ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

19 квітня 2016 року                     с.Зеленьків                                       № 9-1/VII

 

Про  виконання  сільського бюджету

за   І квартал 2016 року

    

         Заслухавши  інформацію   Панчук О.М.. яка працює  бухгалтером сільської  ради  по цивільно-правовому  договору , про  виконання сільського бюджету  за  І квартал 2016 року,  сільська  рада  відмічає , що  дохідна  частина  бюджету  виконана  на  165,9 відсотка , видаткова  на   52,8 відсотка .

        Дохідна частина бюджету перевиконана за рахунок орендної плати з юридичних осіб, орендної плати з фізичних осіб,  фіксованого сільськогосподарського податку, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, єдиного податку з фізичних осіб.

        Не  допущено  заборгованості  по  заробітній  платі  працівникам будинку  культури ,бібліотеки , дитячого садка , апарату сільської  ради , проведено  розрахунки  за  енергоносії. Станом на 1квітня 2016 року кредиторська заборгованість відсутня.

      Керуючись  пунктом 23  частини 1  статті 26  Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування  в  Україні « , врахувавши  пропозиції  депутатів  сільської  ради , сільська  рада   ВИРІШИЛА   : 

 

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  сільського бюджету  за І квартал 2016 року  згідно   з  додатками  1 , 2 .

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                  В.Деркач

 

 

 

 

 
 

                                                        

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

19 квітня 2016 року                   с.Зеленьків                                      № 9- 3/ VІІ  

   

 

Про внесення змін до рішення ради від 10.11.2015

№1- 4/ VІІ   «Про затвердження Положення

про постійні комісіїсільської ради», виклавши

Положення в новій редакції  

 

Заслухавши інформацію сільського голови про необхідність  покладання повноважень із  здійснення контролю за дотриманнямзаконодавства щодо  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на одну із постійних комісій, відповідно до Регламенту сільської ради, затвердженого рішенням сільської ради від 10 листопада 2015 р. № 1- 3/ VІІ   ,  на виконання вимог ч.14 ст.46,    ст. 47, 59-1  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

 

 1. Внести зміни до рішення ради від 10.11.2015 № 1- 4/ VІІ   «Про затвердження  Положення про постійні комісії Зеленьківської  сільської ради», виклавши Положення в новій редакції (додається).

                                                                                    

 1. Головам та членам постійних комісії сільської ради у роботі керуватися Положенням про постійні комісії сільської ради та Регламентом.

 

 

 

 

 

 

                  

 Сільський голова                                                                                       В.Деркач                                                                                                                                     

          

 


 

 

Положення про постійні комісії

Зеленьківської   сільської ради

 

1.       Основні принципи організації та роботи постійних комісій,

порядок їх утворення

 

1.       Організація і робота постійних комісій  сільської ради здійснюється на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламенту роботи  сільської ради і цього Положення.

 

2.       Постійні комісії ради є органами сільської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

 

3.       Постійні комісії обираються радою на термін її повноважень у складі голови та членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою за пропозицією сільського голови. Депутат сільської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії і працювати в ній на громадських засадах.

 

4.       Сільський голова і секретар ради не можуть бути обраними до складу постійних комісій.

 

5.       Основними завданнями постійних комісій сільської ради є :

-     розроблення пропозицій на розгляд ради та безпосередня участь у підготовці проектів рішень ради;

-     попередній розгляд кандидатур осіб, пропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, підготовка висновків із цих питань;

-     підготовка рекомендацій з питань, внесених на розгляд ради;

-     сприяння місцевим виконавчим органам і організаціям, а також депутатам ради в їх роботі над виконанням рішень обласної, районної та сільської рад;

-     сприяння в здійсненні контролю за розглядом і реалізацією виконавчими органами висловлених на сесіях сільської ради та засіданнях постійних комісій.

Виконуючи покладені на них завдання, постійні комісії покликані сприяти ефективній діяльності сільської ради, як органові влади, вирішенню питань територіальної громади.

 

6.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом  ради та цим  Положенням Упродовж періоду своїх повноважень сільська рада може  вносити зміни до їхнього персонального складу, обирати голів комісій.

