-річчю з  дня  заснування Тальнівського району та з нагоди  200-річчя  з дня  народження Т.Г.Шевченка.

Основні завдання та заходи на 2014-2015роки:

- проводити  культурно- масові заходи ;

- здійснювати допомогу на нагальні потреби  церкви за рахунок спонсорів.

- здійснювати утримання сільського будинку культури, бібліотеки та музею за рахунок місцевого бюджету.

 

3.4. Фізична культура і спорт

На території сільської ради є відкритий спортивний стадіон, обладнаний спортивним  інвентарем  майданчик біля школи.

          Завданням сільської ради є створення єдиної спортивної системи, здатної забезпечити залучення різних вікових груп до занять спортом, підвищення якісної підготовки спортсменів у спортивних секціях школи та командах села для поповнення спортивних резервів, спроможних у складі команд  гідно представляти громаду у спортивних змаганнях, збереження і подальше зміцнення матеріально-спортивної бази.

Основні завдання та заходи на 2014-2015 роки:

-  участь сільської команди  у  спортивних іграх Тальнівщини під девізом «Найспортивніше село» ;

- забезпечення матеріально-технічним обладнанням спортивної  команди.

 

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

         Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

       Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та

 

організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

       В  останні роки сільський бюджет стабільний, що дозволяє виконувати заплановані сільською радою заходи.

       Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від податку з доходу фізичних осіб та плата за землю (оренда, податок). 

Основні завдання та заходи на 2014-2015роки:

-забезпечити виконання дохідної частини бюджету;                                                     -забезпечити своєчасну та в  повному  об’ємі   сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету .

Очікувані результати:

-стабільне функціонування бюджетної системи;                                                                - збільшення дохідної частини сільського бюджету.

 

4.2. Розробки та виготовлення схем та проектів.

     Необхідно виготовити акти на земельні ділянки під приміщеннями сільської ради, приміщення  дитячого садка, сільського будинку культури.

     Згідно з  законодавством, у разі відсутності даного акту не можливо проведення  будівництва чи  капітального ремонту об’єктів,  що знаходяться на даній земельній ділянці.

     Необхідно  розпочати роботи на оновлення генерального плану забудови села, погодити його з відповідними службами, затвердити та виготовити проект землеустрою щодо встановлення меж села .

Основні завдання та заходи на 2014-2015 роки:

-виготовити документи, акти, проекти ,необхідні для життєдіяльності села.

4.3. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток житлово-комунального господарства, інфраструктури, благоустрій

     У  комунальній  власності  сільської  ради  перебувають  сільські  дороги, які  мають  асфальтне, шосейне , грунтове  покриття.       

          Рішенням сільської ради  у 2012 році була затверджена Програма "Дорогам та вулицям – належне утримання" на 2012-2015роки. Ця Програма розроблена з метою розв"язання проблеми – утримання вулиць і доріг села Зеленьків   за встановленими державними стандартами та нормами;

забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів і пішоходів вулицями і дорогами ;  дотримання норм природоохоронного законодавства у процесі будівництва та ремонту, утримання вулиць і доріг населеного пункту.

       Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів  сільського  бюджету.

 

Вуличне освітлення

       На даний час функціонує мережа вуличного освітлення на  вулицях села, освітлюються 90 % вулиць. Проведено встановлення таймерів 

 

регулювання увімкнення освітлення, що сприяє економії електроенергії.

       Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують.

Основні завдання та заходи:

з/п

Назва заходу, що фінансується із сільського бюджету

            Обсяг витрат,

                  тис.грн

Джерела фінансування

  2014

 

   2015

 

1

Оплата за електроенергію

10,0

 

Кошти місцевого бюджету

2

Придбання електротоварів на вуличне освітлення

10,0

 

Кошти вільного залишку

3

За виконані роботи по вуличному освітленню

15,0

 

Кошти вільного залишку

 

Благоустрій

      Фінансування заходів  з  благоустрою  населеного пункту, утримання та       

ремонт  об»єктів  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету.                                       За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету фінансуються заходи  з  виконання 

програми  благоустрою , роботи з санітарного  очищення території  сільської        

ради.                             

  Заходи  з благоустрою на 2014 рік :

№п/п

Зміст  заходу

Джерело фінансування

Необхідна сума для реалізації  ( грн.)

1

Утримання сільського водопроводу

Сільський  бюджет

50000

2

Вивезення сміття, упорядкування сміттєзвалища

Сільський  бюджет

5000

3

Косіння бур’янів, загрібання   листя , вирубка  порослі на недіючому кладовищі, впорядкування території діючого кладовища

Сільський  бюджет

50000

4

Очищення  доріг від снігу

Сільський  бюджет

10000

5

Поточний ремонт  піднавісу у сільському будинку культури

Сільський бюджет

12000

6

Поточний ремонт  приміщення дитячого  садка

Сільський бюджет

4000

7

Поточний ремонт  приміщення сільської бібліотеки

Сільський  бюджет

2000

8

Ремонт  автозупинки

Сільський  бюджет

20000

 

Очікуваний результат:

- забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;

- утримання  у  належному санітарному  стані  території  сільської  ради, кладовищ,  санкціонованого  сміттєзвалища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Секретар сільської  ради                                                              Н.Кобенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герб України

                                            ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА    РАДА

                         ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                         

 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

03.02.2014                                                                                 № 30 - 6 /VІ

 

Про програму організації та фінансування

у 2014 році  громадських робіт

 

            Заслухавши  інформацію  сільського голови  Деркач В.Є. про програму організації та фінансування у 2014 році громадських робіт, відповідно до

п. 22  ч. 1  ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  керуючись ст.31  Закону України „ Про зайнятість населення ”, врахувавши пропозиції 

депутатів  сільської  ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт для населення   на 2014 рік  згідно  з  додатком 1.

 

2. Сільському голові Деркач В.Є. передбачити у  сільському  бюджеті  кошти на виконання зазначеної програми .

 

3. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну  комісію  сільської  ради  з питань  планування  бюджету  і  фінансів.                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                               В.Деркач

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток 1

                                                                                   до  рішення  сільської  ради

                                                                                         03.02.2014 № 30- 6 / VІ

 

            Програма організації та фінансування у 2014 році громадських робіт

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

   Одним із важливих заходів підтримки осіб  з числа  безробітних у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

    Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012

№ 5067-VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов»язкового  державного соціального страхування на випадок  безробіття пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.  

 

2. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є залучення широкого кола жителів села до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;

- соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;

- забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;

- взаємодія органів місцевого самоврядування, районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

 

3.Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення с.Зеленьків , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми – 2014 рік.

 

4. Перелік видів громадських робіт

 

4.1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:

 

1. Благоустрій території  сільської  ради (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).

2. Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

3. Підсобні роботи на ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти , культури і мистецтва).

4. Проведення робіт, пов’язаних ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

 

4.2. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів роботодавців:

 

1. Благоустрій території  сільської  ради (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).

2. Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

3. Підсобні роботи на ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти , культури і мистецтва).

4. Проведення робіт, пов’язаних ремонтом та утриманням автомобільних доріг.

 

5. Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій районного центру зайнятості .

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

- Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

 6. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт у 2014 році

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи тощо

 

2014 рік

    Сільська  рада

2

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2014 рік

     

      Сільська  рада

3

Призначити відповідальних осіб за організацію громадських  робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з  районним центром зайнятості

2014 рік

Сільський  голова

4

Надавати консультативно-методичну допомогу громадянам з організаційних і нормативно-правових питань щодо організації громадських робіт

2014 рік

     Сільська  рада

5

Визначити обсяги громадських робіт

 

2014 рік

      Сільська  рада

6

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

 

2014 рік

      Сільська  рада  

7

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2014 рік

      Сільська  рада

 

               

 

                      7. Контроль за ходом виконання Програми

 

      Контроль за ходом виконання Програми покладається на  сільську  раду .

 

 8. Очікуваний кінцевий результат Програми

 

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм території сільської  ради , ремонтом об’єктів соціальної сфери тощо.

Результативні  показники, що характеризують виконання Програми:  10 осіб з числа безробітних  будуть залучені до громадських робіт .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                               Н.Кобенко

 

 

 

 

Герб України

 

                                         ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

03.02.2014                                                                                 №  30- 7 /VІ

 

Про  заходи  щодо виконання  Програми 

підтримки  та  розвитку культури   села

Зеленьків  на період  до 2015 року ,

кошторис  витрат на 2014 рік

 

           Керуючись   пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самовря-дування в Україні», Основами законодавства про культуру, Державною цільовою  програмою розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів  України від          19 вересня 2007 року № 1158,  з метою  створення належних умов для розвитку культури села і організації проведення культурного обслуговування  сільського  населення , врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити заходи з виконання у 2014 році Програми  підтримки та розвитку культури села Зеленьків  на  період  до 2015 року  (додаток 1), кошторис витрат  на 2014 рік  (додаток 2 ).

 

2. Передбачити в сільському  бюджеті  на 2014 рік  видатки на фінансування  Програми  згідно з  затвердженими заходами  щодо її виконання  та  кошторисом.

 

3. Контроль  за виконанням рішення  покласти на постійну комісію з питань  охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захисту населення, законності  і  правопорядку.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                             Додаток 1

                                                                           до рішення сільської ради

                                                                           03.02.2014 № 30- 7/VІ

 

                                                    Заходи

щодо виконання в 2014 році Програми з підтримки та розвитку культури

 села Зеленьків  на період до 2015 року

__________________________________________________________________

   Заходи                                                                        Відповідальні виконавці

___________________________________________________________________1________________________________________________2______________

 

Забезпечення збереження  та функціонування         Виконком сільської ради,        

закладів культури села                                                Директор клубу,

                                                                                       Завідуюча бібліотекою

 

Проведення  щорічного творчого звіту                     Виконком сільської ради,

аматорського колективу  перед населенням             Директор клубу

 

Впровадження нових форм дозвіллєвої роботи       Директор клубу

 

Забезпечення участі самодіяльного колективу         Директор клубу

 в сільських  святах  та районних концертах

 

Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення:  Виконком сільської ради,         

                                                                                         Директор клубу,

                                                                                         Завідуюча бібліотекою

* 7- 9 травня – цикл заходів, присвячених Дню Перемоги;

* 24 травня – Свято останнього дзвоника  в школі;

* 1 червня – заходи до Дня захисту дітей ;

* 29 червня – заходи до Дня молоді ;

* 28 червня – урочистості з нагоди  Дня Конституції

   України;

* 7 липня -  свято Івана Купала, народне гуляння;

* 24 серпня – День села та урочистості з нагоди  Незалежності

   України, народне гуляння;

* 1 вересня - заходи, приурочені Дню знань;

 * вересень – День  села ;

* 3 жовтня – заходи до Дня  вчителя ;

* 16 листопада – заходи до Дня працівника сільського господарства та проводів на пенсію   ;

* листопад – заходи до Дня пам'яті жертв голодомору

   і політичних репресій;

* 29-31 грудня  – заходи Новорічного  циклу .