 

7.       Постійні комісії сільської ради відкритим головуванням обирають секретаря комісії, який виконує функції і заступника голови комісії.

 

8.       Постійні комісії підзвітні раді та відповідальні перед нею.

 

9.       Постійні комісії здійснюють свою роботу гласно, на основі колективного вільного, ділового обговорення і вирішення питань функціонування територіальної громади. Постійні комісії будують свою роботу на співпраці з представницькими і державними органами, об’єднаннями громадян, трудовими колективами та органами самоорганізації населення. Створюючи проекти рішень, постійні комісії вивчають і враховують громадську думку.

 

2. Повноваження постійних комісій.

 

Постійні комісії сільської ради :

 • за дорученням ради, сільського голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчають специфіку ввіреної їм сфери діяльності, готують пропозиції і виносять їх на розгляд ради, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
 • попередньо на своїх засіданнях розглядають проекти програм соціально – економічного і культурного розвитку, бюджету місцевого самоврядування, звіти про виконання програм і бюджету, готують щодо них свої висновки;
 • перевіряють виконання рішень сільської ради, контролюють у межах повноважень дотримання чинного законодавства;
 • розглядають  пропозиції, заяви та скарги громадян;
 • вивчають за дорученням ради, сільського голови, секретаря сільської ради або власною ініціативою діяльність підзвітних і підконтрольних раді та її виконавчому комітетові органів, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних  випадках на розгляд ради або  виконавчого комітету;
 • попередньо розглядають кандидатуру осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки з цих питань.

 

 1. Права і обовязки комісій

 

1.       Питання, які належать до  повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. В такому разі протоколи спільних засідань підписують голови відповідних постійних комісій.

 

2.       Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради, можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та фахівців.

 

3.       Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, необхідні документи і матеріали.

 

4.       Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами , яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін. У разі не розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть звернутися в раду з пропозицією про  притягнення до відповідальності посадових осіб.

 

5.       Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя її рішень, виконувати доручення комісії.

 

6.       Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про  заслуховування звіту  чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії. Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради.

 

4. Порядок роботи постійних комісій.

            

1.       Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до комплексного плану роботи сільської ради.

 

2.       Засідання постійних комісій скликається за необхідністю. Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про  день, годину, місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії.

 

3.       У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники апарату сільської та районної рад.

 

4.       На засідання постійних комісій можуть запрошуватися представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення.

 

5.       Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії. У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

 

6.       Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшістю голосів від загального складу членів комісії). Під час проведення спільних засідань рішення приймаються більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії.

 

7.       Голова постійної комісії :

- скликає і веде засідання комісії;

- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання;

- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії;

- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;

- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.

На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.

 

8.       Секретар комісії :

- повідомляє членів комісії про час, місце і  порядок денний засідання;

- веде діловодство комісії і протоколи їх засідань та облік виконаних доручень;

- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.

 

9.       Рішення, висновки, рекомендації постійних комісій підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.

 

5. Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради.

 

1. Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів:

 

- розглядає проект програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади села ;

- розглядає проект місцевого бюджету, бюджетні запити головного розпорядника коштів та погоджує його зміни, готує висновки і рекомендації з цих питань;

- розглядає звіти про виконання місцевого бюджету;

- розглядає питання корегування бюджету та доцільності виділення коштів на потреби об’єктів соціально-культурного призначення;

- розглядає питання діяльності підприємств та установ на території села;

- розглядає питання, що стосуються транспорту та зв’язку;

- розглядає питання залучення інвесторів та інвестиційного капіталу для розвитку територіальної громади;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює за дорученням сесії сільської ради діяльність закладів торгівлі;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень;

- є відповідальною комісією з регуляторної діяльності і здійснює відповідні функції.

 

2.Постійна комісія з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання,соціального захистунаселення:

 

- розглядає питання регулювання земельних відносин на території села;

- розглядає питання організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у власності територіальної громади;

- розглядає доцільність прийняття цільових програм, що стосуються земельних відносин;

- розглядає питання ефективного використання земель;

- попередньо розглядає звернення з питань земельних відносин, що надходять до виконавчого комітету сільської ради, та виносить рішення з цих питань для подальшого їх вирішення на сесії сільської ради

- вирішує в межах своєї компетенції спори між землевласниками на території села (в окремих випадках з виїздом на місце конфлікту);

- розглядає проекти місцевих програм, спрямованих на охорону довкілля;

- приймає участь в організації місячників благоустрою;

- розглядає питання функціонування житлово-комунального господарства;

- розглядає питання ефективного та раціонального використання природних ресурсів та бережного ставлення до навколишнього середовища;

- сприяє в роботі уповноваженому на складання протоколів про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою;

- приймає участь у розробці «Правил благоустрою села Зазим’є»;

- розглядає та надає рекомендації щодо розробки та втілення правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними;

- розглядає питання стану дорожнього покриття та необхідності асфальтування вулиць

- здійснює контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- розглядає питання та проекти рішень щодо фінансування сфери соціального захисту населення, створення нових робочих місць;

- готує проект програми соціального захисту та зайнятості населення;

- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі охорони здоров’я та дитячих закладів;

- розглядає питання та готує пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі медичного обслуговування населення, забезпечення ліками незахищених верств населення;

- розглядає питання, що стосуються покращення стану закладів освіти;

- розглядає питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків;

- розглядає питання та готує рекомендації щодо розвитку культури та духовності, збереження історичної спадщини на території села;

- розглядає інші питання за дорученням сільського голови чи сесії ради;

- контролює виконання рішень сільської ради за напрямками діяльності комісії та власних рішень.

 

3.Постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, законності і правопорядку:

 

- розглядає питання щодо  дотримання регламенту сільської ради, норм депутатської етики та законодавства;

- здійснює розгляд інших питань  за дорученням сільського голови чи сесії ради.

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо того, що сільський голова, секретар, депутат сільської ради  бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                       В.Деркач                                                                                                                                    

                         

 

 
 

                                                        

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

19 квітня 2016 року                   с.Зеленьків                                      № 9- 4/ VІІ  

 

Про внесення змін до  Положення

про облікову політикута викладення

його в новій редакції

 

         На виконаннястатті 8Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХIV( із змінами), відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого  постановою Кабінету міністрів України від 26.01.2011 № 59, Національного положення  (Стандарту )бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженого НаказомМіністерства фінансів України  12.10.2010  № 1202, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  01 листопада 2010 р. за № 1017/18312, із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 664 від 23.07.2015, керуючисьстаттею 56 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення належного ведення бухгалтерського обліку в виконавчому комітеті сільської  ради, своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової звітності та з урахуванням особливостей діяльності установи, сільська рада  В И Р І Ш И Л А:

 

 1.  Внести зміни до  Положення про облікову політику, затвердженого рішенням сільської ради від 22.04.2015   №44-3/VII  та викласти його в новій редакції(додається).

 2.  Бухгалтерській службі прийняти це рішення до неухильного виконання та користуватись у роботі щодо бухгалтерського обліку Положенням про облікову політику у новій редакції.

 3.   Контроль за виконанням даного  рішення  покласти на  сільського голову Деркач В.Є.

 

Сільський  голова                                                                                    В.Деркач                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                Додаток

                                                                                      до рішення від19.04.2016

                                                                                      №9- 4/ VІІ  

 

                               Положення про облікову політику

 

                                   1.Загальні положення

 

 1.1.    Положення про облікову політику ( далі-Положення) визначає методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначені Законом України»Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХIV.

 

1.2.    При ведені бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності бухгалтерська служба відповідно до покладених на неї завдань проводить вимірювання і узагальнює всі господарські операції, веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторіта складає квартальну і річну фінансову звітність в єдиній грошовій одиниці – гривні.

 

1.3.    Обрана та затверджена Положенням облікова політика застосовується постійно (із року в рік) . Зміни до облікової політики вносяться лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та обов’язково бґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності.