 

Секретар ради                                                                                   Н.Кобенко

                                                                                           Додаток 2

                                                                           до рішення сільської ради

                                                                                 03.02.2014 № 30- 7 /VІ

 

Кошторис витрат

на проведення заходів  у 2014 році  з  виконання Програми

                з підтримки та розвитку культури  села Зеленьків

                                              на період до 2015 року

 

п/п

Найменування заходів

Загальна сума в рік

грн.

1

Забезпечення збереження  та функціонування закладів культури села                                                

20000

2

Проведення  щорічного творчого звіту                

аматорського колективу  перед населенням        

2000

   3

Забезпечення участі самодіяльного колективу    в сільських  святах  та районних концертах

 

5000

4

Культурно-мистецькі заходи з нагоди відзначення:  

 

- Святкові заходи до Дня Перемоги

- Заходи до Свята останнього дзвоника

- Святкові  заходи  до Дня захисту  дітей   

- Святкові заходи до Дня молоді

- Урочистості  до Дня Конституції України

- Свято Івана Купала, народне гуляння;

- Святкові заходи з нагоди Дня села та Дня незалежності України

- Святкові  заходи до Дня  знань

- Святкові  урочистості до  Дня  села

- Урочистості до Дня працівників освіти

- Урочистості   до Дня працівника сільського господарства та проводів на пенсію

- Жалобний мітинг-реквієм  

- Покладання квітів до пам'ятних знаків, місць

   поховання жертв голодоморів   

- заходи Новорічного циклу  

 

10000

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                    Н.Кобенко

 

 

 

 

Герб України

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                  

                                                                    Р І Ш Е Н Н Я

                         

03.02.2014                                                                                     № 30-8/VІ

 

Про  програму  благоустрою

села  Зеленькова  на 2014 рік

 

        Заслухавши  інформацію  сільського голови  Деркач В.Є. про програму  благоустрою  села  Зеленькова  на 2014 рік, керуючись  Законом  України

« Про  благоустрій  населених  пунктів» , пунктом 22  частини 1 статті 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні » ,  врахувавши пропозиції  депутатів сільської  ради, сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити програму  благоустрою села  Зеленькова  на 2014 рік згідно 

з  додатком 1.

 

2. Затвердити  заходи  щодо  реалізації  програми  благоустрою села  Зеленькова на 2014 рік  згідно  з  додатком  2.

 

3. Контроль  за  виконанням рішення  покласти на  постійну  комісію  сільської             ради  з  питань  планування  бюджету  і  фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                         В.Деркач

 

 

 

                                                                      

                                                                                              Додаток  1

                                                                                  до рішення сільської  ради

                                                                                       03.02.2014 № 30-8/VІ

 

 

                                           П Р О Г Р А М А

                       благоустрою  села  Зеленькова  на 2014 рік

ВСТУП

 

     Територія , що  охоплюється благоустроєм, складається  із  земельних  ділянок ,

які  використовуються  для  розміщення  об»єктів  загального користування  : парків , скверів,  вулиць, провулків, проїздів, шляхів , майданчиків, набережних, прибудинкових  територій, кладовищ, навчальних , спортивних  та інших  об»єктів 

у  межах  населеного пункту.

      Питання  забезпечення  благоустрою села впродовж  останніх років  реалізується  шляхом  залучення організацій, установ, підприємств до наведення належного санстану власних  та закріплених територій.

 

МЕТА ПРОГРАМИ

 

     Всебічне використання визначених  Законом України  « Про благоустрій

населених  пунктів «  правових, економічних ,  соціальних , організаційних  засад, створення  умов, сприятливих для  життєдіяльності  людини.

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

     Спрямування  діяльності  усіх суб»єктів  ( органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян)   на  створення сприятливого   для життєдіяльності людини  довкілля, збереження  та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 

 

ФІНАНСОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

      Фінансування заходів  з  благоустрою  населеного пункту, утримання та ремонт  об»єктів  здійснюється  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету.

      За  рахунок  коштів  місцевого  бюджету фінансуються : 

 1. заходи  з  виконання  програми  благоустрою ;
 2. роботи з санітарного  очищення території  сільської  ради.

 

 

 

Секретар  сільської  ради                                                               Н.Кобенко

 

 

                                                                                                 Додаток  2

                                                                                 до рішення сільської  ради

                                                                                       03.02.2014 № 30-8/VІ

 

                                                   З А Х О Д И

щодо реалізації  програми благоустрою села Зеленькова на 2014 рік

 

№п/п

Зміст  заходу

Джерело фінансування

Необхідна сума для реалізації

( грн.)

1

Утримання сільського водопроводу

 

Сільський  бюджет

50000

2

Вивезення сміття, упорядкування сміттєзвалища

 

Сільський  бюджет

5000

3

Косіння бур’янів, загрібання  листя , вирубка  порослі на недіючому кладовищі, впорядкування території діючого кладовища

Сільський

бюджет

50000

4

Очищення  доріг від снігу

Сільський  бюджет

10000

5

Поточний ремонт  піднавісу у сільському будинку культури

 

Сільський

бюджет

12000

6

Поточний ремонт  приміщення дитячого  садка

 

Сільський

бюджет

4000

7

Поточний ремонт  приміщення сільської бібліотеки

 

Сільський

бюджет

2000

8

Ремонт  автозупинки

Сільський

бюджет

20000

 

 

 

 

 

 

Секретар  сільської  ради                                                             Н.Кобенко

 

 

 

 

Герб України

 

             ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА                                     ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я                                              

 

03.02. 2014                                                                                № 30 - 9 /VІ

 

Про заходи  щодо виконання у 2014 році

Програми  „Соціальний захист” на 2013 – 2015

роки , кошторис  витрат  на 2014  рік

 

       Відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,«Про основи соціальної захищеності інвалідів в України”,  „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, „Про поховання та похоронну справу”, з метою соціального захисту  найбільш вразливих верств населення, що проживають на території с.Зеленьків,  керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів сільської ради, сільська  рада  ВИРІШИЛА  :

 

1.Затвердити заходи з виконання у 2014 році Програми  „Соціальний захист ” на 2013 -2015 роки  (додаток 1 ) та кошторис витрат  на 2014 рік (додаток 2).

 

2.Передбачити  у  сільському  бюджеті  на 2014 рік видатки на фінансування                 Програми  на 2014 рік  згідно з затвердженими заходами щодо

її виконання та кошторисом.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, виховання , соціального захисту населення, законності і правопорядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

 

 

                                                                                                         Додаток 1

                                                                           до рішення сільської ради

                                                                            03.02.2014 № 30 - 9 /VІ

 

                                           ЗАХОДИ

з виконання  у 2014 році  Програми „Соціальний захист « на  2013-2015 роки

 

3.1. Забезпечення взаємодії  з центральною районною лікарнею, районним територіальним центром обслуговування одиноких громадян , районною організацією Товариства Червоного Хреста України щодо догляду та обслуговування  ветеранів війни та праці.

                                                                     Виконавчий комітет

 

3.2.  Відзначення Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні :

 - провести урочисті зустрічі  з ветеранами;

- організувати покладання квітів до пам’ятника воїнам-визволителям та урочисті концерти за участю самодіяльного колективу;

- надання учасникам та інвалідам війни, вдовам, жертвам нацистських  переслідувань грошової та матеріальної  допомоги  

                                                                     Виконавчий комітет,

                                                                     підприємства, підприємці,

                                                                     що працюють у селі

 

3.3. Вшанування  осіб - ювілярів, яким виповнилось 80  і більше років.

                                                                     Виконавчий комітет,

                                                                     підприємства, підприємці,

                                                                     що працюють у селі

 

3.4. Робота з благодійними організаціями, релігійними громадами щодо організації цільової матеріальної допомоги інвалідам .

                                                                    Виконавчий комітет,

                                                                    рада ветеранів села

 

3.5.Обстеження умов проживання одиноких осіб та осіб з обмеженими фізичними можливостями  для надання їм необхідної  допомоги .

                                                                           Виконавчий комітет

 

3.6. Надання  грошової  допомоги на поховання непрацючих осіб не пенсійного віку .

                                                                                Виконавчий комітет

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                               Н.Кобенко

 

 

 

 

 

                                                                                             Додаток 2

                                                                           до рішення сільської ради

                                                                           03.02.2014 №30- 9 /VІ

 

 

                                        Кошторис витрат

         на проведення у 2014 році заходів  з  виконання Програми

                       „Соціальний захист «  на  2013-2015 роки                               

 

         Для забезпечення даної Програми у сільському  бюджеті на 2014 рік необхідно передбачити  кошти в сумі  3900 гривень,

а саме :                                                                                         

                                                                                                       ( гривень)

- відзначення Дня  Перемоги у Великій Вітчизняній війні      

    ( квіти, вінки, інше)                                        

 

500

- придбання до державних та релігійних свят основних

видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних

осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці,

                                    

        1500

- наданняучасникам та інвалідам війни, вдовам, жертвам нацистських  переслідувань грошової та матеріальної  допомоги до Дня Перемоги

500

- вшанування  осіб - ювілярів, яким виповнилось 70 і більше років

600

- надання  грошової і матеріальної допомоги на поховання непрацюючих осіб не пенсійного віку .

 

800

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Н.Кобенко

 

 

 

      

 
  GERB

                                                                                                        

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                          

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

03.02.2014                                                                                № 30-10/VІ 

 

Про затвердження ставок земельного

податку та розміру орендної плати на 2014 рік

 

           Керуючись ст.269,  272, 274, 286, 288 Податкового Кодексу України ,          п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», технічною документацією з нормативної  грошової оцінки земель с.Зеленьків Зеленьківської сільської ради, виготовленою  ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  12.06.2013  № 25/3 ,  постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011року №1185,  сільська рада  ВИРІШИЛА  :

 

1.Взяти до відома, що:

1.1.відповідно  пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, яким доповнено кодекс згідно Закону № 4834-У1 від 24.05.2012 року, норми рішення ради щодо затвердження  нормативної грошової оцінки земельних ділянок  застосовуються в разі, коли воно було офіційно  оприлюднене  до

15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому  планується  використання  нормативної грошової оцінки земель;

 

1.2.рішення сільської ради від  12.06.2013 № 25/3  «Про затвердження технічної документацією з нормативної  грошової оцінки земель села Зеленьків Зеленьківської   сільської ради»  офіційно оприлюднене в мережі  Інтернет , на дошці оголошень  сільської ради , повідомлення про оприлюднення  опубліковано  в  районній  газеті  « Колос Тальнівщини».

 

2.При затвердженні ставок земельного податку та розмірів орендної плати на 2014  рік враховано  нормативну грошову оцінку землі станом на 01.01.2014 , проіндексовану  на коефіцієнт, який  прийнято на 2014 рік .