 

1.4.Ведення бухгалтерського обліку та контролю за раціональним використанням фінансових, матеріальних ресурсів покласти на  головного бухгалтера сільської  ради .

 

1.5. Комісії зі списання основних засобів та інших необоротних активів, склад якої затверджено розпорядженням сільського голови № 42 від 24.06.2014, надаються повноваження щодо оцінки вартості отриманих внаслідок списання активів та цінностей, одержаних безоплатно.

 

1.6. Перелік матеріально-відповідальних осіб затверджується окремим розпорядженням сільського голови. У разі звільнення, переведення на іншу посаду або коригування посадових обов’язків матеріально-відповідальних осіб готується  проект розпорядження про внесення змін до розпорядження щодо затвердження переліку матеріально-відповідальних осіб.

 

1.7. Відповідальною за ведення Журналу реєстрації довіреностей та їх видачу є головний бухгалтер.

 

 

       П. Об'єкт основних засобів оцінюється за первісною вартістю, якою є:

 

2.1.-вартість придбання у разі придбання за плату;

     -собівартість виробництва у разі самостійного виготовлення (створення);

     -справедлива вартість у разі отримання без оплати від фізичних та      юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору);

    - первісна (переоцінена) вартість основних засобів у разі отримання без оплати від суб’єктів державного сектору;

    - залишкова вартість переданого об’єкта основних засобів у разі отримання у результаті обміну на інший актив;

 

2.2.Первісна вартість об'єкта основних засобів у разі придбання за плату складається з таких витрат:

- суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

- реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

-суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб’єктові державного сектору);

- витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

- витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

 

 Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі).

 

 

 2.3. Собівартість виробництва (створення) об'єкта основних засобів складається з витрат, понесених суб’єктом державного сектору на його виготовлення (створення).

 

 2.4.. Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб’єктів державного сектору), є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 5 цього розділу.

     Первісною вартістю основних засобів, отриманих безоплатно від фізичних та юридичних осіб (крім суб'єктів державного сектору), може бути вартість, щодо якої є достовірна інформація, зокрема згідно з відповідними первинними документами.

 

2.5. Первісна вартість основних засобів, отриманих безоплатно від суб’єктів державного сектору, дорівнює первісній (переоціненій) вартості основних засобів суб’єкта державного сектору, що їх передав, з наведенням нарахованої суми зносу.

    У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.

 

2.6.. Якщо об'єкт основних засобів складається з різних компонентів, які мають різні строки корисного використання (експлуатації), або надають економічні вигоди суб’єкту державного сектору різними способами, або мають різний потенціал корисності, що зумовлює необхідність застосування різних норм амортизації, доцільно розподіляти сукупні витрати на придбання (створення) цього об'єкта за його компонентами з окремим обліком кожного компонента.

     Після первісного визнання об'єкта основних засобів як активу його облік ведеться за первісною вартістю.

 

2.7.Для інших необоротних матеріальних активів застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку.

 

         III. Оцінка після первісного визнання та переоцінка основних засобів

 

 3.1.Витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію (реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) збільшують його первісну вартість протягом усього строку використання, якщо існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід, що перевищують первісно оцінений рівень його продуктивності, та/або збільшення потенціалу корисності цього об'єкта.

 

 3.2.Витрати на утримання об'єкта основних засобів (проведення технічного нагляду, технічного обслуговування та ремонту), які здійснюються для відновлення або підтримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності на первісно оціненому рівні продуктивності об'єкта основних засобів, визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.

 

3.3. У разі прийняття рішення суб’єктом державного сектору об'єкт основних засобів може переоцінюватися, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на річну дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів здійснюється одночасна переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт.

 

Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на річну дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

 

  Рішення про проведення переоцінки об’єктів основних засобів суб’єктом державного сектору погоджується з органом, уповноваженим управляти об’єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено.

 

 3.4. Порогом суттєвості для проведення переоцінки об'єктів основних засобів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості.

 

 3.5. Переоцінена первісна вартість та сума зносу об'єкта основних засобів визначаються множенням відповідно первісної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

 

 Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість.