 

3. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських

угідь  (незалежно від місцезнаходження)   у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

3.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1; в тому числі  по агрогрупах :

рілля                                    

41 е    5037 х 3,2 х 1,756  х 0,1%  = 28,31

49 е    3900 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  21,92

50 е    2925 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  16,44

51 е    2356 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  13,24

53 е    5281 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % = 29,68

55 е    4468 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % =  25,11

56 е    3412 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 19,18

57 е    2681 х 3,2 х 1,756   х 0,1 % =  15,07

133 е   3981 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 22,37

209 е   5524 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 31,05

210 е   4225 х 3,2 х 1,756  х 0,1 % = 23,74

 

сіножаті  ,пасовища                        

53 е   , 133 е   1816 х 3,2 х 0,1 % = 5,81

55 е       1536 х 3,2 х 0,1 % =4,92

56 е       1006 х 3,2 х 0,1 % = 3,22

57 е       782 х  3,2 х 0,1 % = 2,50

141        251 х  3,2 х 0,1 % = 0,80

209 е     2011 х 3,2 х 0,1 % = 6,44

210 е     1564  х 3,2 х 0,1 % =5,00

 

3.2. для  багаторічних   насаджень – 0,03 ; в тому числі по агрогрупах :  

41  е    7036 х 3,2 х  0,03 %  = 6,75

49 е     5515 х  3,2 х  0,03 %   = 5,29

50е      3423 х  3,2  х  0,03 %   = 3,29

51 е     2471 х  3,2 х  0,03 %   = 2,37

53 е     5610 х  3,2 х  0,03 %  = 5,39

55е     4754 х  3,2 х  0,03 %   = 4,56

56 е    3518 х  3,2 х  0,03 %   = 3,38

57 е    2758 х 3,2 х  0,03 %  = 2,65

 

3.3. за  землі   під  будівлями і  спорудами   :

671 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 64,42

5,00 х 3,2 х 1 % х 3 % х 10000 = 48,00

 

3.4  за  землі  комерційного  призначення   :

15,98 х 3,2 х 1 % х 10000 = 5113,60

8,75 х 3,2 х 1 % х 10000 = 2800,00

 

3.5   за  землі  під  водним  дзеркалом  :

2,31 х 3,2 х 1 % х 25 % х 10000 = 184,80 грн. / га..     

 

3.6.  за  землі  громадського призначення :

4,93 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1577,60

4,70 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1504,00

3,68 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1177,60

4,05 х 3,2 х 1 % х 10000 = 1296,00

2,57 х 3,2 х 1 % х 10000 = 822,40

 

3.7.  за  землі  житлової  забудови  :

27,29,30,32,33,34,35,39     7,05 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 67,68

31, 57                                  6,69 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,22

28,36,38                              6,71 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 64,42

12,13,15,21, 25, 40,47        5,25 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 50,40

26,48                                   5,36 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 51,46

10,11,14, 16                        5,10 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 48,96

18,49,50,52                         5,79 х  3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 55,58

 •                                      5,51 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  52,90

19,51                                   5,62 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 =  53,95

1 , 3 , 53, 59                        3,94 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,82

2,4,6,8                                 3,86 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 37,06

54,55                                   4,04 х 3,2 х 1% х 3 % х 10000 = 38,78

 

3.8. за  землі  технічної  інфраструктури :

3,10 х 3,2 х 1 % х 10000 = 992,00

 

4. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку яких проведено (незалежно від  місцезнаходження)  встановлюється у розмірі

1 відсотка від їх нормативної грошової  оцінки,  за  винятком   земельних   ділянок -  сільськогосподарських угідь (незалежно від  місцезнаходження),

та вказаних в пунктах 5, 6, 7 цього рішення.

 

5.Податок  за  земельні  ділянки  (в   межах   населеного пункту),  зайнятих  житловим фондом,  які використовуються без отримання  прибутку,  індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками  фізичних  осіб,  а  також за земельні ділянки, надані  для  потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового      господарства,      які      зайняті     виробничими, культурно-побутовими,   господарськими   та   іншими  будівлями  і спорудами,  справляється  у  розмірі  3  відсотків суми земельного податку, обчисленого відповідно до пункту 4 цього рішення.

 

6. Звільнити від сплати земельного податку фізичні та юридичні особи в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України .

 

7. Затвердити на 2014 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті пасовища) 1 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

 

8. Затвердити на 2014  рік розмір орендної плати на земельні ділянки комерційного призначення  3 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки 1 м2 земель населеного пункту сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

9.Орендна плата за землі промисловості справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

 

10. Повторне відстеження результативності регуляторного акту провести до 01.12.2014 року .

 

11.Секретарю сільської ради  Кобенко Н.М. забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації та  в мережі  Інтернет .  .

 

12.Землевпоряднику сільської ради  Коханівській Л.В. після набрання чинності  направити копію даного рішення  в Тальнівську  ОДПІ.

 

13. Рішення набирає чинності з наступного дня за днем його оприлюднення.

 

14. Визнати  таким , що  втратило  чинність , рішення сільської ради  від                

20 лютого  2013 року № 23/3 «Про затвердження  ставок  земельного  податку та  розміру орендної  плати  на 2013 рік ».

 

15. Контроль за виконанням даного  рішенням покласти на комісію сільської  ради  з питань планування  бюджету та  фінансів.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                В.Деркач

 

 

Герб України

                                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                                   ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                               

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

03.02.2014                                                                                     №  30- 11 /VІ

 

Про встановлення батьківської плати за

харчування дітей у дитсадку  « Веселка»

на 2014 рік

 

        Заслухавши  інформацію сільського голови  Деркач В.Є. про  встановлення батьківської плати за харчування дітей у  дитсадку  « Веселка « на 2014  рік , керуючись  ст.35 Закону України  « Про  дошкільну  освіту», наказом  Міністерства  освіти  і науки України від 21.11.2002 № 667  « Про  затвердження  Порядку  встановлення плати для   батьків  за  перебування  дітей  у  державних  і комунальних  дошкільних та  інтернатних  навчальних  закладах «  із  змінами , внесеними згідно з  наказом Міністерства  освіти  і науки України від 22.07.2003 № 490, підпунктом 6  пункту а  статті 32  Закону України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів сільської ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА   :

 

1.Встановити з  01.02.2014  батьківську  плату за  харчування  дітей  у дитсадку

 «Веселка « : для  дітей  змішаної  групи  2,50 грн. за 1 дітодень, для  дітей 1 класу – 1,25 грн.  за  1  дітодень  відповідно  до днів  відвідування.

2. Зменшити на 50% розмір  плати для  багатодітних  та  малозабезпечених  сімей.

3. Звільнити від  батьківської  плати  дітей, які  потерпіли від  Чорнобильської  катастрофи.

4. Встановити, що плата за харчування дітей у дитсадку  « Веселка» повинна надходити не пізніше 20 числа наступного за звітним місяцем.

5. Дані  кошти направити на КЕКВ 2230 « Продукти  харчування»  для покращення харчування дітей.

6. Встановити, що відповідальність за своєчасне надходження батьківської  плати  покладено  на завідуючу дитсадком Чуб Н.І.

 

7. Визнати таким, що втратило чинність з 01.02.2014 , рішення  сільської  ради  від 02.09.2010 № 34/2  « Про встановлення батьківської плати за

харчування дітей у дошкільному  закладі  Зеленьківської  сільської  ради».

 

 

8. Контроль  за  виконанням  даного рішення  покласти на постійну комісію сільської  ради  з  питань планування бюджету  і фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                               В.Деркач

 

 

 

 

Герб України

 

                                        ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

                      ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

03.02. 2014                                                                           №  30-12/VІ

   

Про порядок погодження та

затвердження землевпорядної документації

 

        Заслухавши інформацію спеціаліста - землевпорядника сільської ради Коханівської  Л.В., керуючись статтями 123, 186, 186-1 Земельного кодексу України,  статтями 50, 55 Закону України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26, пунктом 19 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада   ВИРІШИЛА :

 

1.Взяти до відома, що:

1.1. сільська рада у двотижневий строк з дня отримання розробленого, відповідно до наданого сільською радою дозволу та  погодженого органами державної виконавчої влади, що вказані  в статті 186-1 Земельного кодексу України, проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної  власності  приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо її відведення та надає   у власність або в оренду  земельну ділянку;

1.2.проекти землеустрою  та технічна документація із землеустрою щодо  встановлення меж земельних ділянок в натурі   (на місцевості)   приватної власності та земель сільськогосподарських підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств після погодження їх із сільською радою  розглядаються і затверджуються власниками землі або землекористувачами.

 

2. Уповноважити сільського голову Деркач Валентину  Євгеніївну від імені сільської ради погоджувати проекти землеустрою  та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) приватної власності та земель підприємств, установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств, які не потребують затвердження на сесії сільської ради та по яких рада не приймає рішення щодо надання їх у власність або в оренду.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову

Деркач В.Є.

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 
  GERB

                                                                

                                         ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                        ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                                                                     РІШЕННЯ  

 12.03.2014                                                                                  № 31-1/VІ

 

Про місцеві   податки  та  збори ,

ставки єдиного податку  у  2015  році

 

        Керуючись статтею 143 Конституції України, пунктом 24 частини 1 статті 26, статтею   69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 12.3.4. та розділу ХП Податкового кодексу України  із змінами, внесеними  Законом України від 04.07.2013 року №403- VIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших Законів України щодо об’єктів нерухомості», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою зміцнення матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування та  поповнення дохідної частини місцевого бюджету,   сільська  рада  ВИРІШИЛА:

1.Встановити з 1 січня 2015 року на території села Зеленьків   місцевий  податок -     податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки .

2.Встановити на території села такі місцеві збори:

2.1.збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності ;

2.2.збір за місця для паркування транспортних засобів ;

2.3.туристичний збір

3.Затвердити:

3.1. ставки єдиного податку на 2015 рік (додаток  1 )

     3.2.положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 2);

3.3.положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (додаток3)

3.4.положення про механізм справляння та порядок сплати збору за місця для паркування транспортних засобів ( додаток 4);

3.5.положення про механізм справляння та порядок сплати туристичного збору     ( додаток 5).

4.Дане рішення  набирає чинності з 01.01.2015.

5. Оприлюднити дане рішення через мережу Інтернет на  сайті  сільської  ради , про що повідомити в ЗМІ до 15 липня 2014 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів ( плановий період).

 

6.Контроль за виконанням  даного рішення покласти на  постійну комісію сільської  ради з питань планування  бюджету та фінансів . 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                               В.Деркач

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток  1

                                                                                                до рішення ради

                                                                                                 12.03.2014 №31-1/VІ

 

                             Ставки  єдиного  податку  на  2015  рік

 

1. Платники податку

 

       Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам,  встановленим  Податковим кодексом,  та  реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному Податковим кодексом.

       Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену

 систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі

 групи платників єдиного податку: 

      1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не

 використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний

 продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять

 господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і

 обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує

 150 000 гривень; 

     2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють

 господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових,

 платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або

 продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за

 умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких

 критеріїв: 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які

 перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує

 10 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень. 

         Дія цього   пункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  -

 підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу,

 оренди та     оцінювання    нерухомого    майна    (група    70.31

 КВЕД ДК 009:2005) . Такі фізичні особи – підприємці  належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо  відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

      3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом

 календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: 

-  не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які

 перебувають з ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує

 20 осіб; 

- обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень; 

     4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання

 будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного

 року відповідають сукупності таких критеріїв: 

- середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

 

- обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

 

     При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які  перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  -  фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які  перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у  відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого  законодавством віку. 