 

 3.6. Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

 

 3.7. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів суб’єктом державного сектору зараховується до капіталу у дооцінках, а сума уцінки - до складу витрат звітного періоду.

 

 3.8. Якщо до проведення дооцінки відбулася уцінка об'єкта основних засобів, то сума його дооцінки визнається доходами суб’єкта державного сектору у сумі, що не перевищує суми зазначеної уцінки, із зарахуванням суми перевищення до капіталу у дооцінках звітного року.

 

 Якщо у звітному році до проведення уцінки відбулася дооцінка об'єкта основних засобів, то сума його уцінки зараховується на зменшення капіталу у дооцінках, але не більше суми дооцінки, із включенням різниці до складу витрат звітного періоду.

 

 3.9. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, відноситься до накопиченого фінансового результату виконання кошторису з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, а при вибутті об’єкта основних засобів - на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок.

 

 

                     IV. Амортизація основних засобів

 

 4.1. Об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується.

 

 4.2. Не підлягають амортизації земельні ділянки, музейні фонди (пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", рідкісні та особливо цінні документи та колекції, які є частиною бібліотечних фондів, що внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання України, тощо як об’єкти з невизначеним строком корисного використання), піддослідні тварини, багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку, природні ресурси, незавершені капітальні інвестиції.

 

4.3. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Також амортизація не нараховується на об'єкти основних засобів, доступ до яких обмежений у зв’язку з тим, що вони перебувають на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.

 

 Після визнання втрат від зменшення корисності об'єкта основних засобів нарахування амортизації здійснюється виходячи з переглянутого строку його корисного використання (експлуатації).

 

 4.4. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів враховуються такі чинники:

 

 очікуване використання об'єкта основних засобів суб’єктом державного сектору. Використання оцінюють виходячи з очікуваної потужності або фізичної продуктивності об'єкта основних засобів;

 

 очікуваний фізичний знос, який залежить від інтенсивності використання об'єкта основних засобів, якості сервісного обслуговування;

 

 моральний знос, який виникає внаслідок змін та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на продукт чи послуги, що надаються об'єктом основних засобів;

 

 правові або подібні обмеження на використання об'єкта основних засобів.

 

 4.5. Вартість об’єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на  річну дату балансу.

 

 Місячна сума амортизації визначається діленням річної суми амортизації на 12.

 

 Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання та введений в експлуатацію.

 

 Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію.

 

 При вибутті об’єкта основних засобів суб’єкт державного сектору нараховує амортизацію в місяці його вибуття.

 

4.6. Амортизацію основних засобів  суб’єкти державного сектору нараховують із застосуванням прямолінійного методу.

 

4.7. Амортизація необоротних матеріальних активів, нараховується в першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

 

Переоцінка таких необоротних матеріальних активів, що перебувають у використанні (експлуатації), не проводиться.

 

 4.8. Суму нарахованої амортизації суб’єкт державного сектору відображає збільшенням суми зносу основних засобів та витрат.

 

 

                    V. Вибуття основних засобів

 

 5.1. Визнання об'єкта основних засобів активом суб’єкта державного сектору припиняється у разі його ліквідації, вибуття внаслідок продажу, передачі без оплати або невідповідності критеріям визнання активом.

 

 5.2. Надходження, отримані в результаті продажу основних засобів, вважаються доходами суб’єкта державного сектору, крім доходів від продажу майна, які вважаються доходами відповідного бюджету.

 

 Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

 

 5.3. У разі вибуття об'єкта основних засобів з балансу списуються його первісна (переоцінена), балансова вартість та сума накопиченого зносу.

 

 5.4. Вибуття основних засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

 5.5. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання основних засобів, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

 

 Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

 

 Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання основних засобів, проводиться за чистою вартістю реалізації або в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена, виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі суб'єкта державного сектору з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.

 

 Сума оприбуткованих матеріалів, отриманих від ліквідації та розбирання необоротних активів, які залишені для ремонту та інших потреб установи, визнається доходом спеціального фонду суб’єкта державного сектору.