     Не можуть бути платниками єдиного податку: 

-суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні  особи - підприємці), які здійснюють: 

     1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

     2) обмін іноземної валюти;

     3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів

 (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях

 до 20 літрів та діяльності фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним

 продажем пива та столових вин);

     4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і

 дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

     5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

     6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім  діяльності   у  сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими  агентами, визначеними   Законом    України    "Про    страхування" ,  сюрвейєрами,  аварійними комісарами та аджастерами,  визначеними розділом III Податкового Кодексу;

     7) діяльність з управління підприємствами;

     8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

     9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату,

 діяльність  з  організації  торгів (аукціонів) виробами мистецтва,

 предметами колекціонування або антикваріату;

      10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

     - фізичні особи - підприємці,  які здійснюють технічні  випробування та   дослідження   (група   74.3  КВЕД  ДК  009:2005) , діяльність у сфері аудиту;

     - фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду  земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара,  житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 100  квадратних  метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини,  загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

    - страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні  спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові  компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення,  інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені  законом; реєстратори цінних паперів;

    - суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких

 сукупність   часток,  що  належать  юридичним  особам,  які  не  є

 платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

    - представництва,   філії,    відділення    та    інші  відокремлені  підрозділи  юридичної  особи,  яка  не  є  платником  єдиного податку;

     - фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

     - суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви  про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг,  крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

      Платники    єдиного    податку   повинні   здійснювати  розрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані  послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або  безготівковій).

 

     2. Об’єкт, база та  порядок обчислення податку.

 

      Доходом платника єдиного податку є:

      1) для   фізичної  особи  -  підприємця  -  дохід,  отриманий  протягом  податкового  (звітного)   періоду   в   грошовій   формі  (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі,  визначеній  пунктом 292.3  Податкового кодексу.  При цьому до   доходу не  включаються  отримані  такою  фізичною особою пасивні доходи у  вигляді  процентів,  дивідендів,  роялті,   страхові   виплати   і відшкодування,  а  також доходи,  отримані від продажу рухомого та  нерухомого майна,  яке належить на праві власності фізичній  особі

та використовується в її господарській діяльності;

   2) для  юридичної  особи  - будь-який дохід,  включаючи дохід представництв,  філій,  відділень такої юридичної особи, отриманий  протягом   податкового   (звітного)   періоду   в  грошовій  формі  (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній  формі, визначеній пунктом 292.3  Податкового кодексу. 

       При  продажу  основних  засобів  юридичними  особами -  платниками єдиного податку дохід визначається як різниця між сумою  коштів,  отриманою  від  продажу  таких  основних  засобів,  та їх  залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

       До суми доходу  за  звітний  період  включаються  сума  кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної  давності,  та  вартість  безоплатно  отриманих  протягом  звітного  періоду товарів (робіт, послуг).

       У  разі надання послуг,  виконання робіт за договорами  доручення,  транспортного  експедирування   або   за   агентськими  договорами   доходом   є   сума  отриманої  винагороди  повіреного  (агента).

      Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у  гривнях   за   офіційним   курсом   гривні  до  іноземної  валюти,  встановленим Національним банком України на дату отримання  такого  доходу.

      Датою  отримання  доходу  є дата надходження коштів на  поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку,  дата списання  кредиторської   заборгованості,   за  якою  минув  строк  позовної  давності,  дата фактичного  отримання  платником  єдиного  податку  безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

       У  разі  здійснення  торгівлі товарами або послугами з  використанням   торговельних   автоматів   чи   іншого   подібного  обладнання,  що  не передбачає наявності реєстратора розрахункових  операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких  торговельних   апаратів   та/або   подібного  обладнання  грошової  виручки.

       У разі якщо торгівля  товарами  (роботами,  послугами) через торговельні  автомати  здійснюється з використанням жетонів, карток  та/або  інших  замінників  грошових  знаків,  виражених  у  грошовій  одиниці України,  датою отримання доходу вважається дата  продажу таких жетонів,  карток та/або  інших  замінників  грошових  знаків, виражених у грошовій одиниці України.

        Дохід  визначається  на  підставі даних обліку,  який  ведеться відповідно до статті 296 Податкового кодексу.

        Визначення    доходу    здійснюється    для     цілей  оподаткування  єдиним  податком  та  для  надання  права  суб'єкту  господарювання зареєструватися платником  єдиного  податку  та/або  перебувати на спрощеній системі оподаткування.

 

                                             3. Ставки податку

 

      Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках  (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року

      Фіксована  ставка   єдиного   податку   встановлюється    для  фізичних осіб - підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,   залежно від  виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний  місяць відповідно до додатку № 6 даного рішення.

       У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і  другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується  максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких  видів господарської діяльності.

 

                            4  Податковий (звітний) період

 

        Податковим  (звітним)  періодом  для платників єдиного

 податку першої групи є календарний рік.

        Податковим (звітним) періодом для платників  єдиного  податку

 другої - четвертої груп є календарний квартал.

        Податковий  (звітний)  період  починається  з  першого

 числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується

 останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного)

 періоду.

         Для суб'єктів господарювання,  які перейшли на  сплату

 єдиного  податку  із сплати інших податків і зборів,  встановлених

 Податковим кодексом,  перший податковий (звітний)  період  починається  з

 першого числа місяця,  що настає за наступним податковим (звітним)

 кварталом,  у  якому  таким  особам  виписано  свідоцтво  платника

 єдиного   податку,   і   закінчується  останнім  календарним  днем

 останнього місяця такого періоду.

         Для зареєстрованих в  установленому  порядку  фізичних

 осіб - підприємців,  які  до закінчення місяця,  в якому відбулася

 державна реєстрація,  подали заяву щодо обрання спрощеної  системи

 оподаткування  та ставки єдиного податку,  встановленої для першої

 або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з

 першого  числа  місяця,  наступного  за місяцем,  у якому виписано

 свідоцтво платника єдиного податку. 

       Для зареєстрованих в установленому законом порядку  суб'єктів

 господарювання (новостворених),  які до закінчення місяця, в якому

 відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної

 системи оподаткування та ставки єдиного податку,  встановленої для

 третьої або четвертої групи,  перший податковий  (звітний)  період

 починається  з  першого  числа місяця,  в якому відбулася державна

 реєстрація.

         Для  суб'єктів  господарювання,  які   утворюються   в

 результаті  реорганізації  (крім перетворення) будь-якого платника

 податку,  що має непогашені податкові зобов'язання  чи  податковий

 борг,  які  виникли  до  такої  реорганізації,  перший  податковий

 (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за

 податковим  (звітним)  кварталом,  у якому погашено такі податкові

 зобов'язання чи  податковий  борг  і  подано  заяву  щодо  обрання

 спрощеної системи оподаткування.

      У  разі державної реєстрації припинення юридичних осіб

 та  державної  реєстрації  припинення  підприємницької  діяльності

 фізичної  особи - підприємця,  які є платниками  єдиного  податку,

 останнім податковим (звітним) періодом вважається період,  у якому

 подано  до  органу  державної податкової служби заяву щодо відмови

 від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв'язку  з  припиненням

 провадження господарської діяльності. 

      У   разі  зміни  податкової  адреси  платника  єдиного  податку останнім податковим (звітним) періодом  за  такою  адресою вважається  період,  у якому подано до органу державної податкової  служби заяву щодо зміни податкової адреси.

 

              5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного

                                                      податку

 

      Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп

 сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не

 пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. 

      Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного

 податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період

 (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. 

      Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного

 податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної

 податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного

 податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо

 періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової

 втрати працездатності. 

      Платники  єдиного  податку  третьої  і  четвертої груп

 сплачують  єдиний  податок  протягом  10  календарних  днів  після

 граничного  строку  подання  податкової  декларації  за податковий

 (звітний) квартал. 

      Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем  податкової адреси. 

      Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не

 використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати

 єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час

 відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка

 (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше

 календарних днів.  

       У   разі   припинення   платником   єдиного    податку

 провадження  господарської  діяльності  податкові  зобов'язання із

 сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього

 дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу державної

 податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи

 оподаткування  у  зв'язку  з припиненням провадження господарської

 діяльності.

 

      6.Строк та порядок подання  звітності  про обчислення  і сплату податку

 

       Платники єдиного податку першої  і  другої  груп  та

 платники  єдиного  податку  третьої  групи,  які  не  є платниками

 податку на додану вартість,  ведуть книгу  обліку  доходів  шляхом

 щоденного,  за  підсумками  робочого  дня,  відображення отриманих

 доходів. 

      Платники   єдиного  податку  третьої  групи,  які  є

 платниками податку на додану вартість,  ведуть  облік  доходів  та

 витрат  за  формою  та  в  порядку,  що  встановлені Міністерством

 фінансів України. 

      Платники    єдиного    податку    четвертої    групи

 використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів

 та витрат з урахуванням  положень  пункту  44.2  статті  44  Податкового кодексу. 

      Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до

 органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника

 єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового

 (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу,

 щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295

 Податкового кодексу. 

      Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного

 податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу,

 визначеного у  пункті  291.4  статті  291  Податкового кодексу,  та/або

 самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками,

 встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої

 групи. 

     Платники   єдиного  податку  другої - четвертої   груп

 подають до органу державної податкової служби податкову декларацію

 платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального

 податкового (звітного) періоду. 

     Податкова декларація  подається  до  органу  державної  податкової служби за місцем податкової адреси.

        Платники  єдиного  податку  першої  групи подають до  органу державної податкової служби податкову декларацію у  строки,  встановлені  для  квартального  податкового (звітного) періоду,  у  разі перевищення  протягом  року  обсягу  доходу,  визначеного   у  пункті 291.4 статті 291 Податкового кодексу,  або самостійного прийняття  рішення про перехід на сплату податку за  ставками,  встановленими  для платників єдиного податку другої або третьої групи.    

     Подання податкової   декларації  у  строки,  встановлені  для

 квартального  податкового  (звітного)  періоду,   звільняє   таких

 платників  від  обов'язку  подання  податкової декларації у строк,

 встановлений для річного податкового (звітного) періоду.    

      Платники єдиного податку другої групи  у  податковій

 декларації окремо відображають: 

1) щомісячні   авансові   внески,   визначені  пунктом  295.1

 статті 295 Податкового кодексу; 

2) обсяг доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних  ним

 ставок єдиного податку; 

3) обсяг  доходу,  оподаткований  за  ставкою 15 відсотків (у

 разі перевищення обсягу доходу). 

     Платники єдиного податку третьої групи у  податковій

 декларації окремо відображають: 

1) обсяг  доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних ними

 ставок єдиного податку; 

2) обсяг доходу,  оподаткований за ставкою  15  відсотків  (у

 разі перевищення обсягу доходу). 

     Податкова декларація складається наростаючим підсумком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       Н.Кобенко

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток  2

                                                                                                 до рішення ради                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                 12.03.2014 №31-1/VІ

 

 

                                               П О Л О Ж Е Н Н Я

 про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Розділ І

Загальні положення

     1.1.  Положення про механізм справляння та порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Положення) розроблено на підставі статті 265 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р №2755-ІVіз змінами.

           1.2.  Це положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, фізичними особами (в тому числі нерезидентами), які є власниками житлової нерухомості.        

                                                                                                                         

Розділ ІІ

Механізм справляння податку

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

           2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ Ш.

Об'єкт оподаткування

      3.1.Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

      3.2.Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.

 

Розділ 4

База оподаткування

       4.1.Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

        4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

         4.3.База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

         4.4.У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об'єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об'єктів з врахуванням пільг із сплати податку, передбачених пунктом 5.1.цього Положення.

 

 

Розділ 5.

Пільги із сплати податку

      5.1.База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

        Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

        5.2. Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

        5.3. Рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

        5.4. Сільська рада  до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею .

 

Розділ 6.

Ставка податку

       6.1. Ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

        6.2.Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а)  1 відсоток  - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

        6.3.Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

Розділ 7.

Податковий період

        7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

Розділ 8.

Порядок обчислення суми податку

        8.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б"  пункту 5.1 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б"  пункту 5.1 цього Положення , та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в"  пункту 5.1 цього Положення , та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів а), б), в)  цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

            8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з  підпунктом 8.1. цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

           8.3.Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

          8.4. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

        8.5.Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.6. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

        8.7. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

     8.8. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально,                у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

     8.9. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

      8.10. Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

 

Розділ 9.

Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

       9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

      9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

Розділ 10.

Порядок сплати податку

      10.1.Податок сплачується за місцем розташування об'єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

      10.2. Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській  місцевості через каси сільських  рад за квитанцією про прийняття податків і зборів.

 

Розділ 11.

Строки сплати податку

      11.1.Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                      Н.Кобенко

 

 

                                                                                                        Додаток  3

                                                                                                       до рішення ради                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                      12.03.2014 №31-1/VІ

 

Положення

про збір за провадження деяких видів

підприємницької діяльності

1. Загальні положення.

       Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється у відповідності зі ст.10, ст.267 Податкового Кодексу України , а також Постанови Кабінету Міністрів України № 659 від 11.05.2006 року «Про затвердження переліку послуг, що належать до побутових (платних) і підлягають патентуванню», ч.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

2. Платники збору з провадження деяких видів підприємницької діяльності –

суб’єкти господарювання – юридичні та фізичні особи – підприємці, які отримують в установленому порядку торгові патенти.

 

3. Об’єкт оподаткування збору з провадження деяких видів підприємницької діяльності:

 а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

 б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

 

4. База оподаткування збору з провадження деяких видів підприємницької діяльності –сума коштів, яка сплачується за придбання та використання торгівельного патенту :

 а) за торгівельну діяльність у роздрібній торгівлі;

 б) за торгівельну діяльність у сфері оптової торгівлі;

 в) за діяльність у торгівельно-виробничій (громадське харчування) сфері;

 г) за продаж нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;

 д) за надання платних побутових послуг.

 

5. Ставка збору:

5.1. встановлюється сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, з урахуванням місцезнаходження пунктів продажу товарів та надання платних послуг  ;

5.2. встановити вартість торгових патентів для здійснення торгівельної діяльності за календарний місяць ;

5.2.1.Торгівельна діяльність в роздрібній торгівлі:

а) продаж продовольчих товарів - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

б) продаж продовольчих товарів у т.ч. алкогольних напоїв - 0,1 розміру

мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

в) продаж непродовольчих товарів - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015  ;

г) продаж нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів - 0,4 розміру

мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

5.2.2.Торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі:

а) продаж продовольчих - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015;

 б) продаж непродовольчих товарів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

5.2.3.Діяльність в торгівельно-виробничій  (громадське харчування) сфері:

а) продаж продовольчих товарів у сфері громадського харчування без алкогольних напоїв - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

б) продаж продовольчих товарів у сфері громадського харчування, у т.ч. алкогольні напої - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

5.2.4. Встановити вартість торгових  патентів на здійснення побутових послугу

за календарний місяць :

а) шиття тентів, чохлів, штор, драпіровок - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

б) ремонт радіотелевізійної, аудіо, відеоапаратури - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

в) ремонт і виготовлення ювелірних виробів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

г) ремонт і виготовлення металовиробів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

д) ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, що належать громадянам - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

е) ремонт та будівництво індивідуального житла (квартир), садових будиночків, гаражів - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

ж) перукарські послуги - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015;

з) прокат автотранспортних засобів - 0,1 розміру  мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

и) прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій - 0,1 розміру

мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

к) фотопослуги та послуги фото-кіно-лабораторій - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати на 01.01.2015 ;

5.2.5. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг  на квартал становить:

а) використання столів для більярда – розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда ;

б) проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце .

 

 6. Порядок обчислення збору з провадження деяких видів підприємницької діяльності –

1) торгівельна діяльність у роздрібній торгівлі, торгівельна діяльність у сфері оптової торгівлі, діяльність у торгівельно-виробничій (громадське харчування) сфері, надання платних побутових послуг – 0,1 розміру мінімальної заробітної платні на 01.01.2015 ;

2) продаж нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів – 0,4 розміру мінімальної заробітної платні на 01.01.2015 ;

 

 7. Податковий період збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності  дорівнює календарному місяцю.

 

 8. Порядок та строки сплати збору

 1) Збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг.

 2) Під час придбання торгового патенту вноситься сума збору за 1 місяць. На суму збору, сплаченому під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

 3) Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

 4) Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями Податкового Кодексу.

 5) Строк сплати збору за провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг – не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному місяцю.

 

 9. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:

 а) Складання звітності, що стосується обчислення і сплати збору покладається на платника податків.

 б) Податкова звітність подається за звітний період в установлені строки до органу державної податкової служби і повинна відповідати нормам та змісту відповідного збору.

 в) Строк подання звітності про обчислення і сплату збору – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

 

 10. Відповідальність платників за сплату збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності:

 а) Відповідальність за сплату збору несуть платники податків

 б) Контроль за своєчасним надходженням збору до бюджету здійснюють органи державної податкової служби.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                        Н.Кобенко

 

 

                                                                                              Додаток 4

                                                                        до рішення ради                                                                                                                                                                                

                                                                              12.03.2014 №31-1/VІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за місця для паркування транспортних засобів

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

1.1.    Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 266 Податкового кодексу України .

1.2.  Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами, їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, які згідно з рішенням сільської ради організовують та провадять діяльність із забезпеченням паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи – підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.1.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів затверджується сільською радою у разі звернення відповідних підприємців.

 

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1.Об’єкт оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської  ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

2.2.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування.

 

2.3. Ставки  збору

2.3.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 

                                                   РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1.Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Платники збору, зазначені у п.2.1. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в районі.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                       Н.Кобенко

 

                                                                                                          Додаток  5

                                                                                                       до рішення ради                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                      12.03.2014 №31-1/VІ

 

            

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

РОЗДІЛ І.

Загальні  положення

1.1. Положення про туристичний збір (далі – Положення) розроблено на підставі ст. 268 Податкового кодексу України.

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними особами їх філіями (відділеннями, представництвами), фізичними особами – підприємцями, громадянами України, іноземцями, а також особами без громадянства, які надають та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

РОЗДІЛ ІІ.

Механізм  справляння  збору

2.1. Платники  збору

2.1.1.  Платники збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2.1.2. Платниками збору не можуть бути особи, які :

а) постійно проживають в місті, у тому числі на умовах договорів найму ;

б)    особи, які прибули у відрядження ;

в)    інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей –         інвалідів (не більше одного супроводжуючого) ;

г)     ветерани війни ;

ґ)     учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ;

д)     особи, які прибули за путівками та курсівками в санаторії та пансіонати.

 

2.2. Об’єкт і база оподаткування збором

2.2.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 2.3. цього розділу, за врахуванням податку на додану вартість.

2.2.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги  (прання, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

2.3. Податкові  агенти

2.3.1. Справляння збору може здійснюватися :

а)  квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму ;

б)  юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

 

2.4. Особливості справляння збору

2.4.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 

2.5.  Ставки  збору

268.3.1. Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 2.2 цього розділу.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

Порядок  обчислення  та  строки  сплати  збору

3.1. Порядок  сплати  збору

3.1.1. Збір сплачується до місцевого бюджету  авансовими внесками до 30 числа (виключно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових внесків відображаються у квартальній податковій декларації. Остаточна сума збору, обчислення відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично авансових платежів), сплачується у строки, визначені для квартального податкового періоду.

3.1.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

 

3.2. Базовий податковий (звітний) період

3.2.1. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному кварталу. Податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

3.2.2. Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за податковий (звітний) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

 

РОЗДІЛ ІУ.

Відповідальність  та  контроль

4.1. Відповідальність

4.1.1.Податкові агенти, зазначені у п.2.3. цього Положення, несуть відповідальність за неподання  у встановлені терміни податкової декларації туристичного збору  до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору до бюджету відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих та нормативних актів.

4.2. Контроль

4.1.2.Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації до органу державної податкової служби, повнотою і своєчасністю сплати збору до бюджету здійснює ДПІ в  районі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                  Н.Кобенко

 

 

 

 

 
  GERB

                                       ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                               

                                                          Р І Ш Е Н Н Я

12.03.2014                                                                 № 31-2/VІ

   

Про оголошення конкурсу на право

оренди комунального майна

 

           Заслухавши  сільського голову  Деркач В.Є. про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна – частини приміщення дитсадка,

відповідно до статей  26,  60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  9, 19  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення сільської ради від 12.12.2012 № 20/2  »Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади села Зеленьків, Методики розрахунку, ставки орендної плати та порядок використання плати за оренду комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна», з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади, прозорості і удосконалення процесу здачі в оренду нежитлових приміщень, забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, врахувавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада  ВИРІШИЛА:

 

 1. Оголосити конкурс з надання в оренду нерухомого майна, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села, відповідно до Свідоцтва про право власності на нерухоме  майно від 23.01.2012 ( серія САЕ № 104590) ,  з орендною ставкою , визначеною на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої рішенням сільської ради від  12.12.2012 № 20/2 , орендодавцем якого є Зеленьківська сільська рада :

 - частина приміщення дитячого садка за адресою: с.Зеленьків,

вул. Шевченка,3 ,  площею 117,7 кв. м. , за умови розміщення в приміщенні громадської їдальні ,  терміном на  5  років. Стартова орендна плата за базовий місяць –  216,0 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка –   6 %.

 

2.Доручити провести конкурс   конкурсній комісії з проведення конкурсів на право оренди комунального майна, утвореній рішенням сільської ради від 12.12.2012  №20/2  .

 

 

 

3. Затвердити звіт про незалежну оцінку об’єкту,  на який  оголошується конкурс цим рішенням.

 

4. Повідомлення про оголошення конкурсу розмістити в районній газеті «Колос Тальнівщини» , на  сайті Зеленьківської сільської  ради, на  дошці оголошень  біля  сільської  ради.

 

 5. Затвердити такі умови конкурсу:

 5.1. Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 15 днів після оприлюднення повідомлення про конкурс.

 5.2. Для участі в конкурсі учасник подає до сільської  ради такі документи  (в запечатаному конверті )  :

 - заява з запропонованою ціною;

 - статут підприємства (копія)- за наявності ;

 - свідоцтво про державну реєстрацію (копія) – за  наявності ;

 - свідоцтво платника податку або свідоцтво про сплату єдиного податку (копія) -  за  наявності ;

- фізичним  особам – заяву, що  у  разі  визначення  переможцем  конкурсу зобов’язується у двотижневий  термін оформитися  фізичною  особою-підприємцем.