 

 

VI. Розкриття інформації про основні засоби у примітках до фінансової звітності

 

 6.1. У примітках до фінансової звітності інформація про основні засоби наводиться окремо за кожною групою:

 

 6.1.1. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченого зносу на початок та кінець звітного року.

6.1.2. Сума надходження основних засобів за звітний період.

6.1.3. Діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні).

6.1.4. Сума збільшення або зменшення первісної (переоціненої) вартості за звітний рік у результаті переоцінок та зменшення/відновлення корисності.

6.1.5. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули за звітний рік.

6.1.6. Сума нарахованої амортизації за звітний рік.

6.1.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми зносу основних засобів за звітний рік.

6.1.8. Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік.

6.1..9. Сума зобов'язань згідно з договорами, пов'язаними з придбанням у майбутньому основних засобів.

 

 6.2. У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про:

 

6.2.1. Суму основних засобів, отриманих безоплатно.

 

6.2..2. Первісну (переоцінену) вартість і суму зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.

 

6.2.3. Вартість об’єкта основних засобів, що тимчасово не використовується.

 

6.2.4. Вартість повністю амортизованого об’єкта основних засобів, який ще використовується.

 

6.2.5. Вартість об’єкта основних засобів, який вибув з активного використання та утримується для продажу, передачі без оплати.

 

 6.3.    Доходи та витрати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображаються в момент їх виникнення, належно від дати надходження або сплати коштів. Для визначення фінансового результату звітного періоду доходи звітного періоду порівнюються з витратами, що були проведені для отримання цих доходів.

 

6.4.    Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських  операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

 

6.5.    Щодо  історичної (фактичної) собівартості активів пріоритетною вважається їх оцінка, що формується виходячи з витрат на виробництво та придбання. Активи та зобов’язання  сільської ради оцінюються виходячи з припущення, що її діяльність буде тривати далі.

 

                                         УП. Запаси

 

7.1.    Одиницею бухгалтерського обліку запасів згідно з пунктом 3 розділу II Національного положення (стандарту)  бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затвердженого наказом  Мінфіну від 12.10.2010 №1202 (далі – НП(с)БОДС 123), визначається їх найменування.

 

7.1.1 Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності на дату балансу, в т.ч. у разі зміни утримання запасів за первісною вартістю.

 

7.1.2 Для оцінки запасів при їх вибутті (відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті)  застосовується метод середньозваженої собівартості згідно з пунктом 4 розділу IVНП(с)БОДС 123.

 

7.1.3 Транспортно-заготівельні та інші витрати, пов’язані з придбанням, отриманням (крім внутрішньої передачі) запасів, уключаються до первісної вартості при їх визнанні відповідно до вимог пункту 8 розділу IIНП(с)БОДС 123.

 

7.1.4. Втрати від зменшення та вигоди від відновлення корисності об’єктів основних засобів і нематеріальних активів та їх переоцінка визначаються в разі потреби один раз на рік під час проведення інвентаризації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Головний  бухгалтер                                                                              О.Панчук                                               

 

 
  GERB

                                                        

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

19 квітня 2016 року                   с.Зеленьків                                      № 9- 5/ VІІ

 

Про встановлення надбавки

за вислугу років  сільському

голові Деркач В.Є.

 

      Керуючись ст.33 Закону України «Про державну службу», п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 №283 «Про порядок обчислення стажу державної служби», сільська рада вирішила :

 

1. Встановити сільському голові Деркач Валентині Євгеніївні з 19 квітня

2016 року щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 20 відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг.

 

2. Врахувати, що станом на 19 квітня 2016 року стаж служби в органах місцевого самоврядування Деркач В.Є. становить 10 років.