 5.3. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати.

5.4.Використання об'єкта оренди за цільовим призначенням .

5.5.Дотримання протипожежних норм експлуатації об'єкта оренди.

5.6.Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.

5.7.Своєчасне проведення поточного ремонту . Роботи проводити  за згодою органу уповноваженого управляти майном.

5.8.Переможець конкурсу зобов'язаний укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення  про надання в оренду майна.

5.9.Об'єкт передається в оренду без права передачі його в суборенду.

5.10.Компенсація переможцем конкурсу вартості витрат за виготовлений звіт про незалежну оцінку майна та проведену рецензію замовнику звіту  протягом 15 календарних днів з моменту визнання його переможцем конкурсу.

5.11. Документи на конкурс приймаються протягом 15 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою :  с.Зеленьків, вул..Шевченка,1, сільська  рада.

 

12. Контроль  за виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію 

сільської  ради з питань  агропромислового комплексу . земельних  ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку  села .

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

 

 

 

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

12.03.2014                                                                                    № 31-3/VІ

 

Про  розгляд  заяви Коханівської А.П. про

затвердження проекту  землеустрою  

щодо  відведення земельної ділянки у

власність

 

          Розглянувши  заяву  Коханівської Антоніни  Петрівни,  проект землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  площею 0,4033 га із  зміною  цільового  призначення  із  категорії  земель  сільськогосподарського  призначення  на категорію  земель  житлової  та  громадської  забудови   для  будівництва і  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і споруд  за  рахунок  земель  сільськогосподарського призначення, вид  угідь- рілля, земельна  ділянка площею 0,3010 га, під   забудованими  землями  - одно  та  двоповерховою  забудовою – земельна  ділянка  площею 0,1023 га, яка знаходиться за адресою : с.Зеленьків, вул.Лесі Українки,31 , сільська  рада  відмічає , що  рішенням сільської  ради від 19.04.20066 № 11/3                  Коханівській А.П. надано  дозвіл  на  виготовлення  технічної  документації  щодо відведення  земельної ділянки  у  власність площею 0,4033 га  для  ведення  особистого  селянського  господарства. 

        Керуючись  статтями 12,122, 186,186-1   Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті  26  Закону України  « Про  місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи висновок сектору  містобудування  та  архітектури Тальнівської  райдержадміністрації  від 17.12.2013 № 50, відділу   Держземагенства  у Тальнівському  районі від  10.12.2013 № 3475 , врахувавши  пропозиції  депутатів сільської ради, сільська рада ВИРІШИЛА  :

 

1.Затвердити  проект землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  площею 0,4033 га фізичній  особі  Коханівській  Антоніні  Петрівна  із  зміною  цільового  призначення -  із  категорії  земель  сільськогосподарського  призначення  на категорію  земель  житлової  та  громадської  забудови   для  будівництва і  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і споруд ,  за  рахунок  земель  сільськогосподарського призначення, вид  угідь- рілля, земельна  ділянка площею 0,3010 га, під   забудованими  землями  - одно  та  двоповерховою  забудовою ;  земельна  ділянка  площею 0,1023 га, яка знаходиться  у  власності  Коханівської  А.П. , для ведення особистого  селянського  господарства  за адресою : с.Зеленьків, вул.Лесі Українки,31 ,

кадастровий  номер  земельної  ділянки 7124082800 :002: 01 :0360.

 

2. Змінити  цільове  призначення  земельної  ділянки площею 0,4033 га із категорії  земель  сільськогосподарського  призначення  на категорію  земель  житлової  та  громадської  забудови  , ( із  « для  ведення особистого  селянського господарства»   на  « для  будівництва і  обслуговування  житлового  будинку, господарських  будівель і споруд ). 

 

3. Віднести  земельну  ділянку площею 0,4033 га до  земель  комунальної  власності Зеленьківської  сільської  ради , які  відносяться  до  забудованих  земель  житлової  забудови  під  одно  та  двоповерховою  забудовою.

 

4.Надати  доручення  реєстраційній  службі  Тальнівського районного

управління  юстиції  Черкаської  області  видати  витяг  з Державного  реєстру 

речових  прав  на  нерухоме  майно про  реєстрацію  права  власності  на 

земельну  ділянку  площею 0,4033 га у с.Зеленьків по вул.Лесі Українки,31 .

 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на спеціаліста-землевпорядника сільської  ради  Коханівську Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                           В.Деркач

 

 

 

 
  GERB

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.03.2014                                                                                           №32-1/VI

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про

сільський бюджет на  2014 рік», із змінами

внесеними рішенням сільської ради від 03.02.2014

№30-2/VI

 

      Керуючись  пунктом 1 статті 72, пунктом 7 статті 78  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про сільський бюджет на  2014 рік», із змінами внесеними рішенням сільської ради від 03.02.2014 №30-2/VI:

 

 

1.2. Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити  загальний  обсяг  видатків сільського  бюджету  на  2014 рік  в  сумі  1406,635 тис. грн,  в т.ч.  обсяг видатків загального фонду  в  сумі    1347,639 тис. грн.  та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  в сумі      58,996 тис. грн.  за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  та  головними розпорядниками коштів   (додаток № 3)».

 

1.3. Пункт 3 викласти в новій редакції: «Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік: дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 248,639 тис.грн., субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 11,996 тис.грн., інші субвенції районному бюджету в сумі 147,0 тис.грн.»

 

2. Додатки № 2,3,4   до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

25.03.2014                                                                                    № 32-2/VІ

 

 

Про заходи  щодо економного

та раціонального використання

бюджетних коштів в  2014 році

 

        Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  01.03. 2014  № 65  «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», керуючись Бюджетним кодексом України, статтею  25  Закону  України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,  з метою стабілізації економічної ситуації,  економного і раціонального використання бюджетних  коштів, дотримання суворої фінансової дисципліни  :

 

1. Затвердити заходи  щодо  економного  та раціонального використання бюджетних коштів  у  Зеленьківській  сільській раді у  2014 році  згідно  з додатком 1.

 

2.Взяти  до  відома, що  сільським  головою  Деркач В.Є., головним  бухгалтером  сільської ради Сокуренко С.М. підраховано  суми економії  бюджетних коштів та збільшено доходи  у 2014 році  відповідно до  затверджених заходів згідно  з  додатками  2,3.

 

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  сільського голову  Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          В.Деркач 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток 1

                                                        до рішення сільської ради 25.03.2014 №32-2/VІ

 

 

                                               Заходи

 щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів у Зеленьківській   сільській раді  у  2014 році 

 

1. Збільшити  доходи  та  поповнити  сільський бюджет  за  рахунок  збільшення  поступлень  від  оренди  за  землю   з  юридичних  осіб.

 

2.Припинити  придбання  меблів, побутової техніки, ноутбуків , пластикових  вікон.

 

3. З  20  березня  2014 року премію сільському голові або особі, що виконує її повноваження виплачувати не більше 75 %посадового окладу, в межах затверджених видатків на оплату праці.

 

4. З  20 березня  2014 року премії до святкових та ювілейних дат працівникам сільської ради  – відмінити, крім  премій до Дня місцевого самоврядування.

 

5. Припинити використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам’ятних та історичних дат (крім заходів до Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв голодоморів).

 

6. Зменшити, починаючи з  20  березня 2014 року ,  витрати  на    службові   відрядження працівників  сільської ради, дитячого садка на 15 %.

 

7. Зменшити витрати на  придбання  канцтоварів, матеріалів для  поточного ремонту дитячого садка, будинку культури, сільської  бібліотеки , автобусної  зупинки   на  15%.

 

8. Зменшити  витрати  на  оплату  послуг ( крім  комунальних)

на  4 %.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                             Н.Кобенко

 

 

 

 
  GERB

                   

                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

16.04. 2014                                                                                №  33-1 / VІ 

 

Про   виконання сільського бюджету

за  І  квартал   2014 року

 

         Заслухавши  інформацію головного  бухгалтера  сільської  ради 

Сокуренко  С.М.  про  виконання сільського бюджету за  І  квартал  2014 року,

сільська  рада   відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  103,8 відсотка , видаткова  на  59,1 відсотка .

          Дохідна частина сільського бюджету перевиконана за рахунок земельного податку з юридичних осіб, орендної плати з юридичних осіб, орендної плати з фізичних осіб, фіксованого сільськогосподарського податку,  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, державного мита, податку на доходи фізичних осіб.

       Видаткова частина сільського бюджету виконана на 59,1 %.  За 3 місяці 2014 року   повністю виплачена заробітна плата працівникам дитячого садка, бібліотеки, будинку культури, сільської ради, проведено розрахунки за спожиту електроенергію, використаний газ.

      Станом на 1 квітня 2014 року  кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 107883,83 грн., по спеціальному фонду – 174,50 грн. Кредиторська заборгованість виникла в зв’язку з тим, що платіжні доручення були подані в УДКСУ в Тальнівському районі у квітні-грудні 2013 року та січні-лютому 2014 року, але не оплачені.

       Керуючись  пунктом  23  частини  1  статті  26  Закону  України “  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні “ , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА  : 

 

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  сільського бюджету  за  І  квартал   2014

року   згідно  з  додатками  1 , 2 .

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                                             В.Деркач

 

                                                                       

 

 

 

      

 

 
  GERB

ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.04.2014                                                                                           №33-2/VI

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 3 лютого 2014 року №30-1/VI«Про

сільський бюджет на  2014 рік» із змінами,

внесеними рішеннями сільської ради від 03.02.2014

№30-2/VI, від 25.03.2014 №32-1/VI

 

 

      Керуючись  пунктом 1 статті 72, пунктом 8 статті 78  Бюджетного Кодексу України , відповідно до пункту 23  частини 1  статті 26  Закону  України « Про  місцеве  самоврядування  в Україні », врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада  ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до рішення сільської ради від 3 лютого 2014 року №30-2/VI«Про сільський бюджет на  2014 рік», із змінами внесеними рішеннями сільської ради від 03.02.2014 №30-2/VI, від 25.03.2014 №32-1/VI  :

 

1.1.Пункт 1 викласти в новій редакції: «Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік  в сумі  1122,388 тис.грн., в т.ч. дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 246,749 тис.грн.

      Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити  у сумі

1054,391 тис.грн., спеціального фонду бюджету – 67,997 тис.грн., у т.ч. бюджету розвитку – 30,0тис.грн. (додаток №1).

 

1.2. Пункт 2 викласти в новій редакції: «Затвердити  загальний  обсяг  видатків сільського  бюджету  на  2014 рік  в  сумі  1401,388 тис. грн,  в т.ч.  обсяг видатків загального фонду  в  сумі    1333,391 тис. грн.  та  видатків  спеціального  фонду  бюджету  в сумі      67,997 тис. грн.  за  тимчасовою  класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2)  та  головними розпорядниками коштів   (додаток № 3)».

 

1.3. Пункт 3 викласти в новій редакції: «Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на 2014 рік: дотацію вирівнювання, що одержується з державного бюджету в сумі 246,749 тис.грн., субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 20,997 тис.грн., інші субвенції районному бюджету в сумі 147,0 тис.грн.»

 

 

 

2. Додатки № 1,2,3,4   до цього рішення є його невід`ємною частиною.

 

3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Деркач В.Є.

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач

 

                              

 

 

 

 

 
  GERB

                                                                                                                                    

                                      ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

16.04.2014                                                                                №  33-3 / VІ 

 

Про створення добровільної  пожежної

дружини Зеленьківської сільської ради

 

         З метою організації робіт із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння на об’єктах і території  населеного пункту, підвищення оперативності у ліквідації наслідків можливих пожеж та інших надзвичайних ситуацій, вжиття заходів щодо створення добровільних пожежних дружин (команд), забезпечення охорони здоров'я і життя людей, збереження матеріальних цінностей на території сільської ради , відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку», постанови Кабінету Міністрів України від від 17 липня 2013 р. № 564 «Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони»  та на виконання   листа Тальнівської районної ради від 21.11.2013 року № 537/01   «Про створення та  добровільних пожежних дружин (команд)», сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

1.Створити добровільну пожежну дружину Зеленьківської  сільської ради та затвердити її склад ( додаток 1). 

2. Затвердити  положення про добровільну пожежну дружину Зеленьківської  сільської ради ( додаток 2 ) та заходи  щодо забезпечення пожежної безпеки на території   сільської ради  (додаток 3).

3. Попередити керівників  підприємств, установ, організацій, фермерів та населення, що спалювання сухої трави, стерні, сміття в літній період заборонено. За вчинення пожежі винні особи  будуть притягнені до адміністративної  відповідальності.

4. Довести дане рішення  до керівників підприємств, установ,  фермерів та  населення  сільської  ради.                                                                   

5. Контроль за виконанням  рішення  покласти на сільського голову              Деркач В.Є.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              В.Деркач

 

 

 

                                                                                                  Додаток 1 

                                                      до  рішення сільської ради

                                                           16.04.2014  №33-3 /VІ 

 

С К Л А Д

добровільного  пожежної дружини

Зеленьківської сільської ради

 

Начальник   добровільної пожежної дружини -  Сокуренко Микола Вікторович

                                                                        

Члени добровільної  пожежної   дружини:                        

Деркач  Олексій  Якович

Біда  Валерій Іванович

Удачний  Роман  Вікторович

Ягич  Андрій  Якович

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

   Секретар сільської ради                                                                 Н.Кобенко

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Додаток 2 

                                                      до  рішення сільської ради

                                                           від 16.04.2014 №33-3 /VІ 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про  добровільну пожежну дружину Зеленьківської сільської ради

 

 1. Добровільна пожежна дружина ( далі - ДПД) створюється з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння.

 

 2. Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони утворюються пожежно-рятувальні підрозділи:

 

 за рішенням керівника суб’єкта господарювання - з числа його працівників;

 

 за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів  населеного пункту.

 

 3. Порядок забезпечення діяльності пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони, права та обов’язки осіб, які є їх членами, визначаються положенням про добровільну пожежну охорону (дружину), що затверджується органом місцевого самоврядування., за погодженням з територіальним органом ДСНС.

 

 4. ДПД у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Порядком, нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також рішеннями органу місцевого самоврядування., що їх утворили.

 

 5. Основними завданнями ДПД  є забезпечення пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій.

 

 6. ДПД  відповідно до покладених на них завдань:

 

 1) проводять заходи із запобігання виникненню пожеж;

 

 2) здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони;

 

 3) проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності;

 4) інформують територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і порушення вимог щодо пожежної безпеки;

 

 5) проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які бажають стати членами ДПД;

 

 6) вносять керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого самоврядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення пожежної безпеки;

 

 7) беруть участь у проведенні:

 

 оглядів-конкурсів протипожежного стану;

 

 разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних пожежників;

 

 разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного стану об’єктів;

 

 8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства.

 

 7. Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони утворюються як:

 пожежна дружина - підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж;

 

 пожежна команда - підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою для гасіння пожеж.

 

 8. Пожежні дружини (команди) поділяються на такі категорії:

 

 1) пожежні дружини:

 першої категорії, що забезпечуються пожежними мотопомпами та первинними засобами для гасіння пожеж;

 другої категорії, що забезпечуються первинними засобами для гасіння пожеж;

 

 2) пожежні команди:

 першої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів, водіїв пожежних машин та караульних у пожежних депо;

 

 другої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів та водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем роботи (навчання) або місцем проживання;

 

 третьої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів з перебуванням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) за місцем роботи (навчання) або місцем проживання.

 

 9. Пожежну дружину  очолює начальник, який призначається  і звільняється з  органом місцевого самоврядування.

 

10. Начальник пожежної дружини здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань.

 

 11. Членом пожежної дружини на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки.

 

 12. Залучати членів пожежної дружини  та використовувати закріплену за нею пожежну техніку до виконання завдань, не передбачених цим Порядком, забороняється.

 

 13. Протоколи про порушення вимог щодо пожежної безпеки складаються членами пожежної дружини  в межах їх повноважень, передбачених пунктом 10 частини другої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 14. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

 Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності пожежної дружини , підлягають обліку та використанню згідно із законодавством.

 

 15. Члени пожежної дружини  підлягають обов’язковому особистому страхуванню відповідно до Закону України “Про страхування”.

 

 16. Розмір та умови виплати винагороди членам пожежної дружини встановлюються відповідно до частини третьої статті 126 Кодексу цивільного захисту України.

 

 17. Контроль за діяльністю пожежної дружини  здійснює відповідний орган місцевого самоврядування та територіальний орган ДСНС.

 

 

Секретар сільської  ради                                                                  Н.Кобенко

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  Додаток 3 

                                                      до  рішення сільської ради

                                                           16.04.2014 №33-3 /VІ 

 

З А Х О Д И

щодо  забезпечення  пожежної безпеки

на  території Зеленьківської  сільської  ради   в  літній  період  2014 року

 

     1. На період збереження літніх високих температур повітря категорично заборонити відвідування лісів, лісопосадок  населенням, спалювання стерні, сухої трави,  пасовищ,  сміття  в домогосподарствах.                                                                      

                                                                       Виконком сільської  ради ,

                                                                       керівник ПСП « Зеленьківське»  ,

                                                                       голови  СФГ, одноосібники

                                                                     Термін: червень - вересень 2014 року

 

     2. В разі виникнення пожежі на території сільської ради  організувати підвезення  води:

   -  СФГ „ Деркачі”-  трактором МТЗ-80  ( бочка на 3 м.куб.), тракторист Деркач  Олексій  Валентинович ;

   -  ПП  Удачний Віктор Олександрович - трактором МТЗ-80  ( бочка на 3 м.  куб.), тракторист  Удачний  Роман  Вікторович  ;

 

     3.  На час виникнення пожежі  організувати виїзд тракторів з дисками :

 

   -  СФГ « Вікторія » - трактором  МТЗ – 80 , тракторист Біда Юрій                        Іванович .

Секретар сільської  ради                                                                 Н.Кобенко

 

 

 

 

                                    ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА  

                     ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ       

                         

                                                              Р І Ш Е Н Н Я

16.04.2014                                                                                    № 33-4/VІ

 

Про зміну  меж села  Зеленьків

Зеленьківської сільської  ради

Тальнівського району та оголошення

конкурсного відбору виконавців робіт 

із землеустрою 

 

          Заслухавши  інформацію   спеціаліста-землевпорядника сільської ради   Коханівської Л.В. щодо необхідності зміни меж села  Зеленьків, враховуючи генеральний план населеного пункту та те, що ще в 1990 –х роках земельні ділянки, що прилягають до вулиць Будьонного, Радянської та Київської були забудовані жителями села і відповідно ці вулиці були  продовжені,  керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33  Закону  України                               « Про місцеве самоврядування  в Україні», статтями 12,173 ,174, 175,176 Земельного Кодексу  України , статтею 22 , пунктом  в  статті 27 Закону України «Про землеустрій»,наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 25.09.2012  № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012  за № 1655/21967 «Про Порядок закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах»,    сільська рада  ВИРІШИЛА:

1.Включити в межі  с.  Зеленьків  Зеленьківської сільської ради Тальнівського району земельні  ділянки, що фактично забудовані жителями села, із земель  державного земельного запасу, що відносяться до ріллі, згідно переліку:

     1.1 Ділянка № 1 - 9,3  га, що прилягає до вулиці Будьонного;

     1.2.Ділянка № 2 – 7,4 га, що прилягає до вулиці Київської;

     1.3.Ділянка № 3 – 15,93 га, що прилягає до вулиці Радянської.

    

 2.Внести  пропозиції  до  Тальнівської районної  ради про погодження  зміни  меж  села   Зеленьків   Тальнівського району   Черкаської області після виготовлення проекту землеустрою щодо  встановлення та  зміни меж   населеного   пункту.

 

3.  Доручити землевпоряднику сільської ради  Коханівській Л.В. підготувати   техніко-економічне  обґрунтування  придатності  земель  та планової  характеристики території, за рахунок якої збільшується площа населеного пункту.

 

4.Доручити сільському голові Деркач В.Є. замовити проект землеустрою  щодо встановлення та зміни  меж  села  Зеленьків  Зеленьківської сільської ради Тальнівського району Черкаської області з переможцем конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою.

 

5. Внести  зміни в  персональний склад  комісії з  відбору виконавців робіт  із землеустрою для виготовлення проекту землеустрою  щодо встановлення та зміни  меж  села  Зеленьків  Зеленьківської  сільської ради, утвореної рішенням сільської ради від 10.07.2013  № 26/3  «Про регулювання земельних відносин у  2013 році» та  затвердити  її  склад   :

Удачний Роман Вікторович - голова  комісії, депутат сільської  ради

Коханівська Людмила Василівна -секретар комісії, депутат сільської  ради

Члени  комісії  :

Деркач Олексій  Якович - депутат сільської  ради

Пельменьова Наталія  Федотівна - депутат  сільської  ради

Звіряка Валентина Михайлівна -  депутат сільської  ради

Романенко Олена Вікторівна - депутат сільської ради

Сива Надія  Петрівна - депутат сільської  ради

Захаревич  Ярослава Михайлівна - представник територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів (за згодою) .

6.Оголосити  конкурсний відбір виконавців робіт  із землеустрою для виготовлення проекту землеустрою  щодо встановлення та зміни  меж  села  Зеленьків  Зеленьківської  сільської ради Тальнівського району Черкаської областіта провести його конкурсною комісією, утвореною п.5  рішення Зеленьківської сільської раді від  16.04.2014 №33-4/VІ ,  але не раніше , ніж через 30 днів після розміщення інформації про конкурс  на сайті Держземагентства  України.              

7.Секретарю сільської ради Кобенко Н.М.  інформацію про проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою подати до районного відділу Держземагенства для розміщення на офіційному сайті Держземагенства  України.