 

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сільської ради від 19.04.2011 №7/11 «Про встановлення надбавки за вислугу років сільському голові

Деркач В.Є.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.Деркач

 

 

 
  GERB

                                                        

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                   

                  РІШЕННЯ

 

19 квітня 2016 року                   с.Зеленьків                                      № 9- 6/ VІІ

 

   

Про визначення місць масового

розмноження диких   тварин в мисливських

угіддях, що знаходяться в адмінмежах

Зеленьківської  сільської ради,  та оголошення

в цих місцях "сезону тиші"

 

     Розглянувши  лист Тальнівської районної організації  Українського Товариства мисливців та рибалок  від 11.04.2006р. за вих.№14,

відповідно до статей 38, 39 Закону України «Про тваринний світ», керуючись  підпунктом 3 пункту «а» частини  1 статті 33, пунктом 37  частини 1 статті 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  із змінами, внесеними згідно із Законом № 322-VIII від 09.04.2015, з метою збереження  і відтворення тварин,  сільська рада

ВИРІШИЛА :

 

   1. Уповноважити спеціаліста – землевпорядника сільської ради Удачну Оксану Миколаївну, депутатів сільської ради Лисенка Руслана Миколайовича, Удачного Романа Вікторровича, спільно з представником Тальнівської районної організації  Українського Товариства мисливців та рибалок Сивим Василем Івановичем визначити  місця масового  розмноження диких   тварин в мисливських угіддях, що знаходяться в адмінмежах  сільської ради.

    2.  Оголосити  в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами в мисливських угіддях, що знаходяться в адмінмежах  сільської ради, з 1 квітня до 15 червня 2016 року  "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу.

    3. Проінформувати  підприємства, установи, організації та громадян   про  правила поведінки, яких необхідно дотримуватися в таких місцях :

 

 

 

    - підприємства, установи,   організації   і    громадяни    при

здійсненні  будь-якої діяльності,  що впливає або може вплинути на

стан   тваринного   світу,   зобов'язані   забезпечувати   охорону

середовища  існування,  умов розмноження і шляхів міграції тварин;

 

    - під час   розміщення,   проектування  та  забудови  населених

пунктів,  підприємств,  споруд та  інших  об'єктів,  удосконалення

існуючих  і впровадження нових технологічних процесів,  введення в

господарський обіг цілинних  земель,  заболочених,  прибережних  і

зайнятих  чагарниками  територій,  меліорації  земель,  здійснення

лісових  користувань  і  лісогосподарських   заходів,      видобування   корисних   копалин, визначення місць випасання і прогону свійських тварин, та  організації місць відпочинку населення, повинні  передбачатися  і  здійснюватися  заходи  щодо  збереження середовища  існування  та  умов  розмноження тварин,  забезпечення недоторканності ділянок,   що  становлять  особливу  цінність  для збереження тваринного світу;

 

- введення в  експлуатацію  об'єктів  і застосування технологій

без забезпечення їх  засобами  захисту  тварин  та  середовища  їх

існування забороняються;

 

-  період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15

червня,  забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом

підвищеного  шуму та неспокою (пальба, проведення вибухових робіт,

феєрверків,   санітарних   рубок   лісу,   використання   моторних

маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних

засобах);

    

- експлуатація гідротехнічних   та   інших   споруд  на  водних

об'єктах,   встановлення   гідрологічного    режиму    і    режиму

водоспоживання та інша діяльність,  що впливає чи може вплинути на

стан середовища існування диких тварин,  повинні  здійснюватися  з

урахуванням  вимог  охорони тваринного світу,  інтересів рибного і

мисливського господарства.

 

   4. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захистунаселення.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач

 

 
  GERB

                             ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                  РІШЕННЯ

 

19 квітня 2016 року                   с.Зеленьків                                      № 9- 7/ VІІ

 

Про розгляд заяви

Войченка Івана Івановича

 

        Розглянувши заяву Войченка Івана Івановича від 25.03.2016 р. вх.№ 102 про надання  йому земельної ділянки площею 0,75 га біля складу №1 спільного приміщення  майстерні  по вул.Вишнева,1а в с.Зеленьків, керуючись статтями  12, 22,  118, 120, 122 Земельного Кодексу України,  пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  ВИРІШИЛА :

 

    1.Відмовити Войченку Івану Івановичу у наданні в користування  земельної ділянки площею 0,75 га біля складу №1 ( приміщення  майстерні) по вул.Вишневій,1а в с.Зеленьків, що відносяться до земель   сільськогосподарського призначення ,  несільськогосподарські угіддя (землі під господарськими будівлями і дворами) , в зв’язку  з тим, що ним не надано підтверджуючі документи про  набуття права власності на цей  об'єкт, оскільки згідно норми ч.2 статті 120 Земельного кодексу України,  в разі набуття права власності на будівлі чи споруди  до набувача  (набувачів)  переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені.