8. Взяти до відома, що:

8.1.конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою" із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу;

8.2. до конкурсної документації  належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою,

копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

згода на обробку персональних даних  (для претендента - фізичної особи - підприємця);

копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

копія(ї) ліцензії(й);

проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою ), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою , яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати сільська рада  та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаної роботи;

конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  сільської ради з питань  агропромислового комплексу . земельних  ресурсів , екології , комунального майна , соціального розвитку  села ;

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

 

 

 

 

Герб України

 

                                               ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

16.04.2014                                                                                №  33-5 / VІ 

 

Про затвердження Положення

про умови  оплати  праці          

працівників  сільської ради 

 

        Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанов Кабінету Міністрів України від  09.03.2006  №268 „Про упорядкування структури та умови плати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 20.12.1993 р. №1049 „Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади”,  наказу від 18.10.2005  № 745 Міністерства культури і туризму України, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 27.10.2005 за № 1285/11565 «Про впорядкування умов оплати праці  працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»,

враховуючи Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 №1166 , керуючись підпунктом 23 пункту 1 статі 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,   сільська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про умови оплати  праці працівників  сільської ради (додається).

 

2.Рішення вводиться в дію з 01.05.2014 .

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування  бюджету  і  фінансів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                        В.Деркач

 

 

                                                                                                                              

           Додаток

до рішення  сільської ради

16.04.2014 № 33-5 /VІ 

 

                                                ПОЛОЖЕННЯ

                 про умови оплати праці  працівників  сільської ради

 

          Дане Положення розроблене і вводиться в дію відповідно до Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  №268 „Про упорядкування структури та умови плати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, від 20.12.1993 №1049 „Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади”, наказу від 18.10.2005 № 745 Міністерства культури і туризму України, зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 27.10. 2005 за № 1285/11565 «Про впорядкування умов оплати праці  працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 №1166.

 

 І. ОПЛАТА ПРАЦІ.

       Місячні посадові оклади керівникам, спеціалістам та службовцям сільської ради встановлюються згідно із затвердженням вищезгаданими постановами Кабінету Міністрів України за схемами посадових окладів. Встановлюються щомісячні доплати за присвоєні ранги посадовим особам місцевого самоврядування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  09.03. 2006 №268.

       Встановлюються  надбавки за вислугу років  посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу  служби в органах місцевого самоврядування ( далі –ОМС)  в таких розмірах:

понад 3 роки - 10 %

понад 5 років - 15%

понад 10 років - 20%

понад 15 років - 25%

понад 20 років - 30%

понад 25 років - 40 %

      Сільський голова у межах затвердженого фонду оплати праці має право:

-  затверджувати штати, встановлювати керівникам, спеціалістам та службовцям посадові оклади відповідно до затверджених схем посадових окладів (постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006  №268: заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, посадові оклади на 3-7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

- встановлювати надбавку до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу ( у разі відсутності внаслідок тимчасової втрати  працездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці  для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);

- за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника

керівника структурного підрозділу у розмірі різниці між фактичним посадовим  окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного  підрозділу ( без урахування надбавок та доплат);

-  надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем, допомогу на оздоровлення в розмірі не більше середньомісячної заробітної плати. Вказані допомоги сільському голові надаються згідно рішення ради.

     Виплата грошової винагороди посадовим особам сільської ради за вислугу років зупинено  на підставі Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. №1166.

     Грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів у разі виходу посадової особи органу місцевого самоврядування на пенсію при наявності стажу посадової особи органів місцевого самоврядування не менше 10 років не виплачується на підставі Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014 р. №1166.

 

 ІІ. ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

    Здійснювати преміювання працівників апарату відповідно до затвердженого рішенням сільської ради Положення.

 

ІІІ. ЩОРІЧНІ ТА ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ.

   Керівництву апарату та спеціалістам сільської ради надаються щорічні відпустки тривалістю 30 календарних днів.

   Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які мають стаж в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова відпустка тривалістю 5 календарних днів.

   Починаючи з 11 років ця відпустка збільшується на 2 календарних дні за кожен наступний рік:

10 років - 5 днів;

11 років – 7 днів;

12 років – 9 днів;

13 років – 11 днів;

14 років – 13 днів;

15 років - 15 днів.

      Додаткові оплачувані відпустки надаються одночасно із щорічною відпусткою згідно з встановленим графіком або за згодою окремо від неї.

      Щорічна відпустка на прохання працівника може бути поділена на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

      За згодою сторін надання відпусток можливе з відхиленням від графіка, як і поділ відпустки на частини, за умови, що основна її частина не може бути  меншою 14 днів.

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                     Н.Кобенко

 

 

 

         Герб України

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                   

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

16.04.2014                                                                                    № 33-6/VІ

 

Про передачу в оренду частини

приміщення дитячого садка

 

         Відповідно до частини 5 статті   60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення сільської ради від  12.12.2012 № 20/2 »Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна територіальної громади села Зеленьків, Методики розрахунку, ставки орендної плати та порядок використання плати за оренду комунального майна, форми типового договору оренди комунального майна», враховуючи Звіт про незалежну оцінку об’єкта  нерухомого майна від 07.10.2013 , рішення сільської ради від 12.03.2014 № 31-2/VІ «Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна», протокол від 09.04.2014  № 01 засідання комісії з проведення конкурсу на оренду комунального майна територіальної  громади  с.Зеленьків  , з метою підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади,  забезпечення поповнення дохідної частини бюджету, заслухавши пропозиції депутатів сільської ради , сільська рада    ВИРІШИЛА:

 

1. Передати  в орендуСокуренку Миколі Вікторовичу нерухоме майно, що перебуває у комунальній  власності територіальної громади села - частину приміщення дитячого садка за адресою: с.Зеленьків, вул.Шевченка,3,  загальною площею 117,7  кв. метри, терміном на 5 ( п»ять )  років, з  орендною платою  230,0 гривень, за умови розміщення в приміщенні громадської їдальні та реєстрації його фізичною особою – підприємцем.

 

2. У договорі  оренди нерухомого майна, передбачити :

-використання об'єкта оренди за цільовим призначенням ;

-дотримання протипожежних норм експлуатації об'єкта оренди;

-утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному стані;

-своєчасне проведення поточного ремонту.

 

 

3. Сокуренко М.В.  як фізична особа – підприємець  має укласти договір оренди протягом 15 календарних днів з моменту прийняття рішення  про надання в оренду майна.

 

4.Уповноважити сільського голову Деркач В.Є.  підписати договір оренди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села - частини приміщення дитячого садка на умовах, визначених цим рішенням.
 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію сільської  ради  агропромислового комплексу, земельних  ресурсів , екології , комунального  майна , соціального розвитку  села .

 

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

 

 

 

         Герб України

                                           ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА     РАДА

                ТАЛЬНІВСЬКОГО    РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ   ОБЛАСТІ                                 

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

 

16.04.2014                                                                                №  33-7 / VІ 

 

Про надання дозволу Сокуренку В.С.

на виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки у власність

для  ведення особистого селянського господарства

 

          Розглянувши заяву Сокуренка Василя  Сидоровича  про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  ведення особистого селянського господарства, викопіювання з кадастрової карти  (графічні матеріали) , на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, враховуючи що заявник не використав право на безоплатну передачу йому у власність земельної ділянки, керуючись   статтями 12, 33, 118, 121, 122 Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада ВИРІШИЛА :

 

1.  Надати дозвіл громадянину Сокуренку Василю Сидоровичу  на виготовлення  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,30 га за адресою с.Зеленьків , вул. Уманська № б/н ,  Тальнівського району Черкаської області  із  земель комунальної власності  Зеленьківської територіальної громади, які відносяться до категорії земель – землі  сільськогосподарського призначення ( рілля). 

 

2.  Зобов’язати громадянина Сокуренка В.С.  замовити в землевпорядній організації виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та надати його до сільської ради на затвердження.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  депутата  сільської  ради  Коханівську Л.В.

 

 

Сільський голова                                                                          В.Деркач

 

 

 

Герб України

 

                                                ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА

                                 ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ       

                           

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

16.04.2014                                                                                    № 33-8/VІ

 

Про затвердження Переліку інформації,

що підлягає оприлюдненню  на

офіційній  інтернет сторінці сільської

ради та Переліку інформації з обмеженим

доступом

 

Керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" статтею 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада   В И Р І Ш И Л А   :

 

1.Затвердити  Перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній інтернет сторінці  Зеленьківської сільської ради (додаток 1).

 

2. Затвердити Перелік інформації з обмеженим доступом (додаток 2).

 

3.Відповідальній особі  за забезпечення доступу до публічної інформації в   сільській раді при оприлюдненні публічної інформації та наданні відповідей на запити  керуватися даними Переліками.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                               В.Деркач

 

 

 

 

                                                                                          Додаток 1

до рішення   сільської ради 

                                                                                 16.04.2014 № 33-8/VІ

 

П Е Р Е Л І К

інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційній

інтернет сторінці Зеленьківської  сільської ради

 

№ з/п

Назва розділу інформаційного наповнення

1.

Інформація про організаційну структуру  сільської ради

2.

Інформація про функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності  сільської ради

3.

Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,  рішення ради про сільський бюджет)

4. 

Проекти та рішення сільської ради, виконавчого комітету, розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних)

5.

Інформація про регуляторну діяльність сільської ради

6.

Інформація про діяльність  сільської ради, а саме про:

місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного сайту та електронної пошти; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти сільського голови, секретаря та землевпорядника.

7.

Порядок складання, подання до  сільської ради запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв’язку ( телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів до інформації

8.

Інформація про  процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень  сільської ради

9.

Плани проведення та порядок денний відкритих засідань  сільської ради

10.

Форми і зразки документів, правила їх заповнення ( адмінпослуги )

11.

Правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради

12.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

13.

Інформація про  графіки  прийому громадян

14.

Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

15.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим (підлягає невідкладному оприлюдненню)

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                Н.Кобенко

 

 

 

            Додаток  2

до рішення сільської ради 

                                                                                        16.04.2014  №33-8/VІ

 

П Е Р Е Л І К

інформації з обмеженим доступом

 

 1. Інформацією з обмеженим доступом, що містить конфіденційну, службову чи таємну інформацію є:

 

З питань взаємодії з правоохоронними органами, Службою безпеки України

 • Матеріали розслідування конкретних злочинів, знешкодження організованих угрупувань;
 • Листування із органами МВС та СБУ.

 

З питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мобілізаційної та оборонної роботи

 • Інформація щодо військового обліку громадян;
 • Інформація щодо лікувально-профілактичної роботи та медичних обстежень, пов’язаних із призовом молоді у Збройні Сили України;
 • Інформація щодо закріплення військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;
 • зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення;
 • перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони;
 • відомості про інженерно-технічні заходи Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;
 • відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів Цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови села;
 • зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення;
 • відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів  промисловості;
 • координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору;
 • організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення;

 

 

З питань кадрової роботи

 • Особові справи службовців органів місцевого самоврядування;
 • відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах місцевого самоврядування чи членів їх сімей;
 • відомості про облік трудових книжок;
 • відомості з особових рахунків працівників;
 • дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб;
 • відомості з розпоряджень сільського голови, які стосуються питань кадрової та внутрішньо-організаційної діяльності;
 • документи про оприбуткування і видачу довіреностей на