   2. Роз»яснити  Войченку Івану Івановичу, що у разі набуття права власності на  будівлю або споруду кількома особами та наданні відповідних  підтверджуючих документів,   право користування  земельною ділянкою для обслуговування цих будівель і споруд буде  визначатися пропорційно до часток осіб у праві власності  на будівлю або споруду.

    3. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Удачній О.М.  направити  копію цього рішення Войченку Івану Івановичу.

     4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію постійну комісію з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна, соціального розвитку села, охорони здоров’я, освіти, культури, виховання, соціального захистунаселення.

 

Сільський голова                                                                                     В.Деркач

 


                                                      

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

19 квітня 2016 року                     с.Зеленьків                                   № 9-8/VII

 

Про затвердження проекту

із землеустрою  щодо  відведення

земельної  ділянки гр.Плахотному В.В.

 

          Розглянувши  заяву гр. Плахотного В.В., проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1808 га та пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології, комунального майна, соціального розвитку села,  керуючись  ст.12,122,186 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада   ВИРІШИЛА:

          1.Затвердити проект землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,1808 га, кадастровий номер якої 7124082800:02:001:0565, громадянину Плахотному Василю Васильовичу у власність, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, із земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, з функціональним призначенням забудовані землі житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою, за адресою: Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Київська,2.

 

         2.Віднести земельну ділянку площею 0,1808 га  до земель комунальної власності Зеленьківської сільської ради, які відносяться до забудованих земель житлової забудови під одно- та двоповерховою забудовою.

 

        3. Передати гр.Плахотному В.В.у приватну власність земельну ділянку площею 0,1808 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, кадастровий номер 7124082800:02:001:0565, яка знаходиться за адресою:Черкаська обл., Тальнівський р-н, с.Зеленьків, вул.Київська,2.

       

        4.Землевпоряднику сільської ради Удачній О.М. внести відповідні зміни в земельно- шнурову книгу  сільської ради.

 

      

Сільський голова                                                                                 В.Деркач

 

                                  ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА   СІЛЬСЬКА РАДА

              ТАЛЬНІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                     9-а  СЕСІЯ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ УІІ СКЛИКАННЯ

                  

                    РІШЕННЯ

 

19 квітня 2016 року                     с.Зеленьків                                       № 9-9/VII

 

Про надання ситуаційного плану

земельної ділянки Земській Н.М.

 

     Розглянувши заяву  Земської Наталії Миколаївни  про надання ситуаційного плану земельної ділянки ( викопіювання)   для подальшого подання   клопотання до  головного управління Держгеокадастру у Черкаській області про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, врахувавши, що дана  громадянка не  скористалась  своїм правом  на безоплатне  отримання  у власність  земельної ділянки ,  керуючись статтями 12, 33 , 118 , пунктом «б» частини 1  статті 121 Земельного Кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши пропозиції депутатів, сільська рада  ВИРІШИЛА:

     Взяти до відома, що :

 1. надання у власність  земельних ділянок  здійснюється  в порядку, визначеному  статтею 118 Земельного кодексу України за умови, що  громадянин  не скористався  своїм правом  на безоплатне  отримання  у власність  земельної ділянки та надав відповідний документ;
 2. відповідно до статті 121 Земельного кодексу України, розмір земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства не може бути   більше 2,0 гектара;

 

 1.  Надати гр. Земській Наталії Миколаївні ситуаційний план земельної ділянки із земель державної власності , які знаходяться за межами населеного пункту в адмінмежах Зеленьківської сільської ради  орієнтовним розміром  1,7679 га ( ситуаційний план додається).

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                 В.Деркач